Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 754/21

POSTANOWIENIE

Dnia 1 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie

Przewodniczący: Sędzia Daria Ratymirska

Protokolant: starszy asystent sędziego Paweł Kurzyński

po rozpoznaniu w dniu 1 września 2021 roku w Kłodzku, na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy S.

o stwierdzenie nabycia spadku po D. B.

z urzędu

postanawia :

I.  odrzucić wniosek;

II.  zwrócić wnioskodawcy:

1)  kwotę 70 zł tytułem zwrotu uiszczonej opłaty sądowej pomniejszonej o kwotę opłaty minimalnej;

2)  kwotę 5 zł (pięć złotych 0/100) tytułem zwrotu opłaty za wpis do rejestru spadkowego.

sygn. akt I Ns 754/21

UZASADNIENIE

Gmina S. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po D. B., zmarłej w dniu 22 października 2012r., ostatnio zamieszkałej w S.. W tut. Sądzie toczyła się już sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po wyżej wymienionej, z wniosku w.w. Gminy, sygn. akt I Ns 1632/12, prawomocnie zakończona postanowieniem z dnia 21 października 2013r. Postanowienie to jest dowodem nabycia praw, wynikających ze spadku (art. 1027 kc). Dlatego też ponowny wniosek w tym przedmiocie podlegał odrzuceniu na podstawie przepisu art. 199§1 pkt 2 kpc w zw. z art. 13§2 kpc.

Orzeczenie w pkt II oparto na przepisach art. 79 ust. 1 pkt 1b) i ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U.2019, poz. 785 ze zm.).