Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 39/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2021 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2021 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania A. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o świadczenie rehabilitacyjne

na skutek odwołania A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 17 grudnia 2020 r., znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 17 grudnia 2020 r., znak (...) w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu A. S. prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres do dnia 18 kwietnia 2021 r.