Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK442/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

B. P.

w dniu 30.05.2021 r. o godz. 09:38 w ruchu lądowym w miejscowości Ł., ul. (...), gm. (...), pow. (...), woj. (...) jechał jako kierujący samochodem m-ki O. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem 1-0,50 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o czyn wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 1 kk,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 30 maja 2021 r. funkcjonariusze policji wykonywali kontrolę statyczną w miejscowości Ł.. Około godziny 09.38 zatrzymali do kontroli O. (...), który przekroczył dozwoloną prędkość. Kierującym okazał się B. P.

notatka urzędowa

k. 1

B. P. przebadano przebadano urządzeniem A. z wynikiem o godzinie 10:12 na poziomie 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, o godzinie 10:33 na poziomie 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

protokoły badania stanu trzeźwości

k. 2, k. 4

świadectwa wzorcowania

k. 5

Oskarżony spożywał alkohol poprzedniego dnia. W dniu, kiedy zatrzymała go Policja czuł się dobrze. Jechał do lekarza po receptę.

wyjaśnienia oskarżonego

k. 40

B. P. nie był karany, ani nie posiada wpisów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

karta karna

k. 9

ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

k. 17

Oskarżony nie ma problemów z alkoholem. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym. W środowisku postrzegany jako osoba bezkonfliktowa niemająca problemów z alkoholem.

opinia środowiskowa

k. 50-52

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

Spójne, logiczne i konsekwentne. Korespondują z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

notatka urzędowa

Niekwestionowany dokument, sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

protokoły badania stanu trzeźwości

Spełniają warunki określone przepisami, a strony nie kwestionowały ich treści.

świadectwa wzorcowania

Spełniają warunki określone przepisami, a strony nie kwestionowały ich treści, nie wzbudzało wątpliwości odnośnie jego autentyczności.

ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Niekwestionowany dokument urzędowy.

karta karna

Niekwestionowany dokument urzędowy.

opinia środowiskowa

Treść nie budzi wątpliwości. Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Strony nie kwestionowały jego treści.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

B. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 178a § 1 kk, bowiem kierował pojazdem mechanicznym po drodze publicznej znajdując się w stanie nietrzeźwości, który wyrażał się w stężeniu o godzinie 10:12 na poziomie 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, o godzinie 10:33 na poziomie 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

1.

G. K.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

W ocenie Sądu stopień winy oskarżonego oraz społeczna szkodliwość jego czynu nie są znaczne. Jak wynika z wywiadu kuratora oskarżony posiada dobrą opinię środowiskową. B. P. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził żal z powodu zaistniałej sytuacji. Samochodem nie pokonał dużej odległości. Alkohol spożywał poprzedniego dnia i wsiadając za kierownicę nie czuł, aby był pod jego wpływem. Dodatkowo zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie była znaczna. Sam fakt prowadzenia przeciwko niemu postępowania w sprawie stanowił dla niego dużą dolegliwość.

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał, że w oparciu o art. 66 § 1 kk oraz art. 67 § 1 kk zasadnym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec oskarżonego na okres 2 lat próby.

Oskarżony nie był dotychczas karany, nie wchodził w konflikt z prawem, prowadzi ustabilizowany i nienaganny tryb życia. Nie jest już osobą najmłodszą, a czyn którego dotyczy niniejsze postępowanie jest pierwszym popełnionym przez niego przestępstwem. Jego postawa na rozprawie wskazywała na to, iż zdarzenie będące przedmiotem niniejszego postępowania ma charakter incydentalny. Okoliczności te pozwalają przyjąć, że właściwości i warunki osobiste B. P. oraz dotychczasowy sposób jego życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania oskarżony będzie przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni nowego przestępstwa. Warunkowe umorzenie postępowania na okres próby 2 lat pozwoli na należytą kontrolę wobec niego.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. P.

2.

I.

W oparciu o dyspozycję art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 3 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Sąd uznał, iż oskarżony tracąc uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi wzbudzi w sobie większą refleksję nad swoim postępowaniem, a jednocześnie nie będzie to stanowiło zbytniej dolegliwości dla niego i jego rodziny, a także nie pozbawi go dochodu pochodzącego z działalności rolniczej.

B. P.

4.

I.

Na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kpk Sąd orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 8.000 zł. Zdaniem Sądu konieczność uiszczenia kwoty świadczenia pieniężnego we wskazanej wysokości spowoduje u oskarżonego realną dolegliwość związaną z popełnionym przestępstwem.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. P.

3.

I.

Na podstawie art. 63 § 4 kk Sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk i zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł tytułem opłaty (por. art. 7 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych Dz. U. z 1983r. Nr 229 poz. 2272 z późn. zm.) oraz kwotę 151,28 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków, na którą to sumę składają się: koszty postępowania przygotowawczego, zryczałtowane koszty doręczeń w postępowaniu sądowym oraz koszty przeprowadzenia wywiadu kuratorskiego.

7.  Podpis