Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1663/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Renata Jagura, Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 r.

w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. R.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 11 czerwca 2019 r.

sygnatura akt II C 382/17

1.oddala apelację;

2.zasądza od D. R. na rzecz (...) S.A. w W. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.