Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII P 394/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., 3 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Anna Bulanda

Protokolant: Laura Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa M. F.

przeciwko G. M. w W.

o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pozostawanie bez pracy

1.  przywraca powoda M. F. do pracy w G. M. w W. na poprzednie warunki pracy i płacy;

2.  zasądza od pozwanego G. M. w W. na rzecz powoda M. F. kwotę 136.529,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) netto tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy pod warunkiem podjęcia pracy w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3.  zasądza od pozwanego G. M. w W. na rzecz powoda M. F. kwotę 9.129,50 zł (dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.242,50 zł (dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.