Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 307/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Snopek

przy udziale Prokuratora: ----------------------

po rozpoznaniu na rozprawie 31 sierpnia 2021 r.

sprawy E. M. (1) z d. S. ur. (...) w R. c. J. i S. z d. K.,

oskarżonej o to, że:

w czasie od 06.10.2020r. do 18.01.2021 r. w B. woj. (...), będąc zobowiązana orzeczeniem Sądu Rejonowego w Bełchatowie Wydział IV Pracy z dn. 01.10.2020r. sygn. akt IV P 96/19 w przedmiocie zapłaty K. D. innego świadczenia wynikającego ze stosunku pracy w postaci diet należnych z tytułu delegacji służbowych w kwocie 8 027 zł wraz z należnymi odsetkami, jako właściciel podmiotu E. E. M. (2) wykonujący czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obowiązku tego nie wykonała, działając na szkodę ww. pokrzywdzonego,

tj. o czyn z art. 218 § 3 kk

1.  uznaje E. M. (2) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu wyczerpującego dyspozycję art. 218 § 3 kk i za to na podstawie art. 218 § 3 kk wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 kk i art. 73 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza E. M. (2) na okres 2 (dwóch) lat próby oddając ją w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

3.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 kk zobowiązuje E. M. (2) do wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie Wydział IV Pracy z dnia 1 października 2020 r. sygn. akt IV P 96/19 w terminie 6 (sześciu) miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

4.  zasądza od E. M. (2) na rzecz K. D. kwotę 1200 (jednego tysiąca dwustu) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego;

5.  zwalnia oskarżoną z obowiązku zapłaty kosztów sądowych.