Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 181/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 września 2021 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodnicząca – SSR Lidia Merska

Protokolant – st. sekr. sąd. Urszula Ekstowicz

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...)- -----------

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 roku na rozprawie sprawy

D. P.

urodz. (...) w K.

syna J. i J. z d. M.

oskarżonego o to, że:

w dniu 13 kwietnia 2020 roku w G. wszedł do niezamkniętego samochodu R. (...) o nr rejestracyjnym (...) zaparkowanego na parkingu przed budynkiem KPP G., po czym z wnętrza zabrał, a następnie ukrył dokument w postaci polisy ubezpieczeniowej nr(...) zawartej pomiędzy ubezpieczającym J. T., a Towarzystwem (...) SA dotyczącej ubezpieczenia AC i (...) samochodu V. (...) o nr rej. (...), czym działał na szkodę J. T.,

tj. o czyn z art. 276 kk

1.  Oskarżonego D. P. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia i za to na podstawie art. 276 kk w zw. z art. 33§1 i 3 kk skazuje go na karę grzywny w wymiarze 40 (czterdzieści) stawek dziennych, przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 20 (dwadzieścia) złotych.

2.  Zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.