Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 530/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca Sędzia SO Grażyna Łazowska

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2021 r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy A. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym

na skutek odwołania A. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 24 lutego 2021r. nr (...)

1)  oddala odwołanie,

2)  zasądza od ubezpieczonej na rzecz organu rentowego kwotę 180zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

(-) Sędzia SO Grażyna Łazowska

Sygn. akt VIII U 530/21

UZASADNIENIE

Decyzją z 24 lutego 2021r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Z. na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych stwierdził, że A. S. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będąc wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu w okresach: od 25 grudnia 2013r. do 13 stycznia 2014r., od 1 maja 2015r.
do 30 kwietnia 2016r., od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2019r. Jednocześnie organ rentowy ustalił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

W odwołaniu od decyzji A. S. wniosła o jej zmianę przez stwierdzenie, iż w ww. okresach nie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu jako wspólnik (...) sp. z o.o. Odwołująca wniosła także o zasądzenie od organu rentowego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu odwołująca wskazała, że nie pełniła w spółce żadnej funkcji zarządczej i nie wykonywała żadnych czynności faktycznych i prawnych na rzecz spółki. Nie otrzymywała też od spółki żadnego wynagrodzenia. W tej sytuacji nie było podstaw do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w skarżonej decyzji. Organ rentowy wniósł także o zasądzenie
od odwołującej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Z zapisów Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że odwołująca A. S. posiada w (...) 100 udziałów o łącznej wysokości 5 tysięcy złotych. Status jednoosobowego wspólnika odwołująca posiada od 30 grudnia 2011r. do 30 czerwca 2019r. kiedy działalność została zawieszona.

Jednocześnie odwołująca pozostawała w stosunku pracy w (...) Spółce z o.o. od 1 września 2009r. do 24 grudnia 2013r., od 14 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2015r.
i następnie w Praktyka Dentystyczna lek. dentysta B. R..

Powyższe Sąd ustalił na podstawie dokumentacji zawartej w aktach organu rentowego jako okoliczności jednoznacznie wynikające z tych dowodów i niekwestionowane przez strony.

Sąd na podstawie art.235(2) §1 pkt 2 k.p.c. pominął wnioski dowodowe ubezpieczonej jako nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Odwołująca domagała się przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków dla wykazania okoliczności powołanych w odwołaniu – braku faktycznego wykonywania działalności i pobierania wynagrodzenia. Okoliczności
te jednak nie mają żadnego znaczenia dla rozpoznania niniejszej sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie A. S. nie zasługuje na uwzględnienie .

W rozpoznawanej sprawie kwestia sporna sprowadzała się do ustalenia,
czy odwołująca podlega w okresach objętych decyzją zaskarżoną ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz.266 ze zm.), zwanej ustawą systemową, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art.8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy systemowej obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

W myśl art.8 ust.6 pkt 4 ustawy systemowej za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Z materiału dowodowego sprawy wynika, że odwołująca A. S.
w okresach objętych zaskarżoną decyzją była jedynym (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...). Jednocześnie nie posiadała w tym czasie innych tytułów do ubezpieczeń. Są to okoliczności bezsporne. W takiej sytuacji jako jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odwołująca z mocy cytowanego art.8 ust.6 pkt 4 ustawy systemowej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym
i wypadkowemu. Podnoszone przez odwołującą okoliczności, a mianowicie brak faktycznego wykonywania czynności jako wspólnik, brak pobierania wynagrodzenia nie ma znaczenia
w sprawie, gdy obowiązek podlegania ubezpieczeniom z działalności gospodarczej wynika już tylko z samego posiadania statusu jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z treści art.8 ust.6 pkt 4 ustawy systemowej wynika – jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 maja 2021r. sygn. III UZ 5/21 - że samo posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje o podleganiu przez niego ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej.
Tak więc obowiązek ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. powiązany jest jedynie z posiadaniem przez niego takiego statusu prawnego, a nie z prowadzeniem działalności gospodarczej i osiąganiem przychodów ( por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 grudnia 2019r. III AUa 45/19 ). W wyroku z 22 marca 2019r. ( II GSK 187/17 ) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia bez względu na to, czy prowadzi ona działalność gospodarczą, gdyż wspomniany obowiązek powiązany jest jedynie
z posiadaniem przez niego określonego statusu prawnego. Stanowiska te tut. Sąd w pełni podziela.

Zatem Sąd uznał, iż organ rentowy prawidłowo przyjął, że odwołująca jako jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednocześnie nie mając innego tytułu
do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w okresach objętych decyzją zaskarżoną.

Odnośnie wykazanych w decyzji podstaw wymiaru składek, ich matematycznego wyliczenia, odwołująca nie wnosiła żadnych zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe Sąd na mocy art. 477 14 § 1 k.p.c. w pkt 1 wyroku oddalił odwołanie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art.98 i 99 k.p.c. w związku z §9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r. w sprawie opłat
za czynności radców prawnych ( Dz.U. z 2015r., poz.1804 ze zm. ).

(-) Sędzia Grażyna Łazowska