Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 315/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Andrzej Olszewski (spr.)

Sędziowie: SA Andrzej Wiśniewski

SA Maciej Żelazowski

SA Stanisław Stankiewicz

SO del. do SA Jacek Szreder

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin – Niebuszewo w Szczecinie Beaty Skucińskiej – Velijković

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2021 r. sprawy

A. W.

oskarżonego z art. 148 § 2 pkt 2 kk w zbiegu z art. 280 § 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 64 § 1 kk i innych

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora, obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 28 października 2020 r. sygn. akt III K 29/20

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1. uchyla karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w punkcie 4 wyroku Sądu Okręgowego,

2. w miejsce punktu 2 i 3 wyroku Sądu Okręgowego uznaje oskarżonego A. W. za winnego popełnienia przestępstwa opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku Sadu Okręgowego z tym ustaleniem, że oskarżony pierwotnie działał z zamiarem dokonania rozboju, a zamiar bezpośredni zabójstwa powstał w związku z dokonaniem rozboju, to jest uznaje go za winnego popełnienia przestępstwa z art. 148§2 pkt 2 kk w zw. z art. 280§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk i za to przestępstwo, na podstawie art. 11§3 kk w zw. z art. 148§2 pkt 2 kk, wymierza mu karę 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności,

3. na podstawie art. 85§1 kk i art. 86§1a kk orzeka wobec oskarżonego nową karę łączną 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. S. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych z VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze i wymierza mu 600 (sześćset) złotych opłaty za obie instancje.

SSA Andrzej Wiśniewski SSA Andrzej Olszewski SSA Maciej Żelazowski

SSO del. Jacek Szreder SSA Stanisław Stankiewicz