Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 82/20 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Anna Lisowska

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2021 r. w Piszu

sprawy z powództwa (...)Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko P. P.

o zapłatę

o r z e k a :

I.  Zasądza od pozwanego P. P. na rzecz powoda (...)Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 6 973,05 zł (sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 05/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 6 971,57 zł od dnia 14/03/2019r. do dnia zapłaty.

II.  Zasądza od pozwanego P. P. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 2 337 zł ( dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 82/20 upr

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2019 roku (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wytoczył powództwo przeciwko P. P. o zapłatę kwoty 6 973,05 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 6 971,57 złotych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że nabył przedmiotową wierzytelność od wierzyciela pierwotnego – (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. – na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 3 listopada 2017 roku. Zobowiązanie pozwanego względem wierzyciela pierwotnego wynika z braku zapłaty należności wynikających z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. umowy z dnia 22.03.2016r. o numerze (...) połączonej z umową sprzedaży na raty oraz umowy z dnia 06.12.2016r. o numerze (...).

Powód wskazał, że zobowiązanie pozwanego zostało stwierdzone następującymi dokumentami:

-

faktura numer (...) – kwota do zapłaty 355,14 zł, termin wymagalności 10.01.2017r.,

-

nota odsetkowa numer (...) – kwota do zapłaty 0,40 zł, termin wymagalności 10.01.2017r.,

-

faktura VAT numer (...) – kwota do zapłaty 211,97 zł, termin wymagalności 10.02.2017r.,

-

nota odsetkowa numer (...) – kwota do zapłaty 1,08 zł, termin wymagalności 10.02.2017r.,

-

faktura VAT numer (...) – kwota do zapłaty 216,97 zł, termin wymagalności 13.03.2017r.,

-

faktura VAT numer (...) – kwota do zapłaty 216,97 zł, termin wymagalności 10.04.2017r.,

-

faktura VAT numer (...) – kwota do zapłaty 216,97 zł, termin wymagalności 11.05.2017r.,

-

nota obciążeniowa numer (...) (kara umowna za rozwiązanie umowy) – kwota do zapłaty 751,73 zł, termin wymagalności 19.07.2017r.,

-

nota obciążeniowa numer (...) (kara umowna za rozwiązanie umowy) – kwota do zapłaty 2 551,76 zł, termin wymagalności 19.07.2017r.,

-

nota obciążeniowa numer (...) (zbiorcza rata za sprzęt) – kwota do zapłaty 1 700,00 zł, termin wymagalności 19.07.2017r.,

Ponadto powód wskazał, iż dochodzi skapitalizowanych odsetek za opóźnienie naliczonych od kwot wynikających z poszczególnych tytułów zobowiązania na dzień poprzedzający wniesienie pozwu w niniejszej sprawie, od których domagał się zasądzenia dalszych odsetek za opóźnienie liczonych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód wskazał, że na dzień wniesienia pozwu skapitalizowane odsetki wynosiły odpowiednio:

-

53,94 złotych – naliczone za okres od 11.01.2017r. do dnia 13.03.2019r. od kwoty 355,14 zł wynikającej z faktury numer (...),

-

30,94 złotych – naliczone za okres od 11.02.2017r. do dnia 13.03.2019r. od kwoty 211,97 zł wynikającej z faktury numer (...),

-

30,38 złotych – naliczone za okres od 14.03.2017r. do dnia 13.03.2019r. od kwoty 216,97 zł wynikającej z faktury numer (...),

-

29,21 złotych – naliczone za okres od 11.04.2017r. do dnia 13.03.2019r. od kwoty 216,97 zł wynikającej z faktury numer (...),

-

27,92 złotych – naliczone za okres od 12.05.2017r. do dnia 13.03.2019r. od kwoty 216,97 zł wynikającej z faktury numer (...),

-

294,61 złotych – naliczone za okres od 20.07.2017r. do dnia 13.03.2019r. od kwoty 2 551,76 zł wynikającej z noty obciążeniowej numer (...),

-

86,79 złotych – naliczone za okres od 20.07.2017r. do dnia 13.03.2019r. od kwoty 751,73 zł wynikającej z noty obciążeniowej numer (...),

-

196,27 złotych – naliczone za okres od 20.07.2017r. do dnia 13.03.2019r. od kwoty 1 700,00 zł wynikającej z noty obciążeniowej numer (...).

Powód wskazał, że zawiadomił pozwanego o cesji wierzytelności i wezwał do dobrowolnej spłaty zadłużenia, jednak wezwanie to pozostało bezskuteczne.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 20 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Piszu nakazał pozwanemu zapłacić na rzecz powoda całość dochodzonego roszczenia wraz z kosztami postępowania (k. 129).

Na wniosek powoda, zarządzeniem z dnia 9 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Piszu ustanowił dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego P. P. kuratora w osobie adwokata, na którego Okręgowa Rada Adwokacka w B. wskazała adw. T. K..

Kurator w terminie ustawowym wniósł o sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa (k. 199). Zaprzeczył, jakoby pozwany zawarł z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz umowę sprzedaży z odroczoną płatnością ratalną. Jednak w przypadku uznania przez Sąd, że doszło do zawarcia przedmiotowych umów, kurator podniósł, że pozwany terminowo spełniał swoje zobowiązania, toteż brak było podstaw do rozwiązania umów przed upływem okresu, na jaki zostały zawarte. Ponadto, zdaniem kuratora, kary umowne za przedterminowe rozwiązanie umów zostały naliczone bez podstaw faktycznych ku temu. Podniósł zarzut spełnienia świadczenia, zarzut przedawnienia roszczenia głównego i o odsetki, zarzut nie wykazania przez powoda w należyty sposób, że skutecznie nabył on przedmiotową wierzytelność, a tym samym, że przysługuje mu legitymacja czynna w niniejszej sprawie. Podniósł ponadto, że pozwanemu nie zostało doręczone wezwanie do zapłaty oraz, że pozwany nie został poinformowany o cesji wierzytelności.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 22 marca 2016 roku pomiędzy (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., a P. P. została zawarta na okres 24 miesięcy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych o numerze (...), dla numeru (...). Kwotę abonamentu ustalono na kwotę 67,96 zł miesięcznie.

Jednocześnie strony zawarły umowę sprzedaży na raty, której przedmiotem był telefon (...) G. (...) E., G.. P. P. zobowiązał się zapłacić cenę ww. urządzenia w 25 ratach, przy czym pierwsza w wysokości 1,00 zł, a pozostałe w wysokości po 100 zł, płatnych w terminach wskazanych w umówionym harmonogramie spłaty.

Zgodnie z ww. umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, P. P. przyznana została ulga na ww. urządzenie w wysokości 1 118 zł oraz ulga na usługę w wysokości 930 zł.

(dowód: umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 22.03.2016r. wraz z umową sprzedaży na raty i załącznikami k. 28-34)

W dniu 6 grudnia 2016 roku pomiędzy (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., a P. P. została zawarta na okres 24 miesięcy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych o numerze (...), dla numeru (...), w ramach oferty promocyjnej Formuła (...) 24 m-ce (+90) z TV. Wysokość abonamentu ustalono na kwotę 65 zł miesięcznie brutto.

Zgodnie z ww. umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, P. P. przyznana została ulga na urządzenie w wysokości 2 358 zł oraz ulga na usługę w wysokości 1 170 zł.

(dowód: umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 06.12.2016r. k. 35-37)

Ł. P. od grudnia 2016 roku zaprzestał regulować należności względem operatora z tytułu ww. umów, czego konsekwencją było zgodne z regulaminem zaprzestanie świadczenia usług przez operatora i jednostronne przedterminowe rozwiązanie ww. umów przez operatora ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy przez operatora z przyczyn leżących po stronie abonenta, (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zgodnie z regulaminem obciążyła Ł. P.:

-

karą umowną z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych o numerze (...), w wysokości 751,73 zł – nota obciążeniowa nr (...) z terminem płatności 19 lipca 2017 roku,

-

karą umowną z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych o numerze (...) w wysokości 2 551,76 zł – nota obciążeniowa nr (...) z terminem płatności 19 lipca 2017 roku,

-

kwotą 1 700 zł z tytułu pozostałych do uregulowania rat za urządzenie – nota obciążeniowa nr (...) z terminem płatności 19 lipca 2017 roku.

Zakreślony ww. termin upłynął bezskutecznie.

Do zapłaty przez Ł. P. pozostają ponadto należności wynikające z:

-

faktury nr (...) – w kwocie 355,14 zł, której termin płatności upłynął 10.01.2017r.,

-

noty odsetkowej nr (...) – w kwocie 0,40 zł,

-

faktury nr (...) – w kwocie 211,97 zł, której termin płatności upłynął 10.02.2017r.,

-

noty odsetkowej nr (...) – w kwocie 1,08 zł,

-

faktury nr (...) – w kwocie 216,97 zł, której termin płatności upłynął 13.03.2017r.,

-

faktury nr (...) – w kwocie 216,97 zł, której termin płatności upłynął 10.04.2017r.,

-

faktury nr (...) – w kwocie 216,97 zł, której termin płatności upłynął 11.05.2017r.

(dowód: regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez (...) Sp. z o.o. dla abonentów k. 38-41; faktury VAT k. 42-51; noty obciążeniowe k. 52-54)

W dniu 3 listopada 2017 roku pomiędzy (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., a (...) Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w W. została zawarta umowa przelewu wierzytelności, w tym wierzytelności przysługujących względem P. P. wynikających z:

-

faktury nr (...) – w kwocie 355,14 zł plus odsetki,

-

noty odsetkowej nr (...) – w kwocie 0,40 zł,

-

faktury nr (...) – w kwocie 211,97 zł plus odsetki,

-

noty odsetkowej nr (...) – w kwocie 1,08 zł,

-

faktury nr (...) – w kwocie 216,97 zł plus odsetki,

-

faktury nr (...) – w kwocie 216,97 zł plus odsetki,

-

faktury nr (...) – w kwocie 216,97 zł plus odsetki,

-

noty obciążeniowej nr (...) – w kwocie 751,73 zł plus odsetki,

-

noty obciążeniowej nr (...) – w kwocie 2 551,76 zł plus odsetki,

-

noty obciążeniowej nr (...) – w kwocie 1 700,00 zł plus odsetki.

(dowód: umowa sprzedaży wierzytelności wraz z załącznikami k. 55-88)

(...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. zawiadomił P. P. o zmianie wierzyciela i jednocześnie wezwał go do dobrowolnej spłaty zadłużenia w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

(dowód: zawiadomienia o zmianie wierzyciela i wezwania do zapłaty k. 91-123)

Sąd zważył, co następuje:

Przedmiotowe powództwo jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Wszystkie podniesione przez stronę pozwaną zarzuty, w świetle przedłożonych przez powoda dokumentów, uznać należy za chybione.

W pierwszej kolejności, nie sposób zgodzić się z kuratorem pozwanego, iż powód nie posiada legitymacji procesowej czynnej w niniejszej sprawie. Powód nabył przedmiotową wierzytelność na mocy umowy cesji z dnia 3 listopada 2017 roku, której odpis wraz z załącznikami, w tym Załącznikiem nr 1, obejmującym wierzytelność przysługującą względem pozwanego, złożył do akt sprawy. Nabycie wierzytelności nastąpiło stosownie do uregulowań art. 509 k.c., zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Przedłożony przez powoda Załącznik nr 1 do umowy cesji wierzytelności zawiera wszystkie niezbędne dane konieczne do prawidłowej identyfikacji wierzytelności, które przy łącznej analizie pozostałych załączonych do akt dokumentów, w sposób dostateczny indywidualizują przedmiotową wierzytelność. Ponadto treść umowy cesji, w części ujawnionej przez powoda, obejmuje wystarczające do oceny skuteczności tej umowy informacje.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem strony pozwanej, iż zawiadomienie pozwanego o dokonanej cesji mogło mieć wpływ na skuteczność umowy cesji. Powód wskazał, że zawiadomienie o dokonanej cesji zostało przesłane pozwanemu listem zwykłym. Niemniej jednak, nawet gdyby okazało się, iż pozwany faktycznie nie powziął wiedzy o zmianie wierzyciela, to zgodnie z art. 512 k.c. pozwany winien był dokonać wpłaty na konto pierwotnego wierzyciela, co spowodowałoby skutek zwolnienia go z obowiązku spełnienia świadczenia na rzecz powoda.

Źródło zobowiązania w przedmiotowej sprawie stanowiły wymienione wyżej umowy, to jest umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i umowa sprzedaży na raty, podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną przez pierwotnego wierzyciela oraz pozwanego. Istotne w sprawie były także wystawione faktury VAT i noty obciążeniowe, wezwania do zapłaty skierowane na adres zamieszkania pozwanego, jak i umowa cesji wierzytelności. Wiarygodność i autentyczność przedmiotowych dokumentów nie budziła wątpliwości Sądu. Brak jest jednocześnie podstaw do zakwestionowania okoliczności z nich wynikających.

Mając na uwadze przedstawione w sprawie i niebudzące wątpliwości co do ich treści dokumenty, należało uznać, iż pozwanego łączyły z poprzednikiem prawnym powoda - (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. - powołane wyżej umowy o świadczenie usług i umowa sprzedaży na raty, z których warunków pozwany się nie wywiązał, bowiem od grudnia 2016 roku zaprzestał regulować należności wynikające z wystawianych przez operatora faktur.

Przedmiotowe umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostały przez operatora przedterminowo rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie abonenta (§ 16 ust. 11 lit g. Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę (...), dalej: Regulamin), co w oparciu o Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę (...), stanowiący integralną część tych umów, uprawniało wierzyciela pierwotnego do obciążenia pozwanego karami umownymi. Kwota kary wynika z wartości przyznanej pozwanemu przy zawieraniu umowy ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną wartość tej ulgi za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania (§ 16 ust. 13 Regulaminu). Konsekwencją powyższego są wystawione przez operatora noty obciążeniowe (k. 52-53). Natomiast w odniesieniu do umowy sprzedaży na raty, pozwany nie spłacił rat w łącznej wysokości 1 700 złotych, czego konsekwencją jest wystawiona przez operatora nota obciążeniowa nr (...).

Jak wynika z umowy przelewu wierzytelności i załączonych do akt faktur VAT, pozwany nie opłacił również należności wynikających z:

-

faktury nr (...) – w kwocie 355,14 zł, której termin płatności upłynął 10.01.2017r.,

-

noty odsetkowej nr (...) – w kwocie 0,40 zł,

-

faktury nr (...) – w kwocie 211,97 zł, której termin płatności upłynął 10.02.2017r.,

-

noty odsetkowej nr (...) – w kwocie 1,08 zł,

-

faktury nr (...) – w kwocie 216,97 zł, której termin płatności upłynął 13.03.2017r.,

-

faktury nr (...) – w kwocie 216,97 zł, której termin płatności upłynął 10.04.2017r.,

-

faktury nr (...) – w kwocie 216,97 zł, której termin płatności upłynął 11.05.2017r.

Wskazane w pozwie i dochodzone przez powoda kwoty skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie, zostały prawidłowo wyliczone, zaś żądanie zasądzenia odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek od dnia wniesienia o nie powództwa, nie łamie zakazu anatocyzmu i znajduje podstawę w art. 482 § 1 k.c.

Zważywszy na datę wymagalności poszczególnych należności dochodzonych przez powoda i datę wytoczenia niniejszego powództwa oraz treść art. 118 k.c., nie budzi wątpliwości Sądu, iż roszczenie powoda, w tym roszczenie o odsetki, nie uległo przedawnieniu.

W tym stanie rzeczy, nie budzi wątpliwości Sądu, iż pozwany jest zobowiązany zwrócić powodowi jako następcy prawnemu wierzyciela pierwotnego kwotę zadłużenia w łącznej wysokości 6 973,05 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 6 971,57 zł od dnia 14 marca 2019 roku (data wniesienia pozwu) do dnia zapłaty.

Z uwagi na powyższe, na podstawie zapisów przedmiotowych umów i Regulaminu oraz art. 481 § 1 i 2 k.c. i art. 482 § 2 k.c. Sąd orzekł jak w punkcie I. wyroku.

Mając na uwadze wynik procesu, w oparciu o przepisy art. 98 k.p.c. oraz § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r., poz. 1804 ze zm.), Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 337 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 400 złotych tytułem zwrotu opłaty sądowej od pozwu, kwotę 1 800 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwotę 17 złotych tytułem zwrotu opłaty od udzielonego pełnomocnictwa oraz kwotę 120 zł tytułem zwrotu zaliczki na koszty doręczenia korespondencji pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego.