Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 464/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lipca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Beata Łapińska

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Rudecka

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2021 r. w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie

sprawy z wniosku W. W. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o emeryturę pomostową

na skutek odwołania W. W. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 2 marca 2021 r. sygn.: (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje W. W. (1) prawo do emerytury pomostowej poczynając od dnia (...).

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. na rzecz W. W. (2) kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego.

VU 464/21

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 2 marca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. W. W. (1) prawa do emerytury pomostowej.

W uzasadnieniu decyzji ZUS podniósł, iż skarżący spełnia wszystkie warunki za wyjątkiem warunku posiadania 15 letniego okresu pracy w warunkach szczególnych. Uznał bowiem, iż legitymuje się on takim okresem w wymiarze 14 lat, 3 miesięcy i 10 dni.

Zaliczył do nich okresy :

Od 1.10.1987 r. do 30.04.2001 r.

Od 25.07.2001 r. do 31.08.2002 r.

Od 1 .01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Odmówił zaliczenia do tego okresu zatrudnienia od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2004 r. , od 1 września 2004 r. do 31 marca 2007 r. na stanowisku mechanika, od 1 września 2007 r. do 7 lipca 2007 r. na stanowisku przygotowywacza mas ceramicznych kiedy to był on zatrudniony w (...) , tj. w zakładzie produkującym płytki ceramiczne.

Organ rentowy uznał, iż pracodawca w świadectwie wykonywania pracy w warunkach szczególnych nie wskazał właściwej podstawy prawnej , tj. wykazu działu i pozycji z rozporządzenia z 1983 r.

Od powyższej decyzji odwołał się wnioskodawca wnosząc o jej zmianę i przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej.

Organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ustalił następujący stan faktyczny :

W. W. (2), urodzony (...) wystąpił w dniu 3 lutego 2021 r. z wnioskiem o przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej

W dniu (...) wnioskodawca ukończył 60 lat, jego staż pracy wynosi 35 lat, 7 miesięcy i 25

Organ rentowy uznał , iż legitymuje się on okresem pracy w warunkach szczególnych w wymiarze 14 lat, 3 miesięcy i 10 dni.

Zaliczył do nich okresy :

Od 1.10.1987 r. do 30.04.2001 r.

Od 25.07.2001 r. do 31.08.2002 r.

Od 1 .01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Odmówił zaliczenia do tego okresu zatrudnienia od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2004 r. , od 1 września 2004 r. do 31 marca 2007 r. na stanowisku mechanika, od 1 września 2007 r. do 7 lipca 2007 r. na stanowisku przygotowywacza mas ceramicznych kiedy to był on zatrudniony w (...) , tj. w zakładzie produkującym płytki ceramiczne.

Organ rentowy uznał, iż pracodawca w świadectwie wykonywania pracy w warunkach szczególnych nie wskazał właściwej podstawy prawnej , tj. wykazu działu i pozycji z rozporządzenia z 1983 r.

W. W. (1) zatrudniony został od 26 listopada 1985 r. do 31 sierpnia 2002 r. w Zespole Zakładów (...), następnie (...) S.A. na stanowisku mechanika . Do jego obowiązków tam należało utrzymanie w ruchu urządzeń służących do produkcji płytek ceramicznych . Były to piece do wypalania płytek, , drukarki, które wypalały kolory na płytkach. W ramach obowiązków wnioskodawca pracując w grupie mechaników na hali produkcyjnej konserwował i usuwał bieżące awarie tych urządzeń. Wymieniał paski klinowe , łożyska. Na hali pracowali formowacze, wypalacze, operatorzy urządzeń formujących. Na każdej zmianie na hali była brygada elektryczna dbająca o sprawność urządzeń pod kątem elektrycznym oraz brygada mechaniczna zabezpieczająca prawidłowość działania urządzeń od strony mechanicznej.

Ten okres pracy został zaliczony przez organ rentowy do okresu pracy w warunkach szczególnych.

Od 1 września 2002 r. nastąpiła zmiana pracodawcy i C. został zastąpiony przez firmę (...) . Poza zmianą pracodawcy nic się w przebiegu pracy i zakresie obowiązków wnioskodawcy nie zmieniło. Został zatrudniony w tym samym miejscu, tj. w dziale utrzymania ruchu zakładu , na tej samej hali produkcyjnej na stanowisku mechanika i nadal do jego obowiązków należała bieżąca konserwacja i usuwanie mechanicznych awarii urządzeń , które służyły do produkcji płytek ceramicznych na hali produkcyjnej. Na hali tej mieściły się : przerobownia, formownia, prasy na których formowano płytki oraz sortownia. Pracowali tam formowacze, wypalacze, młynowi, operatorzy urządzeń fomujących i inni robotnicy.

Warunki na hali były bardzo ciężkie. Przy usuwaniu awarii pieców służących do wypalania płytek panowała tam temperatura ponad 60 stopni, obecne było zapylenie i hałas.

Wnioskodawca pracował jako mechanik od 1 września 2002 r. do 31 marca 2007 r. , tj. przez okres 4,5 roku.

Od 1 kwietnia 2007 r, w firmie doszło do redukcji etatów w dziale utrzymania ruchu zakładu i wnioskodawca został przeniesiony na stanowisko do przerobowni jako przygotowywacz mas do produkcji płytek.

( dowód: zeznania świadków : J. C. - k. 40 akt, B. M. - k. 40 akt oraz zeznania wnioskodawcy - k. 39 i 41 akt sprawy )

Sąd Okręgowy dokonał następującej

oceny materiału dowodowego :

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków, którzy zatrudnieni byli razem z wnioskodawcą nie tylko w całym spornym okresie , ale również wcześniej w tym samym miejscu,

gdzie mieścił się Zakład (...) w O.. Świadkowie ci potwierdzili, iż obowiązki wnioskodawcy zarówno w tych zakładach jak i po zmianie pracodawcy nie uległy zmianie. Cały czas pracował on dokonując konserwacji i usuwania bieżących awarii maszyn służących do redukcji płytek ceramicznych.

Warto także zwrócić uwagę, iż organ rentowy wcześniejszy okres zaliczył mu do pracy w warunkach szczególnych pomimo tego, iż sam skarżący legitymował się świadectwem pracy w warunkach szczególnych od każdego z pracodawców.

Kwestia charakteru pracy oraz przebiegu jego zatrudnienia w firmie (...) w O. została w ocenie Sądu rozstrzygnięta w sposób nie budzący wątpliwości zeznaniami przesłuchanych świadków , jak też korespondującymi z nimi zeznaniami samego wnioskodawcy, a także świadectwami zawartymi w aktach sprawy. Zeznania świadków w ocenie Sądu Okręgowego potwierdzają , iż od początku zatrudnienia w firmie (...) skarżący aż do kwietnia 2007 r. pracował w mechanik przy bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń na wydziałach na których wykonywane były prace w warunkach szczególnych. Pracował on bowiem wyłącznie na hali produkcyjnej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Odwołanie ubezpieczonego jest zasadne, skutkujące zmianą zaskarżonej decyzji i przyznaniem prawa do emerytury pomostowej.

Istota sporu sprowadzała się do ustalenia uprawnień emerytalnych ubezpieczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2017.664), a jedyną kwestią sporną był w ocenie organu rentowego niespełniony warunek posiadania 15 letniego okresu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.

Zgodnie z art. 4 powołanej ustawy prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1 )urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2)  ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3)  osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4)  ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5)  przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6)  po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7)  nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Poza sporem jest, iż skarżący po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w warunkach szczególnych w rozumieniu art. 3 ust.1 i 3 ustawy i ten okres ( od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. ) został mu zaliczony do wymaganego okresu pracy.

Wystarczy zatem, że skarżący wykaże , iż w brakującym okresie wykonywał on pracę w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Stosowne regulacje w przedmiocie rodzajów prac lub stanowisk w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 r. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Natomiast wykazy prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zostały zawarte w wykazach A i B stanowiących załącznik do ww. rozporządzenia. Nadto w § 1 ust. 2 tegoż rozporządzenia w przedmiocie sprecyzowania stanowisk pracy, na których są


wykonywane prace w szczególnych warunkach ustawodawca odsyła do odpowiednich przepisów resortowych.

Praca polegająca na bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie zawarta jest w wykazie A Dział XIV punkt 25 załącznika do tego rozporządzenia i taką właśnie pracę skarżący wykonywał przez okres przeszło 4 lat w firmie (...). Poza sporem bowiem jest, iż na hali produkcyjnej odbywała się produkcja płytek ceramicznych i pracowali tam formowacze, wypalacze, młynowi, operatorzy urządzeń fomujących i inni robotnicy czyli osoby wykonujące prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych wymienione w dziale V pod pozycją 11 .

Sam organ rentowy uznał, iż skarżący posiada bezsporny okres pracy w warunkach szczególnych przed i po 2008 r. w wymiarze 14 lat, 3 miesięcy i 10 dni, a to oznacza, że wnioskodawca winien w tym postępowaniu wykazać, iż pracował nadto w warunkach szczególnych w wymiarze 8 miesięcy i 20 dni .

Sąd uznał, iż stanowisko organu rentowego w świetle okoliczności przedmiotowej sprawy jest bezzasadne . Organ ten nie przedstawił bowiem żadnych dowodów, iż w spornym okresie wnioskodawca pracując w tym samym miejscu , na tej samej hali tylko pod innym pracodawcą nie realizował takich samych obowiązków jak w Zakładzie (...) , czyli w okresie poprzedzającym zatrudnienie wnioskodawcy w firmie (...), który to okres został mu przecież zaliczony do okresu pracy w warunkach szczególnych.

Reasumując wnioskodawca wykazał w sposób nie budzący wątpliwości, iż posiada on wymagany 15 letni okres pracy w warunkach szczególnych jak też spełnia pozostałe warunki do przyznania mu prawa do emerytury pomostowej.

W świetle przedstawionej argumentacji oraz na gruncie przywołanych przepisów Sąd uznał zatem , że wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, od których zależy prawo do emerytury pomostowej.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.