Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Ga 72/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym

Przewodniczący SSO Zbigniew Krepski (spr.)

Sędziowie SO Joanna Rusińska

SO Małgorzata Bartczak-Sobierajska

Protokolant st. sekr. sąd. Monika Falkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2019 r. w Toruniu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w T.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 02 stycznia 2019 r., sygn. akt V GC 331/18

I oddala apelację,

II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego

Joanna Rusińska Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak-Sobierajska

poczatektekstu

[Przewodniczący 00:00:03.026]

Wyrokiem z dnia 2 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Toruniu w sprawie z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w T. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w S. o zapłatę oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.706 złotych i 77 groszy tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd ten ustalił, że w dniu 21 kwietnia 2017 roku doszło do kolizji drogowej, której sprawca posiadał zawartą z pozwanym ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pojazd był własnością niewystępującego w sprawie K. M.

[f 00:00:41.598]

. Decyzją z dnia 16 maja 2017 ubezpieczyciel przyznał poszkodowanemu kwotę odszkodowania w wysokości 4.280 złotych 24 grosze. Następnie w dniu 22 maja 2017 roku poszkodowany zawarł z powodową spółką umowę przelewu wierzytelności, na mocy której przeniósł na powodową spółkę wierzytelność w zakresie przewyższającym otrzymane odszkodowanie od pozwanego ubezpieczyciela w postaci roszczenia odszkodowawczego z tytułu tego zdarzenia drogowego, w rezultacie którego uszkodzeniu uległ jego pojazd marki A. (...). Powód przeprowadził kalkulację naprawy, z której wynikało, że wysokość tej naprawy powinna wynosić..., wynieść kwotę 6.288 złotych 39 groszy. W konsekwencji wezwał pozwanego ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania w kwocie 2.008 złotych 15 groszy. Pozwany nie uznał tej..., nie zgodził się z powodem. Dalej Sąd ustalił, że poszkodowany K. M. zdecydował się na wykonanie naprawy pojazdu na własną rękę, a kwota, którą otrzymał od ubezpieczyciela wystarczyła na przeprowadzenie naprawy. Sąd ten ustalił, że poszkodowany w dalszym ciągu korzysta z tego naprawionego samochodu. Dalej Sąd ustalił, że koszt naprawy, koszt naprawy uszkodzeń pojazdu zgodnie z technologią producenta przy zamontowaniu nowych oryginalnych części zamiennych pochodzących z dystrybucji producenta pojazdu opiewa na kwotę 6.200..., 829 złotych 88 groszy brutto. Sąd stan faktyczny ustalił na podstawie dokumentów, z zeznań świadka - poszkodowanego K. M. i na podstawie zleconej biegłemu sądowemu S. D.

[f 00:02:33.132]

opinii sądowej. W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

[ns 00:02:39.999]

W ocenie Sądu pozos..., nie było, nie był sporny stan faktyczny. Nie była kwestionowana kolizja drogowa, fakt wypłaty przez ubezpieczyciela poza sporem odszkodowania. Nie była kwestionowana legitymacja powoda. Spór co do zasady sprowadzał się do ustalenia kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, które pozwoliłyby na jego przywrócenie do stanu sprzed szkody. Zdaniem pozwanego wypłacona kwota pokryła w całości koszt naprawy, a powód twierdził, że nie, co wynikało z jego tego kosztorysu przedłożonego, a także z opinii biegłego sądowego S. D.. Sąd dokonał rozważań prawnych na tle artykułu 822 Kodeksu cywilnego w związku z artykułem 361, 362 i 363 Kodeksu cywilnego. Sąd tutaj podkreślił następnie, że odszkodowanie ma służyć

[ns 00:03:37.413]

naprawieniu rzeczywiście zaistniałego uszczerbku majątkowego, a jego funkcja, a jego funkcją nie jest zrekompensowanie szkody abstrakcyjnej, która mogłaby powstać, lecz nie powstała. Powód za podstawę roszczenia wskazywał sporządzony kosztorys uwzględniający jednak naprawę w autoryzowanym serwisie. W przypadku, gdy poszkodowany naprawił szkodę tak zwaną "metodą rzemieślniczą" bez użycia oryginalnych części zamiennych, obowiązkiem pozwanego była wypłata odszkodowania w wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionym kosztom. Dalej Sąd tutaj wskazał, że zeznania świadka K. M. wprawdzie nie doprowadziły do ich uszczegóło..., szczegółowego ustalenia, jednak pozwoliły na uznanie, że wypłacone temuż poszkodowanemu odszkodowanie w całości pokryło koszty naprawy. W konsekwencji

[ns 00:04:20.168]

umowa cesji zawarta pomiędzy poszkodowanym a powodowym..., powodową spółką była bezprzedmiotowa, jako taka nie spowodowała nabycia przez powodową spółkę jakichkolwiek wierzytelności względem pozwanego ubezpieczyciela. Z powyższych względów, uznając, że wypłacone przez pozwanego odszkodowanie w pełni pokryło poniesione przez poszkodowanego koszty naprawy, Sąd oddalił powództwo jako bezzasadne. O kosztach orzekł stosownie do wyniku procesu. Apelację od powyższego wyroku złożył powód. Zaskarżył wyrok w całości, zarzucił mu naruszenie artykułu 233 paragraf 1 kpc poprzez dokonanie błędnej oceny materiału dowodowego w zakresie zeznań świadka K. M., a także dokonanej oceny materiału dowodowego w zakresie opinii sądowej sporządzonej przez S. D. i jego wyjaśnień złożonych na rozprawie z częściowym ich pominięciem, prowadzące do ustalenia, że kwota wypłacona przez pozwanego na rzecz poszkodowanego naprawia w całości szkodę, jakiej doznał w wyniku zdarzenia. Podczas, gdy z poprzedniego materiału wynika, że ta kwota wypłacona stanowiła jedynie szkodę..., naprawę..., odszkodowanie częściowe, zaś zupełną rekompensatę zapewnia w tym wypadku wskazana przez biegłego kwota 7.616 złotych 10 groszy w pierwszym wariancie, ewentualnie kwota 6.829 złotych 88 groszy, w drugim wariancie - to jest jeden zarzut. Drugi zarzut - naruszenia prawa materialnego artykułu 363 paragraf 2 kc w związku z artykułem 361 kc poprzez błędną wykładnię w zakresie pojęcia szkody i jej naprawienia przez uznanie, że w zaistniałym stanie faktycznym do naprawienia szkody powstałej z tytułu uszkodzenia pojazdu wystarczyło pokrycie kosztów niezbędnych do doprowadzenia pojazdu do stanu użyteczności rozumianej jako stan pozwalający na dalsze używanie samochodu. Wskazując na powyższe zarzuty apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 2.008 złotych 15 groszy wraz z odsetkami

[ns 00:06:19.916]

poz..., tak, jak w pozwie, a także zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

[ns 00:06:25.238]

omówił podniesione w apelacji zarzuty apelacyjne. Powód

[ns 00:06:32.955]

pozwany ubezpieczyciel odpowiedział na apelację powoda na piśmie wnosząc o oddalenie apelacji w całości i o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zdaniem pozwanego ubezpieczyciela apelacja, jak też zarzuty w niej podniesione są nieuzasadnione. Rozstrzygnięcie Sądu I Instancji jest prawidłowe. W ocenie Sądu Okręgowego apelacja powoda była bezzasadna, gdyż podniesione w jej petitum zarzuty, zarzuty naruszenia tak prawa procesowego, jak i prawa materialnego okazały się nieuzasadnione. Sąd Okręgowy podziela ustalenia faktyczne, które podzielił Sąd I Instancji i przyjmuje je za własne, a zarzut naruszenia prawa procesowego zawarty w punkcie pierwszym petitum apelacji uznaje za nieuzasadniony. Sąd Rejonowy wyjaśnił istotne okoliczności sprawy w stopniu umożliwiającym jej stanowcze rozstrzygnięcie przeprowadzając w tym celu postępowanie dowodowe z dokumentów, z zeznań świadka, z opinii biegłego i dopuszczając

[ns 00:07:32.346]

dowodów, naruszenia zasady swobodnej ich oceny wyrażonej w artykule 233 paragraf 1 kpc w związku z artykułem 227 kpc.

[ns 00:07:41.975]

apelacji pominięcie przez Sąd I Instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wypowiedzi biegłego, że zgodnie z technologią producenta nie było możliwe naprawienie pojazdu za kwotę wypłaconą przez ubezpieczyciela, nie miało istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia tej sprawy. Wbrew zarzutom apelacji trafnie Sąd I Instancji dokonał oceny zeznań świadka, który stanowczo stwierdził, że kwota, jaką wypłacił ubezpieczyciel wystarczyła na wykonaną naprawę pojazdu przez tego świadka. Co więcej, okoliczność tą potwierdził również biegły sądowy S. D., który w swoich ustnych wyjaśnieniach do protokołu rozprawy w dniu 19 grudnia 2018 roku oświadczył, że: gdyby poszkodowany M. zastosował przy naprawie używane części zamienne, to taka naprawa byłaby możliwa za kwotę wypłaconą przez ubezpieczyciela sprawcy szkody. Zdaniem Sądu odwoławczego chybiony był również zarzut naruszenia prawa materialnego, to jest artykułu 383 w związku z artykułem

[ns 00:08:39.117]

kc. Tutaj należy zwrócić uwagę, że żądanie naprawienia szkody hipotetycznie poniesionej w sytuacji, gdy wypłacona kwota odszkodowania w całości wystarczyła na pokrycie faktycznych kosztów naprawy pojazdu, nie jest wystarczająca do uwzględnienia powyższego zarzutu. Zgodnie ze stanowiskiem ugruntowanym w orzecznictwie co do zasady naprawienie szkody winno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże, gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty dla zobowiązanego, to roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli osoba poszkodowana nie zdecyduje się na przywrócenie stanu do stanu poprzedniego, wybiera nie technologiczny sposób naprawy, który prowadzi do obniżenia jej wartości, to szkodą poniesioną przez poszkodowanego jest koszt tego rodzaju naprawy oraz pomniejszenie wartości rzeczy. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Z tej przyczyny pod uwagę tutaj już konkretnie należało wziąć rzeczywisty koszt naprawy samochodu, który nie przekroczył kwoty odszkodowania wypłaconego mu przez pozwanego ubezpieczyciela poszkodowanemu K. M.. W ocenie Sądu odwoławczego odszkodowanie odpowiadające kosztom naprawy zmniejszonym jedynie teoretycznie, stanowiłoby nieuzasadnione przysporzenie w majątku powoda jako następcy prawnego poszkodowanego, bowiem przekraczałoby koszty, które na naprawę należało wydatkować mając na uwadze również racjonalność i ekonomikę naprawy pojazdu, a w konsekwencji takie stanowisko byłoby sprzeczne z zasadami rekompensacji szkody. Dlaczego? Odszkodowanie mianowicie..., ubezpieczeniowe winno służyć wyłącznie naprawieniu rzeczywiście zaistniałego uszczerbku majątkowego. Funkcją odszkodowania nie jest natomiast zrekompensowanie szkody abstrakcyjnej, która mogłaby powstać, lecz nie powstała. W tym stanie rzeczy podzielając wyrok Sądu Rejonowego odnośnie tego, że wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela odpowiadało rzeczywistym kosztom naprawy pojazdu, wystarczało na pokrycie tych kosztów, apelacja powoda była bezzasadna, a rozstrzygnięcie Sądu I Instancji jest prawidłowe. Z tych względów Sąd oddalił apelację powoda na podstawie artykułu 385 kpc i mając na uwadze wniosek pełnomocnika pozwanego orzekł o kosztach postępowania odwoławczego zasądzając od powoda na rzecz pozwanego kwotę 450 złotych - to na podstawie artykułu 98 i 99 kpc w związku z artykułem 108 kpc ta kwota stanowiła minimalne wynagrodzenie pełnomocnika powoda..., pozwanego będącego radcą prawnym, wynagrodzenia przewidzianego w taksie radcowskiej. Dziękuję bardzo, to wszys...

[koniec 00:11:16.958]