Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 56/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Asesor Prokuratury Rejonowej: Sebastian Dunaj

po rozpoznaniu w dniach: 20.04.2021r. i 02.09.2021r.

sprawy M. Z.

s. A. i K. z domu Z.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 09 sierpnia 2020r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...), prowadził samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I – 1,16 mg/l, II – 1,09 mg/l, III – 1,10 mg/l, IV – 1,05 mg/l i V 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

I.  oskarżonego M. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 178a § 1 kk skazuje go na karę grzywny w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary grzywny zalicza okres zatrzymania w dniu 12.10.2020r. od godz. 10:30 do godz. 19:30, co równoważne jest 2 (dwóm) stawkom dziennym grzywny i w tym zakresie karę grzywny uznaje za wykonaną;

III.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat, licząc rozpoczęcie biegu zakazu od uprawomocnienia się wyroku;

IV.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

V.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych w wysokości 620 (sześćset dwadzieścia) złotych w tym kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 56/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. Z.

w dniu 09 sierpnia 2020r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...), prowadził samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I – 1,16 mg/l, II – 1,09 mg/l, III – 1,10 mg/l, IV – 1,05 mg/l i V 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.w dniu 09 sierpnia 2020 r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...) kierowanie samochodem osobowym marki V. (...) o nr rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I – 1,16 mg/l, II – 1,09 mg/l, III – 1,10 mg/l, IV – 1,05 mg/l i V 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

Protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu

4

Świadectwo wzorcowania

5

Zeznania świadka J. B.

7v-8

Zeznania świadka D. K.

53v, 83v

Zeznania świadka P. Ś.

56v, 84

Protokół oględzin nagrania z monitoringu miejskiego

12-13

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. Z.

w dniu 09 sierpnia 2020r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...), prowadził samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I – 1,16 mg/l, II – 1,09 mg/l, III – 1,10 mg/l, IV – 1,05 mg/l i V 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.prowadzenie samochodu nie znajdując się w stanie nietrzeźwości, spożycie alkoholu po zaparkowaniu pojazdu

Wyjaśnienia oskarżonego M. Z.

83-83v, 33

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu

Sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodu.

1.1.1

Świadectwo wzorcowania

Dokumenty urzędowe, brak kwestionowania dowodu.

1.1.1

Zeznania świadka J. B.

W części w której wskazała, iż obserwując zachowanie oskarżonego wywnioskowała, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Oskarżony powiedział jej, że wraca z imprezy rodzinnej i nie jest dla niego „problemem” prowadzenie w stanie nietrzeźwości. W związku z tym, iż zamierzał odjechać samochodem wezwała policję. Świadek stanowczo zaprzeczyła, iż oskarżony po tym jak przyjechał na parking spożywał alkohol. Podkreśliła, iż „nie straciła go z oczu” ani na chwilę aż do przyjazdu policji.

Świadek nie znała oskarżonego i nie miała żadnych powodów, by bezpodstawnie zarzucać oskarżonemu prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

1.1.1

Zeznania świadka D. K.

W ocenie Sądu świadkowie nie mieli żadnych powodów, by fałszywie obciążać oskarżonego. Świadkowie w przekonywujący sposób opisał przebieg przeprowadzonej interwencji. Nie zauważyli przy oskarżonym żadnych butelek po alkoholu. Ich zeznania korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym.

1.1.1.

Zeznania świadka P. Ś.

1.1.1

Protokół oględzin nagrania z monitoringu miejskiego

Sporządzony przez osoby uprawnione, kompetentne, brak kwestionowania w/w dowodu.

Nagranie potwierdza przyjazd oskarżonego na parking i jest zgodne z zeznaniami świadka J. B., w których opisała zachowanie oskarżonego.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

Wyjaśnienia oskarżonego M. Z.

Sąd nie dał wiary tej części wyjaśnień, w której oskarżony wskazywał, iż bezpośrednio po przyjechaniu na parking poszedł do sklepu, gdzie kupił wódkę i wypił ponad pół wódki. Na rozprawie wskazał, iż wcześniej wypił tylko dwa piwa, a potem ponad litr wódki.

Przyjęta wersja miała na celu zapewnienie oskarżonemu bezkarności za jazdę w stanie nietrzeźwości, miała wykazać, że w czasie zdarzenia nie był pijany. Powyższe jest niezgodne z zebranym materiałem dowodowym w postaci m.in. zeznań świadka J. B., w których wskazywała, iż po oskarżonym było widać, że znajduje w stanie nietrzeźwości. Wskazała, iż nie straciła oskarżonego z oczu ani na chwilę i dokładnie widziała, że nie pił on alkoholu od przyjazdu na parking.

Zwrócić też należy uwagę, że w wyniku przeprowadzonych badań tendencja spadkowa natężenia alkoholu w wydychanym powietrzu przez oskarżonego prowadzi do wniosku, że alkohol z organizmu oskarżonego był wydalany, co świadczy o upływie kilkudziesięciu minut pomiędzy chwilą jego spożycia a momentem wykonania badań stanu trzeźwości. Gdyby oskarżony faktycznie spożył pół litra czy też ponad litr wódki w wynikach badań stanu trzeźwości w pierwszej chwili ujawniłby tendencją wzrostową stężenia alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu, co wynikałoby z procesu wchłaniania spożytego alkoholu do krwiobiegu oskarżonego.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

M. Z.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Wina oskarżonego w zakresie zarzucanego mu czynu z art. 178a § 1 kk nie budzi żadnych wątpliwości, albowiem z protokołu badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu wynika, iż znajdował się w stanie nietrzeźwości z wynikiem I – 1,16 mg/l, II – 1,09 mg/l, III – 1,10 mg/l, IV – 1,05 mg/l i V - 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadząc samochód osobowy w K..

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. Z.

I

I

kara grzywny w wysokości 250 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości każdej stawki na kwotę 20 złotych

Jedyną okolicznością łagodzącą była wcześniejsza niekaralność oskarżonego (k.67)

Okoliczności obciążające:

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu,

- godzenie w bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wysokość stawki dziennej grzywny ustalono z uwzględnieniem dochodów oskarżonego, warunków osobistych i rodzinnych, zaś w zakresie liczby stawek dziennych z uwzględnieniem znacznego stopnia społecznej szkodliwości czynu.

Oskarżony jest młodym człowiekiem wcześniej pracował, także jest w stanie by podjąć pracę i karę grzywny wykonać.

W ocenie Sądu wymierzona kara jest adekwatna do wagi popełnionego czynu oraz do stopnia społecznej szkodliwości. W ocenie Sądu spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze oraz jako zgodna ze społecznym poczuciem sprawiedliwości będzie w sposób prawidłowy kształtowała świadomość prawną społeczeństwa

III

I

środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat;

Przy określaniu okresu zakazu uwzględniono znaczny poziom alkoholu w wydychanym powietrzu i stopień zagrożenia jaki swoim zachowaniem stworzył dla bezpieczeństwa w ruchu.

IV

I

świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

obligatoryjny środek karny w najniższej przewidzianej wysokości, z uwagi na sytuację majątkową oskarżonego. Ma na celu wzmocnienie wychowawczego charakteru wymierzonej oskarżonemu kary.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. Z.

II

I

Zaliczenie okresu zatrzymania na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary grzywny.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Zasądzenie od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych z uwagi na jego sytuację materialną (posiada majątek) i rodzinną (nie posiada nikogo na utrzymaniu).

1.1Podpis