Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 717/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lipca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca Sędzia SO Grażyna Łazowska

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2021 r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy J. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania J. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

z dnia 31 marca 2021r. nr (...)

oddala odwołanie.

(-) Sędzia SO Grażyna Łazowska

Sygn. akt VIII U 717/21

UZASADNIENIE

Decyzją z 31 marca 2021r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. przeliczył emeryturę górniczą ubezpieczonego J. B. od 1 stycznia 2021r.

W odwołaniu od decyzji ubezpieczony wskazał, że domaga się prawidłowego przeliczenia świadczenia z uwagi na art.110a, 110 i 111 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14 stycznia 2021r. ubezpieczony J. B. złożył wniosek o przeliczenie okresów pracy górniczej przedkładając zaświadczenie pracy sporządzone przez Spółkę (...) S.A. w B. nr (...)/6/H./ (...) o wykonywaniu pracy górniczej i dniówkach półtorakrotnych.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy skarżoną decyzją z 31 marca 2021r. przeliczył emeryturę górniczą ubezpieczonego od 1 stycznia 2021r. przez uwzględnienie
w wymiarze świadczenia dodatkowych dniówek przodkowych w okresie od 1 stycznia 1981r. do 30 czerwca 1986r. Obliczenie to nie wpłynęło jednak na wysokość świadczenia z uwagi
na ograniczenie łącznego okresu pracy obliczonego z zastosowaniem przeliczników górniczych do 45 lat ( 540 miesięcy ).

Powyższe Sąd ustalił na podstawie dokumentacji akt organu rentowego jako okoliczności jednoznacznie wynikające z tych dowodów, bezsporne pomiędzy stronami.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego J. B. nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu decyzja zaskarżona odpowiada prawu. Sąd zwraca uwagę, że decyzja
ta została wydana na skutek wniosku ubezpieczonego o przeliczenie emerytury górniczej,
zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem (...) S.A. w B.. Organ rentowy uwzględnił
w wymiarze świadczenia dodatkowe dniówki przodkowe ubezpieczonego z okresu
od 1 stycznia 1981r. do 30 czerwca 1986r., co jednak nie spowodowało zmiany wysokości świadczenia, gdyż doszło do ograniczenia okresu pracy obliczonego z zastosowaniem przeliczników górniczych do 45 lat, stosownie do art.51 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
( tj. Dz.U. z 2021r., poz.291 ).

Zgodnie z art.51 ust. 2 powołanej ustawy, przy ustalaniu wysokości górniczych emerytur łączny okres pracy obliczony z zastosowaniem przeliczników, o których mowa
w ust.1, uwzględnia się w wymiarze nie dłuższym niż 45 lat.

Ubezpieczony względem takiego przeliczenia nie zgłosił żadnych konkretnych zarzutów, a wręcz przeciwnie, w odwołaniu oraz w piśmie procesowym z 6 lipca 2021r. wskazał, że decyzja w zakresie przeliczenia emerytury górniczej z uwzględnieniem okresów pracy górniczej ( dniówek półtorakrotnych ) jest dla niego korzystna. Ubezpieczony wskazał, że złożył jednak odwołanie od tej decyzji gdyż decyzja ta nie uwzględnia przeliczenia płacy faktycznie uzyskiwanej oraz prawidłowej kwoty bazowej, która powinna być przyjęta
do wyliczenia świadczenia, gdy w ocenie skarżącego spełnia on przesłanki do przeliczenia świadczenia w trybie art.110a ustawy emerytalnej. Jednocześnie zaznaczył, że odnośnie przeliczenia świadczenia w trybie art.110a ustawy emerytalnej, to złożył odwołanie
od wcześniejszej decyzji ZUS i sprawa obecnie toczy się w Sądzie.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że decyzja zaskarżona nie dotyczyła przeliczenia świadczenia ubezpieczonego w trybie art.110, art.110a i art.111 ustawy emerytalnej ( lecz jak już to wskazano powyżej, została wydana wskutek wniosku ubezpieczonego o uwzględnienie dodatkowych dniówek przodkowych ) i stąd również Sąd
w toku niniejszego postępowania nie mógł w tej kwestii orzekać merytorycznie. W sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot postępowania wyznacza decyzja organu rentowego, od której wniesiono odwołanie. Oznacza to, że przeniesienie sprawy na drogę sądową poprzez wniesienie odwołania od decyzji organu rentowego ogranicza się do okoliczności uwzględnionych w decyzji, a między stronami spornych. Poza tymi okolicznościami spór sądowy istnieć nie może, gdyż w postępowaniu przed sądem odwołujący może żądać jedynie korekty stanowiska zajętego przez organ rentowy, odnosząc się do przedmiotu sporu objętego zaskarżoną decyzją, natomiast nie może żądać czegoś, o czym organ rentowy nie decydował.

Nadto podkreślić należy, że skoro ubezpieczony złożył w organie rentowym wniosek
o przeliczenie emerytury górniczej z uwzględnieniem okresów pracy górniczej ( dniówek półtorakrotnych ), to organ rentowy był zobowiązany wniosek taki rozpoznać i wydać decyzję, zgodnie z art.116 i art.118 ustawy emerytalnej, co też uczynił wydając decyzję skarżoną.
W przypadku, gdy sprawa z odwołania ubezpieczonego od decyzji dotyczącej przeliczenia świadczenia na podstawie art.110, art.110a i art. 111 ustawy emerytalnej zakończy się dla ubezpieczonego korzystnie, to organ rentowy wyda nową decyzję, którą dokona ponownego przeliczenia emerytury górniczej, w tym również odpowiednio uwzględni okresy pracy górniczej i przeliczniki górnicze zastosowane do okresów takiej pracy i wynikającą
z przeliczenia kwotę bazową.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd na mocy art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie ubezpieczonego jako bezzasadne.

(-) sędzia Grażyna Łazowska