Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2252/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Marta Witoszyńska

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

SO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. L.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 14 czerwca 2019 roku, sygn. akt I C 823/17

I.  z apelacji obu stron zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1.zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. L. kwotę 7 957,86 zł (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty,

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. L. kwotę 1 590,90 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu części kosztów postępowania,

4.  nakazuje pobrać od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa –Sądu Rejonowego w Brzezinach kwotę 195,78 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) tytułem nieuiszczonej części kosztów sądowych,

5.  nakazuje pobrać od J. L. na rzecz Skarbu Państwa –Sądu Rejonowego w Brzezinach kwotę 41,25 zł (czterdzieści jeden złotych dwadzieścia pięć groszy) tytułem nieuiszczonej części kosztów sądowych.”;

II.  oddala obie apelacje w pozostałej części;

III.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Z/ odpis wyroku doręczyć pełn. stron

9.10.2020 r.