Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. XII K 61/21


WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2021 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Katarzyna Stasiów

Protokolant: Paulina Powązka-Płóciennik

w obecności prokurator Krystyny Nogal-Załuski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2021 roku

sprawy D. B., syna J. i H. z domu W., urodzonego (...) w W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi z dnia 27 kwietnia 1999 r. sygn. IV K 1448/98, za czyn z art. 279 § 1 k.k., popełniony w dniu 29 września 1998 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 29 września 1998 r. do dnia 27 kwietnia 1999 r., powyższe kary zostały wykonane;

2. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 14 listopada 2000 r., sygn. V K 410/00, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2001 roku, sygn. akt X Ka 445/01 za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 18 stycznia 2000 r., na karę 4 lat pozbawienia wolności; na mocy art. 33 § 1, 2 ,3 k.k. orzeczono karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 zł, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 stycznia 2000 roku do dnia 25 maja 2000 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 4 marca 2004 roku zarządzono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 25 dni pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 20 zł; kara grzywny została wykonana;

3. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. IV K 94/01 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 310 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 6 września 1999 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

4. Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2005 r. sygn. VIII K 495/02, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 roku, sygn. akt II AKa 5/06 za trzy czyny z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniach 29 października 1999 r., 22 listopada 1999 r. oraz 29 października 1999 r. na kary po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 85 i 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

5. Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie z dnia 5 maja 2006 r. sygn. akt IV K 117/06, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 listopada 2006 roku, sygn. akt IX Ka 666/06 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 310 § 2 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 310 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 13 października 1999 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 września 2007 r. sygn. VIII K 169/07, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 roku, sygn. akt II AKa 433/07 połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 14 listopada 2000 r., sygn. V K 410/00, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. IV K 94/01, Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2005 r. sygn. VIII K 495/02 oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie z dnia 5 maja 2006 r. sygn. akt IV K 117/06 i wymierzono skazanemu karę łączną 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary zaliczono okresy pozbawienia wolności od dnia 18 stycznia 2000 r. do dnia 25 maja 2000 r. oraz od dnia 9 czerwca 2001 r. do dnia 1 lutego 2005 r., orzeczona niniejszym wyrokiem kara łączna została wykonana;

6. Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 7 czerwca 2010 r. sygn. II K 306/10, za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 21 grudnia 2009 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 21 grudnia 2009 r. do dnia 7 czerwca 2010 r., orzeczona niniejszym wyrokiem kara została wykonana;

7. Sądu Rejonowego w Nidzicy z dnia 6 października 2011 r. sygn. II K 302/11, za:

a) ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnionych w dniu 7 kwietnia 2011 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności;

b) czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w pierwszej połowie maja 2011 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

wymienione kary jednostkowe pozbawienia wolności połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 16 maja 2011 r. do dnia 6 października 2011 r., orzeczona niniejszym wyrokiem kara łączna została wykonana;

8. Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 września 2017 r. sygn. III K 458/17, za:

a) czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 1 lutego 2017 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności;

b) czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 2 lutego 2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

wymienione kary jednostkowe pozbawienia wolności połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczona niniejszym wyrokiem kara została wykonana;

9. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2018 r. sygn. V K 415/17 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 stycznia 2017 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności;

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lipca 2019 r., sygn. akt XVIII K 152/19, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 roku, sygn. akt II AKa 345/19 połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 września 2017 r. sygn. III K 458/17 oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2018 r. sygn. V K 415/17 i wymierzono skazanemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 2 lutego 2017 roku do dnia 15 lipca 2019 roku, orzeczoną niniejszym wyrokiem karę pozbawienia wolności skazany wykonuje od dnia 2 lutego 2017 roku, koniec kary został ustalony na dzień 1 lutego 2022 roku;

10. Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 października 2017 roku, sygn. akt XVIII K 407/11, zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 roku, sygn. akt II AKa 496/18 za:

a) czyn z art. 258 § 1 k.k., popełniony w okresie od listopada do grudnia 2009 roku, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

b) ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., popełnionych w dniach 25 listopada 2009 roku, 27 listopada 2009 roku oraz 3 grudnia 2009 roku, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 20 stawek dziennych grzywny po 100 zł każda;

wymienione kary jednostkowe pozbawienia wolności połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczonej niniejszym wyrokiem kary łącznej pozbawienia wolności skazany nie rozpoczął wykonywać;

I. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym pomiędzy 1 lipca 2015 roku a 24 czerwca 2020 roku łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lipca 2019 r., sygn. akt XVIII K 152/19 oraz Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 października 2017 roku, sygn. akt XVIII K 407/11 i wymierza skazanemu D. B. karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności

II. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lipca 2019 r., sygn. akt XVIII K 152/19 od dnia 2 lutego 2017 r. do dnia 3 września 2021 r.;

III. na podstawie art. 576 k.p.k. ustala, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV. na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

VI. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. G. C. kwotę 120 (stu dwudziestu) złotych powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu;

VII. zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

XII K 61/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

USTALENIE FAKTÓW

Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi

27 kwietnia 1999 r.

IV K 1448/98

1.1.2.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - wyrok utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2001 roku, sygn. akt X Ka 445/01

14 listopada 2000 r.

V K 410/00

1.1.3.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi

28 stycznia 2003 r.

IV K 94/01

1.1.4.

Sąd Okręgowy w Warszawie - wyrok utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 roku, sygn. akt II AKa 5/06

14 czerwca 2005 r.

VIII K 495/02

1.1.5.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie - wyrok utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 listopada 2006 roku, sygn. akt IX Ka 666/06

5 maja 2006 r.

IV K 117/06

1.1.6.

wyrok łączny - Sąd Okręgowy w Warszawie – utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 roku, sygn. akt II AKa 433/07

25 września 2007 r.

VIII K 169/07

1.1.7.

Sąd Rejonowy w Kozienicach

7 czerwca 2010 r.

II K 306/10

1.1.8.

Sądu Rejonowy w Nidzicy

6 października 2011 r.

II K 302/11

1.1.9.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

12 września 2017 r.

III K 458/17

1.1.10.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

20 kwietnia 2018 r.

V K 415/17

1.1.11.

wyrok łączny - Sąd Okręgowy w Warszawie – utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 roku, sygn. akt II AKa 345/19

15 lipca 2019 r.

XVIII K 152/19

1.1.12.

Sąd Okręgowy w Warszawie - wyrok zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 roku, sygn. akt II AKa 496/18

11 października 2017 r.

XVIII K 407/11

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

przeciętna opinia z Zakładu Karnego w S.

opinia o skazanym

k. 83-84

obraz czynów popełnionych przez skazanego

karta karna

k. 70-73

odpisy wyroków

k.3-5; k.12-66; k.78-80; k.81-82;k.89-90; k.93-99; k.100-101; k.104; k.107; k.123-126; k.127-129; k.132-133; k.138-139; k.140

Ocena Dowodów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

opinia o skazanym

Z opinii o skazanym sporządzonej w dniu 9 kwietnia 2021 roku przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w S. wynika, że D. B. w warunkach izolacji penitencjarnej w stopniu zmiennym przestrzega dyscypliny i porządku. W grupie skazanych relacje interpersonalne układa na zasadach podkultury przestępczej. Pięciokrotnie karany był dyscyplinarnie m.in. za wulgarne i aroganckie zachowanie, niewykonanie polecenia przełożonego jak też nawiązywanie nielegalnych kontaktów. D. B. przyznaje się do popełnienia przestępstw wskazując, iż żałuje tego co zrobił, jednak nie wyciąga trafnych wniosków z poprzedniego pobytu w izolacji. Osadzony dotychczas nagradzany był 37 razy (w tym 6 razy w formie ulgi) w celu zachęcenia do poprawy zachowania za wykonywanie prac nieodpłatnych oraz dobre wyniki w nauce. W czasie odbywania kary pracował na stanowiskach pracownik fizyczny, roznoszący art. żywnościowe, pracownik gospodarczy. Obecnie nie jest zainteresowany podjęciem pracy. D. B. uczestniczył w programach resocjalizacji z zakresu profilaktyki uzależnień. U osadzonego nie stwierdzono zachowań autoagresywnych, nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego.

Zdaniem sądu opinia o skazanym jest wyczerpująca i kompletna, a przy tym brak jest podstaw do kwestionowania jej rzetelności.

Informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, odpisy wyroków

Sąd ustalił, że skazany popełnił 18 przestępstw. Pozostają one w częściowym związku przedmiotowym, albowiem skazany w głównej mierze dopuścił się czynów zabronionych przeciwko mieniu – ale także przeciwko porządkowi publicznemu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednocześnie zauważyć należy, że przestępstwa te popełniane były przez skazanego na przestrzeni niemalże 3 lat.

PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

wyrok łączny Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lipca 2019 r., sygn. akt XVIII K 152/19, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 roku, sygn. akt II AKa 345/19

na mocy niniejszego wyroku połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami:

a) Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 września 2017 r. sygn. III K 458/17:

- za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., karę 2 lat pozbawienia wolności;

- za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

wymierzono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

b) Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2018 r. sygn. V K 415/17 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. karę 3 lat pozbawienia wolności

i wymierzono karę łączną 5 lat pozbawienia wolności.

3.1.2.

Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 11 października 2017 roku, sygn. akt XVIII K 407/11 – wyrok zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 roku, sygn. akt II AKa 496/18

a) za czyn z art. 258 § 1 k.k., karę 4 miesiące pozbawienia wolności;

b) za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Wydając wyrok łączny w niniejszej sprawie, sąd orzekał na podstawie przepisów Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r. Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie należy stosować przepisy obowiązujące pomiędzy 1 lipca 2015 roku a 24 czerwca 2020 roku, gdyż przepisy obowiązujące przed 1 lipca 2015 r. nie są względniejsze dla skazanego, a po 24 czerwca 2020 r. nie została orzeczona prawomocnie żadna kara. O zastosowanie tego reżimu wniosły obie strony postępowania.

Zastosowanie reżimu sprzed 1 lipca 2015 r. pozwalałoby połączyć karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kozienicach II K 306/10 z karami 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonymi wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII K 407/11. Z uwagi na podobieństwo czynów, za które orzeczono kary 2 lat i 6 miesięcy oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, sąd nie widział możliwości orzeczenia kary łącznej niższej niż 3 lata i 10 miesięcy, czyli skrócenia kary do odbycia o czas korzystniejszy dla skazanego niż uczyniono w zapadłym wyroku – dłuższy niż 6 miesięcy.

Zgodnie z treścią art. 85 k.k. – w brzmieniu pomiędzy 1 lipca 2015 roku a 24 czerwca 2020 roku, jeżeli sprawca popełnił dwa lub wię­cej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łącze­niu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i pod­legające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 k.k., w całości lub w części kary lub kary łączne za popełnione przestępstwa.

WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

W niniejszej sprawie sąd mógł orzec karę od 5 lat do 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W myśl art. 85a k.k., orzekając karę łączną, sąd wziął pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, uwzględniając całokształt czynów popełnionych przez skazanego. Sąd uwzględnił również opinię o D. B. z Zakładu Karnego w S., w świetle której uznać należy, że trwający obecnie proces resocjalizacyjny osadzonego winien być w dalszym ciągu kontynuowany. Brak jest bowiem gwarancji, że po opuszczeniu zakładu karnego skazany będzie przestrzegał obowiązującego porządku prawnego, szczególnie że dotychczas nie wyciągał trafnych wniosków z pobytu w izolacji.

Wymierzając D. B. karę łączną 6 lat pozbawienia wolności (tj. na zasadzie asperacji), sąd wziął pod uwagę, że wymierzenie kary na zasadzie absorpcji może nastąpić tylko w sytuacji wyjątkowej. Zastosowanie jej może mieć zatem miejsce w wypadku, gdy skazany prezentuje postawę nie tyle poprawną, a wręcz wyróżniającą. Tymczasem spośród okoliczności, które negatywnie wpłynęły na wymiar kary łącznej, sąd uwzględnił wielokrotną karalność D. B. - co stanowi dostateczny argument, by uznać, że jest on osobą zdemoralizowaną i nie zasługuje na premiowanie w postaci zastosowania zasady absorpcji.

Mimo powyższego, zdaniem sądu nie zachodzą także przesłanki do kumulacji kar - szczególnie przez wzgląd na treść opinii Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w S., która zawiera pewne pozytywne aspekty dotyczące zachowania skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej – dające wyraz chociażby w wielokrotnym nagradzaniu osadzonego.

Kierując się powyższymi względami, sąd doszedł do przekonania, że orzeczona wobec D. B. kara łączna 6 lat pozbawienia wolności spełni ustawowe zadania wychowawcze jak i zapobiegawcze wobec skazanego, a przy tym będzie karą uwzględniającą potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

nie dotyczy

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności.

III.

Zgodnie z treścią art. 576 k.p.k., sąd orzekł, że wyroki, które zostały objęte niniejszym wyrokiem łącznym, w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu.

IV.

Stosownie do treści art. 572 k.p.k., sąd umorzył postępowanie w pozostałym zakresie.

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI.

Z uwagi na reprezentowanie skazanego D. B. podczas postępowania przed sądem I Instancji przez obrońcę z urzędu, sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. G. C. kwotę 120 zł. powiększoną o podatek VAT.

VII.

Z uwagi na długotrwałe pozbawienie skazanego wolności sąd zwolnił go od ponoszenia kosztów sądowych i obciążył wydatkami Skarb Państwa.