Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 2438/20

WYROK

W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lipca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie: Sędzia S.O. Dorota Liczberska – Dębska

protokolant: sekr. sąd. Kinga Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa T. S.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Ł. przy ulicy (...)

o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

1.  uchyla uchwałę numer (...) z dnia 30 maja 2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) w sprawie przyjęcia Regulaminu Porządku Domowego;

2.  zasądza od Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) na rzecz T. S. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu opłaty od pozwu oraz kwotę 377 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie.