Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I.C 437/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Agnieszka Kluczyńska

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 roku w Suwałkach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. S. i B. S.

przeciwko R. Bank (...) (Spółka Akcyjna) Oddziałowi w Polsce z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  Ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikające z nieważności w całości umowy kredytu hipotecznego nr (...) zawartego w dniu 8 października 2008 roku pomiędzy powodami : R. S., B. S. a (...) SA ( poprzednikiem prawnym pozwanego R. Bank (...) (Spółka Akcyjna) Oddziałowi w Polsce z siedzibą w W..

II.  Zasądza od pozwanego R. Bank (...) (Spółka Akcyjna) Oddziałowi w Polsce z siedzibą w W. solidarnie na rzecz powodów : R. S. i B. S. kwotę 71 972,53 zł ( siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 53/100) oraz kwotę 25 009,78 CHF ( dwadzieścia pięć tysięcy dziewięć 78/100 CHF) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie począwszy od dnia 15 stycznia 2020r. do dnia zapłaty.

III.  Zasądza od pozwanego R. Bank (...) (Spółka Akcyjna) Oddziałowi w Polsce z siedzibą w W. solidarnie rzecz powodów R. S. i B. S. kwotę 1017 zł ( jeden tysiąc siedemnaście złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie począwszy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu oraz kwotę 10800 zł ( dziesięć tysięcy osiemset złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Agnieszka Kluczyńska

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron;

31/08/2021 A K.