Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 69/21

POSTANOWIENIE

Dnia 19 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 19 sierpnia 2021 r. w C.

sprawy z wniosku małoletniego K. K. reprezentowanego przez przedstawicieli ustawowych S. K. i J. K.

z udziałem C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. oraz (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku

postanawia:

I wniosek oddalić;

II zasądzić od wnioskodawcy K. K. na rzecz uczestnika postępowania (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 137,00 zł (sto trzydzieści siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III w pozostałym zakresie pozostawić wnioskodawcę i uczestników postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.

Sędzia Lidia Grzelak

(podpis i stanowisko)