Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 146/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Dębowska

staż. Ewa Żoruń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 8 stycznia 2020 r., 22 lipca 2020r., 17 lutego 2021 r., 31 marca 2021 r.

sprawy:

E. Z. (1)

s. K., A. z domu D.

ur. (...) w m. Z.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 21 lipca 2018 r. w m. P. woj. (...) przywłaszczył sobie znaleziony portfel wraz z zawartością w postaci: pieniędzy w kwocie 1870 zł, dowodu osobistego i karty bankomatowej VISA wydanych na dane M. K. (1), dowodu osobistego na dane K. K. (2) oraz dokumentami, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać w postaci prawa jazdy na dane M. K. (1) oraz dowodu rejestracyjnego od samochodu m-ki A. (...) nr rej. (...), które ukrył czym działał na szkodę M. i K. K. (2)

tj. o czyn z art. 284 § 3 kk w zw. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

II.  w dniu 21 lipca 2018 r. w m. P. woj. (...), za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) na stacji paliw LOTOS OPTIMA dokonał zaboru w celu przywłaszczania pieniędzy w kwocie 40,08 zł na szkodę wymienionego

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

III.  w dniu 21 lipca 2018 r. w J. woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czterokrotnie za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie łącznej 179,87 zł na szkodę wymienionego

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

IV.  w dniu 21 lipca 2018 r. w J. woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dwukrotnie za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie łącznej 83,45 zł na szkodę wymienionego

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

V.  w dniu 21 lipca 2018 r. w m. P. woj. (...), za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) usiłował dokonać transakcji płatniczej zbliżeniowej na stacji paliw (...) na kwotę 49,94 zł na szkodę wymienionego, czego jednak nie dokonał z uwagi na odrzucenie transakcji przez system bankowy

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk

VI.  w dniu 21 lipca 2018 r. w Ł., za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) usiłował dokonać transakcji płatniczej na stacji paliw (...) na kwotę 27,96 zł na szkodę wymienionego, czego jednak nie dokonał z uwagi na odrzucenie transakcji przez system bankowy

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk

VII.  w dniu 22 lipca 2018 r. w m. L. woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dwukrotnie za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) usiłował dokonać transakcji płatniczej przy wykorzystaniu posiadanego terminala płatniczego na kwotę łączna 90,00 zł na szkodę wymienionego, czego jednak nie dokonał z uwagi na odrzucenie transakcji przez system bankowy

tj. art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

E. Z. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie I a/o czynu, wyczerpującego dyspozycję art. 284 § 3 w zw. z § 1 kk w zw. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 276 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

E. Z. (1) w miejsce zarzucanych mu w punktach od II do VII a/o czynów uznaje za winnego tego, że w okresie od 21 do 22 lipca 2018r. w P., J., Ł. i L., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru siedmiokrotnie za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie łącznej 303,40 (trzystu trzech, 40/100) złotych, a następnie czterokrotnie usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia poprzez transakcje płatnicze zbliżeniowe na stacjach paliw: (...), (...) oraz przy wykorzystaniu posiadanego terminala płatniczego - na łączną kwotę 167,90 (stu sześćdziesięciu siedmiu, 90/100) złotych na szkodę wyżej wymienionego, czego jednak nie dokonał z uwagi na odrzucenie transakcji przez system bankowy, czym wyczerpał dyspozycję art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

3  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 86 § 1 i 2 kk wymierza oskarżonemu karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach 22.07.2018 r., godz. 18:40 do 23.07.2018 r., godz. 17:00 oraz w dniu 16.01.2020r. – w godzinach 14:30 – 17:45, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

5  na podstawie art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego M. K. (1) kwotę 2.173,40 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy 40/100) złotych - tytułem naprawienia szkody w części;

6  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw.J. J. (1) kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu oraz kwotę 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć, 60/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług (...);

7  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Sygnatura akt

II K 146/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

E. Z. (1)

I.w dniu 21 lipca 2018 r. w m. P. woj. (...) przywłaszczył sobie znaleziony portfel wraz z zawartością w postaci: pieniędzy w kwocie 1870 zł, dowodu osobistego i karty bankomatowej VISA wydanych na dane M. K. (1), dowodu osobistego na dane K. K. (2) oraz dokumentami, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać w postaci prawa jazdy na dane M. K. (1) oraz dowodu rejestracyjnego od samochodu m-ki A. (...) nr rej. (...), które ukrył czym działał na szkodę M. i K. K. (2)

II.w dniu 21 lipca 2018 r. w m. P. woj. (...), za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) na stacji paliw (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczania pieniędzy w kwocie 40,08 zł na szkodę wymienionego

III.w dniu 21 lipca 2018 r. w J. woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czterokrotnie za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie łącznej 179,87 zł na szkodę wymienionego

IV.w dniu 21 lipca 2018 r. w J. woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dwukrotnie za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie łącznej 83,45 zł na szkodę wymienionego

V.w dniu 21 lipca 2018 r. w m. P. woj. (...), za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) usiłował dokonać transakcji płatniczej zbliżeniowej na stacji paliw LOTOS OPTIMA na kwotę 49,94 zł na szkodę wymienionego, czego jednak nie dokonał z uwagi na odrzucenie transakcji przez system bankowy

VI.w dniu 21 lipca 2018 r. w Ł., za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) usiłował dokonać transakcji płatniczej na stacji paliw (...) na kwotę 27,96 zł na szkodę wymienionego, czego jednak nie dokonał z uwagi na odrzucenie transakcji przez system bankowy

VII.w dniu 22 lipca 2018 r. w m. L. woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dwukrotnie za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) usiłował dokonać transakcji płatniczej przy wykorzystaniu posiadanego terminala płatniczego na kwotę łączna 90,00 zł na szkodę wymienionego, czego jednak nie dokonał z uwagi na odrzucenie transakcji przez system bankowy.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 21.07.2018r. M. K. (1) wraz z rodziną wracał z wakacji. Po drodze zatrzymał się w m. P. na przystanku autobusowym, gdzie z kieszeni spodenek wypadł mu portfel z zwartością pieniędzy w kwocie 1870 zł, dowodu osobistego i karty bankomatowej VISA wydanych na dane M. K. (1), dowodu osobistego na dane K. K. (2), prawa jazdy na dane M. K. (1) oraz dowodu rejestracyjnego od samochodu m-ki A. (...) nr rej. (...).

Po przejechaniu kilkunastu kilometrów M. K. zorientował się że nie ma przy sobie portfela. Zawrócił ale na przystanku w P. nie znalazł go. Od razu zadzwonił na infolinię banku zablokować kartę. Od pracownicy baku dowiedział się, że jego karta została już kilkukrotnie wykorzystana do płatności zbliżeniowych.

Portfel M. K. z zawartością na przystanku znalazł oskarżony E. Z. (1). W tym samym dniu w m. P. na stacji paliw (...) dokonał płatności zbliżeniowej w kwocie 40,08 zł, następnie w m. (...) w sklepie spożywczym czterokrotnie dokonał płatności zbliżeniowej w kwocie łącznej 179,87 zł oraz dwukrotnie w sklepie (...) - w kwocie łącznej 83,45 zł.

Z J. oskarżony samochodem osobowym V. (...) o nr rej. (...) należącym do ojca jego konkubiny A. W. (1) udał się do m. P., gdzie na stacji paliw LOTOS OPTIMA usiłował dokonać transakcji płatniczej zbliżeniowej na kwotę 49,94 zł jednak transakcja została odrzucona przez system bankowy.

W tym samym dniu w Ł. oskarżony usiłował dokonać transakcji płatniczej na stacji paliw (...) na kwotę 27,96 zł czego jednak nie dokonał z uwagi na odrzucenie transakcji przez system bankowy.

W dniu 22 lipca 2018r. E. Z. w miejscu swojego zamieszkania tj. w m. L. dysponował terminalem płatniczym dzierżawionym od (...) sp. z o.o. przez ciotkę jego konkubiny A. T. J.. W tym dniu dwukrotnie usiłował dokonać transakcji płatniczej przy wykorzystaniu posiadanego terminala płatniczego na łączną kwotę 90,00 zł. Transakcja została odrzucona przez system bankowy.

E. Z. (1) był kilkukrotnie karany.

Oskarżony czterokrotnie składał wyjaśnienia. Przyznał się do zarzucanych mu czynów za wyjątkiem czynu I Zaprzeczył aby przywłaszczył sobie i ukrył znaleziony portfel wraz z zawartością w postaci: pieniędzy w kwocie 1870 zł, dowodu osobistego wydanych na dane M. K. (1), dowodu osobistego na dane K. K. (2) oraz prawa jazdy na dane M. K. (1) oraz dowodu rejestracyjnego od samochodu m-ki A. (...) nr rej. (...).

Oskarżony ma 32 lata. Wykształcenie gimnazjalne. Jest kawalerem i nie posiada nikogo na swoim utrzymaniu. Obecnie przebywa w jednostce penitencjarnej. Nie leczył się psychiatrycznie i neurologicznie. Leczony odwykowo.

E. Z. nie zdradza objawów choroby psychicznej i upośledzenia umysłowego. Jest uzależniony od opioidów. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Notatka

Protokół przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie

Zeznania M. K.

Protokół przeszukania

Wyjaśnienia E. Z.

Nagranie z monitoringu

Dane z K.

Pismo TopCard

Odpis wyroku

Dane osobo-poznawcze

Wyjaśnienia E. Z.

Opinia sądowo-psychiatryczna

k. 1

k. 2 do 3

k. 11v do 12, IIKo (...)

k. 15v do 16

k. 41, 113,147, 291v

k. 51

k. 58,168-169, 217-218,282-283, 309-311

k. 89

k. 124-127

129-131

k. 233v

k. 15v do 16

k. 41, 113,147, 291v

k. 247-249

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Notatka

Protokół przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie

Zeznania M. K.

Protokół przeszukania

Wyjaśnienia E.Z.

Nagranie z monitoringu

Dane z K.

Pismo TopCard

Odpis wyroku

Opinia sądowo-psychiatryczna

Wszystkie te dowody zostały uzyskane w trybie procesowym, przez uprawnione podmioty, nie budziły wątpliwości i zastrzeżeń.

Wyjaśnienia oskarżonego, odnośnie dokonania płatności kartą należącą do M. K. i ilość dokonanych transakcji nie budzą żadnych wątpliwości. Uznać je należy za wiarygodne, co potwierdzają zeznania pokrzywdzonego, jak również wydruki transakcji, zarejestrowane na rachunku bankowym M. K.. Materiał dowodowy jest pełny, spójny i układa się w logiczną całość. Oskarżony przyznał się do kradzieży karty.

Pokrzywdzony w sposób bardzo dokładny zrelacjonował przebieg zdarzenia zgody z ustalonym stanem faktycznym sprawy. M. K. w sposób logiczny, konsekwentny i spójny przedstawił wszystkie okoliczności sprawy. Zeznania jego były niezmienne.

Zeznania świadka R. N. i T. J. miały natomiast marginalne znaczenie dla sprawy. R. N. potwierdził, iż samochód którym w czasie zdarzenia poruszał się oskarżony należał do niego, a był użytkowany przez jego córkę- konkubinę oskarżonego A. W. (1). T. J. potwierdziła natomiast, że prowadziła z A. W. działalność gospodarczą i użytkowała terminal płatniczy wykorzystany później do przestępstwa usiłowania kradzieży na szkodę M. K. przez oskarżonego.

Zapis monitoringu zarejestrował zachowanie oskarżonego na stacji benzynowej w P. – gdzie E. Z. płacił kartą.

Nie było podstaw, by kwestionować wydaną przez biegłych opinię w niniejszej sprawie. Były one pełne, jasne, rzetelne i uzasadnione w sposób przejrzysty.

Sąd nie znalazł również podstaw, żeby zakwestionować wiarygodność dokumentów, tj. w szczególności Karty Karnej czy protokołów oględzin i przeszukań. Ich autentyczność i rzetelność nie była w toku postępowania kwestionowana przez strony. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy w zakresie ich kompetencji i w przewidzianej przepisami prawa formie.

Reasumując, podnieść należy, że w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, w tym częściowo także wobec wyjaśnień oskarżonego, sprawstwo E. Z. nie budzi żadnych wątpliwości. Oskarżony przyznał się do dokonania zarzucanych mu czynów. Wszystkie zgromadzone dowody uzupełniają się wzajemnie i tworzą logiczną, zamkniętą całość.

Odpisy wyroków i dane z K. wskazują na uprzednią karalność oskarżonego w tym za czyn podobny.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Brak podstaw do uznania, iż E. Z. nie przywłaszczył sobie portfela wraz z zawartością w postaci: pieniędzy, dowodu osobistego M. K. (1), dowodu osobistego na dane K. K. (2) oraz dowodu rejestracyjnego od samochodu m-ki A. (...) nr rej. (...), skoro dysponował kartą, która była w tym portfelu, a pokrzywdzony po kilkunastu minutach był na miejscu gdzie zgubił portfel i go nie znalazł. Na przystanku w tym czasie nie było innych osób a od zgubienia portfela do jego zaboru przez oskarżonego upłynęło kilkanaście minut. Dlatego wyjaśnienia oskarżonego w zakresie w jakim zaprzeczał, że nie przywłaszczył portfela z zawartością są niewiarygodne.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1 i 2

E. Z. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem polegającym na tym, że w dniu 21 lipca 2018 r. w m. P. woj. (...) przywłaszczył sobie znaleziony portfel wraz z zawartością w postaci: pieniędzy w kwocie 1870 zł, dowodu osobistego i karty bankomatowej VISA wydanych na dane M. K. (1), dowodu osobistego na dane K. K. (2) oraz dokumentami, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać w postaci prawa jazdy na dane M. K. (1) oraz dowodu rejestracyjnego od samochodu m-ki A. (...) nr rej. (...), które ukrył czym działał na szkodę M. i K. K. (2) wyczerpał dyspozycję przepisu art. 284 § 1 i 3 kk w zw. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 275 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Natomiast Sąd uznał E. Z. (1) w miejsce czynów od II do VII a/o za winnego tego, że w okresie od 21 do 22 lipca 2018r. w P., J., Ł. i L., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego siedmiokrotnie zamiaru za pomocą uprzednio przywłaszczonej karty bankomatowej wydanej na rzecz M. K. (1) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie łącznej 303,40 (trzystu trzech, 40/100) złotych, a następnie trzykrotnie usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia poprzez transakcje płatnicze zbliżeniowe na stacjach paliw: (...), (...) oraz przy wykorzystaniu posiadanego terminala płatniczego - na łączną kwotę 167,90 (stu sześćdziesięciu siedmiu, 90/100) złotych na szkodę wyżej wymienionego, czego jednak nie dokonał z uwagi na odrzucenie transakcji przez system bankowy, czym wyczerpał dyspozycję art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk. Zachowanie stanowiło jeden czyn, gdyż oskarżony zamierzał od początku zamiar kilkukrotnie posługiwać się przywłaszczoną kartą a jego działanie odbywało się na przestrzeni dwóch dni a więc w krótkim czasie z wykorzystaniem tej samej sposobności.

W wyroku z dnia 22.03.2017r. w sprawie III KK 349/16 Sąd Najwyższy wskazał, iż dokonanie płatności kartą płatniczą w formie tzw. płatności zbliżeniowej przez osobę nieuprawnioną, która weszła w posiadanie karty wbrew woli jej właściciela stanowi przestępstwo kradzieży z włamaniem. W świetle orzecznictwa nie budzi wątpliwości, że oskarżony dopuścił się kradzieży z włamaniem do systemu informatycznego banku, gdyż nieuprawniony dokonał płatności z konta należącego do pokrzywdzonego. Posłużył się jego kartą i dokonał tzw. płatności zbliżeniowej by ominąć konieczność podania kodu . Miał więc pełną świadomość że karta jak i środki na koncie nie należą do niego. Nie zaistniały przy tym żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające winę oskarżonego. Czyn oskarżonego charakteryzował się znacznym stopniem społecznej szkodliwości czynu. Oskarżony naruszył dobro chronione – mienie. Szkoda wyrządzona przez oskarżonego wynosiła co najmniej 2.341,30 zł. Oskarżony działał świadomie z zamiarem umyślnym wykorzystując cudzą kartę. Pokrzywdzony nie odzyskał nadto portfela z zawartością. Pokrzywdzony zmuszony był do zablokowania karty i zastrzeżenia dokumentów, a więc także w tym zakresie zachowanie oskarżonego charakteryzowało się znacznym stopniem społecznej szkodliwości.

Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę jako okoliczności obciążające – duży stopień społecznej szkodliwości czynu, uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego za czyny podobne. Brak przy tym okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. Z.

1,2,3

4

5

oskarżonemu wymierzono za czyn I karę 3 miesięcy pozbawienia wolności a za czyn ciągły z art. 279 § 1 kk karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Wymiar kary jest adekwatny do stopnia zawinienia sprawcy, stopnia społecznej szkodliwości jego czynu i będzie wystarczającą dolegliwością pozwalającą na poprawę jego dotychczasowego zachowania, uzmysłowienie nieopłacalności tego typu przestępnych zachowań i konsekwencji prawnych, jakie ze sobą niosą. Uświadomi sprawcy stopień naganności popełnionego czynu oraz fakt obowiązywania określonych wartości społecznych, zaspokoi potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa i oddziaływania prewencyjnego. Oskarżony mimo młodego wieku był już kilkukrotnie karany w tym za przestępstwa przeciwko mieniu. Świadczy to o braku poszanowania przez oskarżonego norm prawnych.

Dotychczas wymierzone oskarżonemu kary nie odniosły pożądanego rezultatu i nie były na tyle dotkliwe, by doprowadzić do zaprzestania podobnych zachowań w przyszłości, a oskarżony nie potrafił przeprowadzić krytycznych refleksji nad swoim zachowaniem. W ocenie Sądu tylko kara w wymiarze określonym powyżej spełni względem oskarżonego cele zapobiegawcze i wychowawcze. Obecnie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia pozytywnej prognozy kryminologicznej wobec E. Z., wskazać bowiem należy uprzednią karalność za czyn podobny a czyny oskarżonego nie były zdarzeniami epizodycznymi wynikały z ukształtowanej postawy oskarżonego – negatywnym zachowaniem sprzecznym z prawem. Pobyt w zakładzie karnym uzmysłowi oskarżonemu nieopłacalność przestępczych zachowań.

Na poczet orzeczonej kary Sąd zaliczył oskarżonemu okresy jego zatrzymania w niniejszej sprawie

Mając na uwadze wyrządzoną przez oskarżonego szkodę Sąd orzekł na podstawie art. 46 § 1 kk obowiązek jej naprawienia w części poprzez zapłatę kwoty 2341,30 zł. Poza płatnościami kartą na szkodę pokrzywdzonego M. K. poniósł m.in. koszty wyrobienia nowych dokumentów.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6

7

Koszty obrony z urzędu orzeczono na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3 i § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Kwoty te określają także podatek VAT.

O kosztach sądowych w sprawie orzeczono w oparciu o art. 626§1 kpk w zw. z art. 624 kpk uznając, iż uiszczenie przez oskarżonego kosztów sądowych jest zbyt uciążliwe ze względu na jego sytuację majątkową i fakt przebywania w izolacji penitencjarnej.

6.  1Podpis