Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 361/17

POSTANOWIENIE

Dnia 10 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2021 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z wniosku K. K. (1)

z udziałem J. K. (1), I. D., A. S., M. K. i J. K. (2)

o dział spadku po A. K. i zniesienie współwłasności

postanawia:

I ustalić, że przedmiot działu spadku po A. K. i zniesienia współwłasności stanowią:

1.  kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu osobowego marki F. (...) nr rej. (...) w wysokości 10000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych );

2.  samochód osobowy marki M. nr rej. (...) o wartości 20000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych );

3.  monitor komputerowy marki S. o wartości 201,00 zł ( dwieście jeden złotych );

4.  laptop marki A. o wartości 200,00 zł ( dwieście złotych );

5.  meble ogrodowe drewniane ( stół i cztery krzesła z poduszkami ) o łącznej wartości 873,80 zł ( osiemset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy );

6.  wypoczynek rattanowy ( stolik i trzy fotele ) o łącznej wartości 882,00 zł ( osiemset osiemdziesiąt dwa złote );

7.  regał pięcioczęściowy o wartości 442,00 zł ( czterysta czterdzieści dwa złote );

8.  wypoczynek ( kanapa i fotel w kolorze zielonym ) o łącznej wartości 826,00 zł ( osiemset dwadzieścia sześć złotych );

9.  dywan o wymiarach 2,5 m x 2,0 m w kolorze zielonobeżowym z wzorem w liście o wartości 105,00 zł ( sto pięć złotych );

10.  telewizor marki S. (...) cale o wartości 800,00 zł ( osiemset złotych );

11.  meble w kolorze niebieskim ( biblioteczka, biurko, szafa narożna, szafka mała ) o łącznej wartości 550,00 zł ( pięćset pięćdziesiąt złotych );

12.  łóżko – wersalka wzorzysta w kolarze niebieskim o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych );

13.  ława dębowa wraz z wypoczynkiem ( kanapa i dwa fotele skórzane ) o łącznej wartości 3000,00 zł ( trzy tysiące złotych );

14.  dywan o wymiarach 3,2 m x 2,5 m ze sztucznego jedwabiu o wartości 400,00 zł;

15.  lodówka w zabudowie o wartości 100,00 zł ( sto złotych );

16.  zmywarka marki S. o wartości 550,00 zł ( pięćset pięćdziesiąt złotych );

17.  kuchnia marki A. o wartości 800,00 zł ( osiemset złotych );

18.  regał dębowy kuchenny o wartości 3000,00 zł ( trzy tysiące złotych );

19.  stół kuchenny i cztery krzesła o łącznej wartości 800,00 zł ( osiemset złotych );

20.  kieliszki kryształowe na wysokich nóżkach ( sześć sztuk ) o łącznej wartości 60,00 zł ( sześćdziesiąt złotych );

21.  meble łazienkowe z blatami marmurowymi wraz z umywalką, sedesem i kabiną prysznicową o łącznej wartości 6725,00 zł ( sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych );

22.  meble w przedpokoju ( szafa jednodrzwiowa, komódka, lustro, wieszak z szafką na buty ) o łącznej wartości 1540,00 zł ( jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych );

23.  komputer PC o wartości 610,00 zł ( sześćset dziesięć złotych );

24.  zastawa stołowa na dwanaście osób o wartości 250,00 zł ( dwieście pięćdziesiąt złotych );

25.  komplet sztućców w walizce na sześć osób ( 42 sztuki ) o wartości 200,00 zł ( dwieście złotych );

26.  żelazko z nawilżaczem o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych );

27.  walizki podróżne ( trzy sztuki ) o łącznej wartości 450,00 zł ( czterysta pięćdziesiąt złotych );

28.  kandelabry – świeczniki ozdobne ( dwie sztuki ) o łącznej wartości 300,00 zł ( trzysta złotych );

29.  obraz olej/płótno o wymiarach 92 cm x 73 cm „Słoneczniki w wazonie” ( (...) ) o wartości 250,00 zł ( dwieście pięćdziesiąt złotych );

30.  obraz olej/płótno o wymiarach 65 cm x 80 cm „Chata przy drodze” ( „Chata wiejska” ) o wartości 200,00 zł ( dwieście złotych );

31.  obraz olej/płótno o wymiarach 61 cm x 50 cm (...) ( (...) ) o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych );

32.  obraz olej/płótno o wymiarach 41 cm x 31 cm „Pejzaż z drzewami” ( (...) ) o wartości 100,00 zł ( sto złotych );

33.  kwota uzyskana ze sprzedaży fortepianu marki R. w wysokości 20000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych );

34.  Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym nr (...) prowadzonym przez (...) Bank (...) S.A. w W. w wysokości 1538,00 zł ( jeden tysiąc pięćset trzydzieści osiem złotych );

35.  Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym nr (...) prowadzonym przez (...) Bank (...) S.A. w W. w wysokości 5288,08 zł ( pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych osiem groszy );

36.  Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym nr (...) prowadzonym przez (...) Bank (...) S.A. w W. w wysokości 2997,43 zł ( dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści trzy grosze );

37.  Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym nr (...) prowadzonym przez (...) Bank (...) S.A. w W. w wysokości 0,02 zł ( zero złotych dwa grosze );

38.  nakłady z majątku wspólnego K. K. (1) i A. K. na nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...) w wysokości 133100,00 zł ( sto trzydzieści trzy tysiące sto złotych );

tj. składniki majątkowe o łącznej wartości 217738,31 zł ( dwieście siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych trzydzieści jeden groszy ), stanowiące przedmiot współwłasności wnioskodawczyni K. K. (1) w ½ ( jednej drugiej ) części oraz uczestników postępowania M. K. i J. K. (2) po ¼ ( jednej czwartej ) części;

II dokonać działu spadku po A. K. i zniesienia współwłasności w ten sposób, że:

a. składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 1, 3 - 38 o łącznej wartości 197738,31 zł ( sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych trzydzieści jeden groszy ) przyznać na rzecz uczestników postępowania M. K. i J. K. (2) na zasadach współwłasności w udziałach po ½ ( jednej drugiej ) części;

b. składnik majątkowy opisany w pkt I ppkt 2. o wartości 20000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych ) przyznać na rzecz wnioskodawczyni K. K. (1);

III odstąpić od obciążania uczestników postępowania M. K. i J. K. (2) dopłatami na rzecz wnioskodawczyni K. K. (1);

IV ustalić, że przedmiotem zniesienia współwłasności jest nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...) o wartości 369400,00 zł ( trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych ), stanowiąca przedmiot współwłasności uczestniczki postępowania J. K. (1) w 5/8 ( pięciu ósmych części ), uczestniczek postępowania I. D. i A. S. po 1/8 ( jednej ósmej ) części oraz uczestników postępowania M. K. i J. K. (2) po 1/16 ( jednej szesnastej ) części;

V ustalić, że A. i K. małż. K. ponieśli w okresie od dnia 5 lutego 1999 r. do dnia 1 października 2011 r. nakłady na nieruchomość opisaną w pkt IV w łącznej wysokości 133100,00 zł ( sto trzydzieści trzy tysiące sto złotych );

VI dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej w pkt IV w ten sposób, że prawo własności nieruchomości przyznać na rzecz uczestniczki postępowania J. K. (1);

VII zasądzić od uczestniczki postępowania J. K. (1) na rzecz uczestniczki postępowania I. D. tytułem spłaty kwotę 29537,50 zł ( dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy ) płatną w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

VIII odstąpić od obciążania uczestniczki postępowania J. K. (1) spłatą na rzecz uczestniczki postępowania A. S.;

IX zasądzić od uczestniczki postępowania J. K. (1) na rzecz uczestniczki postępowania J. K. (2) tytułem spłaty kwotę 14768,75 zł ( czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy ) płatną w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

X zasądzić od uczestniczki postępowania J. K. (1) na rzecz uczestnika postępowania M. K. tytułem spłaty kwotę 14768,75 zł ( czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy ) płatną w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

XI zasądzić od uczestniczki postępowania J. K. (1) na rzecz uczestniczki postępowania J. K. (2) tytułem zwrotu części nakładów opisanych w pkt V kwotę 49912,50 zł ( czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy ) płatną w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

XII zasądzić od uczestniczki postępowania J. K. (1) na rzecz uczestnika postępowania M. K. tytułem zwrotu części nakładów opisanych w pkt V kwotę 49912,50 zł ( czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy ) płatną w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

XIII zasądzić od uczestniczki postępowania I. D. na rzecz uczestniczki postępowania J. K. (2) tytułem zwrotu części nakładów opisanych w pkt V kwotę 8318,75 zł ( osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy ) płatną w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

XIV zasądzić od uczestniczki postępowania I. D. na rzecz uczestnika postępowania M. K. tytułem zwrotu części nakładów opisanych w pkt V kwotę 8318,75 zł ( osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy ) płatną w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

XV nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu solidarnie od uczestniczek postępowania J. K. (1) i I. D. kwotę 5185,87 zł ( pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy ) tytułem uzupełnienia części kosztów postępowania orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 18 sierpnia 2017 r., 14 czerwca 2019 r., 27 stycznia 2020 r. oraz 16 października 2020 r.;

XVI nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu solidarnie od wnioskodawczyni K. K. (1) oraz uczestników postępowania J. K. (2) i M. K. kwotę 5185,87 zł ( pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy ) tytułem uzupełnienia części kosztów postępowania orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 18 sierpnia 2017 r., 14 czerwca 2019 r., 27 stycznia 2020 r. oraz 16 października 2020 r.;

XVII koszty postępowania orzeczone prawomocnymi postanowieniami z dnia 5 września 2013 r., 14 lipca 2014 r., 2 września 2015 r., 28 września 2015 r., 25 lipca 2016 r. oraz 18 sierpnia 2017 r. przejąć na rachunek Skarbu Państwa;

XVIII nakazać Skarbowi Państwa wypłacić solidarnie uczestnikom postępowania M. K. i J. K. (2) kwotę 89,80 zł ( osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy ) tytułem zwrotu zaliczki uiszczonej na kwit p. (...) oraz kwotę 8,18 zł ( osiem złotych osiemnaście groszy ) tytułem zwrotu zaliczki uiszczonej na kwit p. (...);

XIX przyznać adw. J. F. wynagrodzenie za pełnienie obowiązków kuratora małoletniej uczestniczki postępowania J. K. (2) w kwocie 5400,00 zł ( pięć tysięcy czterysta złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy;

XX przyznaną w pkt XIX kwotę nakazuje Skarbowi Państwa wypłacić adw. J. F. z sum budżetowych, przejmując koszty orzeczone w pkt XIX na rachunek Skarbu Państwa;

XXI w pozostałym zakresie pozostawić wnioskodawczynię i uczestników postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.

Sędzia Lidia Grzelak