Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1997/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Renata Jagura, Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 r.

w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. R.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 17 lipca 2019 r.

sygnatura akt I C 2307/18

1.oddala apelację;

2.zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz M. R. kwotę 1.800 ( jeden tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.