Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXIII Zs 85/21

POSTANOWIENIE

Dnia 31 sierpnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Paschke

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P.

z udziałem przeciwnika skargi zamawiającego Zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przy udziale wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w O. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego zawarte w pkt 2 wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 stycznia 2021 r. sygn. akt KIO 3443/20

postanawia:

1.  oddalić skargę

2.  zasądzić od odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. na rzecz zamawiającego Zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego.

Sędzia Sylwia Paschke