Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 440/21

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2021r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Grażyna Poręba

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w B.

przeciwko A. Ł.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  kosztami procesu obciąża powoda.

ZARZĄDZENIE

1)  proszę odnotować wyrok zaoczny,

2)  odpis wyroku doręczyć pełnomocnikowi powoda z pouczeniem o sposobie i terminie złożenia wniosku o uzasadnienie i apelacji i pozwanej z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia sprzeciwu oraz z pouczeniem o obowiązku przedstawienia w sprzeciwie wszystkich twierdzeń i dowodów oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku w postaci możliwości pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów,

3)  kal. 7 i 14 dni.

N., dnia 28 czerwca 2021 r. Sędzia Grażyna Poręba

Sygn. akt I C 440/21

UZASADNIENIE

wyroku zaocznego z dnia 28 czerwca 2021 r.

Powód D. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w B. pozwem z dnia 16 marca 2021r. domagał się zasądzenia od pozwanej A. Ł. kwoty 3.371,10 zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód podał, iż wierzytelność dochodzona pozwem wynika z umowy pożyczki nr (...) zawartej w dniu 8 listopada 2016r. pomiędzy pozwaną a (...) spółką z o.o. Pożyczkobiorca nie wywiązał się z umowy a wierzytelność z tytułu powyższej umowy nabył G. Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 30 grudnia 2016r., który z kolei zbył ją na rzecz powoda na podstawie umowy przelewu z dnia 15 grudnia 2020r.

Na dochodzone roszczenie składają się należność główna 1.777,59 zł., odsetki umowne za korzystanie z kapitału w kwocie 1.052,63 zł., odsetki za opóźnienie w kwocie 55,85 zł., opłaty za obsługę pożyczki w tym za czynności windykacyjne 485 zł.

Roszczenie stało się wymagalne 8 listopada 2018r.

Pozwana nie zajęła stanowiska w sprawie i nie złożyła odpowiedzi na pozew.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 8 listopada 2016r. (...) spółka z o.o. z siedzibą we W. oraz A. Ł. zawarli umowę pożyczki nr (...). Kwota pożyczki wynosiła 1.777,59 zł., opłata za obsługę pożyczki 20 zł. miesięcznie, całkowity koszt pożyczki 671,04 zł., całkowita kwota do zapłaty 2.448,63 zł., roczne oprocentowanie pożyczki 10 %, okres pożyczki 24 miesiące, data spłaty 8 listopada 2018r. Płatność pożyczki miała następować w miesięcznych ratach po 102,03 zł. .

Z dokumentów przedstawionych przez powoda wynika, iż 15 grudnia 2020r. zawarł z G. Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z siedzibą w B. umowę przelewu wierzytelności. Do umowy dołączono załącznik z danymi osobowymi pozwanej, wysokością wierzytelności i datą zawarcia umowy.

Z przedłożonych dowodów wynika także, że powód pismem z dnia16 grudnia 2020r. skierował do pozwanej zawiadomienie o cesji wierzytelności na rzecz powoda i wezwał ją do zapłaty kwoty 3.369,95 zł.

/ dowód: umowa pożyczki k. 4-21, umowa przelewu i zawiadomienie k. 22-23, 30-31/

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie dowodów z dokumentów. Powód nie przedstawił umowy przelewu wierzytelności z dnia 30 grudnia 2016r.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlega oddaleniu z uwagi na nieudowodnienie istnienia legitymacji czynnej powoda.

Powód nie przedstawił dowodu na okoliczność zbycia wierzytelności przez pożyczkodawcę na rzecz G. Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z siedzibą w B.. Nie przedłożono sądowi powołanej w uzasadnieniu pozwu umowy przelewu wierzytelności, która miała zostać zawarta w dniu 30 grudnia 2016r., dlatego nie sposób zweryfikować czy po pierwsze umowa taka rzeczywiście została zawarta, a jeżeli została zawarta to jaka jest jej treść oraz czy jej przedmiotem była wierzytelność w stosunku do pozwanej a wynikająca z umowy pożyczki zawartej w dniu 8 listopada 2016r. z (...) spółka z o.o. z siedzibą we W. o numerze (...).

Obowiązkiem powoda i to w szczególności podmiotu profesjonalnie zajmującego się udzielaniem pożyczek bądź ich dochodzeniem i windykacją, jest przedstawienie wszystkich dokumentów świadczących o posiadaniu legitymacji do dochodzenia wierzytelności i to bez wzywanie ze strony sądu. Nie jest absolutnie wystarczającym przedstawienie kolejnej umowy przelewu, bowiem nie udowodniono czy zbywca wierzytelności G. Windykacji (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji był w istocie jej posiadaczem.

Sąd z urzędu ma obowiązek badać istnienie legitymacji powoda, zupełnie niezależnie od tego czy pozwany zajmie stanowisko w sprawie i czy zgłosi zarzut braku tejże legitymacji.

Wobec braku podstaw do przyjęcia, że uprawnienie powoda do dochodzenia roszczenia i okoliczności faktyczne wskazane w pozwie zostały udowodnione należy uznać powództwo za bezzasadne i podlegające oddaleniu.

Odnośnie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc.

Sędzia

ZARZĄDZENIE

1/ odnotować uzasadnienie, urlop s. ref od dnia 8 lipca 2021r. do dnia 8 sierpnia 2021r.

2/ odpis wyroku i uzasadnienia doręczyć pełnomocnikowi powoda,

3/ kal. 14 dni.

N. dnia 16 sierpnia 2021r.

Sędzia.