Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 450/21 upr

Dnia 6 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Dorota Podskalna - Baum

Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2021 r. w N.

sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. w K.

przeciwko W. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego W. K. na rzecz strony powodowej (...) Banku (...) S.A. w K. kwotę 3.576,26 ( trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć 26/100 ) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 3.270,09 ( trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt 09/100 ) złotych od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia 6 lipca 2021 r. ,

II.  zasądzone w punkcie I wyroku świadczenie rozkłada na 24 ( dwadzieścia cztery ) raty, przy czym 23 raty w kwotach po 150 ( sto pięćdziesiąt ) złotych, zaś 24 rata wyrównująca kwocie 238,64 ( dwieście trzydzieści osiem 64/100 ) złote obejmuje także odsetki ustawowe za opóźnienie za okres od 24 listopada 2020 r. do 6 lipca 2021 r., z zaznaczeniem, iż raty będą płatne miesięcznie począwszy od 15 sierpnia 2021 r. do 15 ( piętnastego ) dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem, iż w przypadku uchybienia spłaty którejkolwiek z rat cała pozostała należność do zapłaty staje się natychmiast wymagalna,

III.  zasądza od pozwanego W. K. na rzecz strony powodowej (...) Banku (...) S.A. w K. kwotę 1.117 ( jeden tysiąc sto siedemnaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 900
( dziewięćset ) kwotę złotych tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Z/

1.  odnotować wyrok,

2.  kal. 7 dni.

Sędzia: