Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 181/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

1. D. P.

w dniu 13 kwietnia 2020 roku w G. wszedł do niezamkniętego samochodu R. (...) o nr rejestracyjnym (...) zaparkowanego na parkingu przed budynkiem KPP G., po czym z wnętrza zabrał, a następnie ukrył dokument w postaci polisy ubezpieczeniowej nr (...) zawartej pomiędzy ubezpieczającym J. T., a Towarzystwem (...) SA dotyczącej ubezpieczenia AC i (...) samochodu V. (...) o nr rej. (...), czym działał na szkodę J. T., tj. popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 276kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

- niezamknięty samochód R. (...) o nr rej. (...), do którego wszedł oskarżony

- zabór przez oskarżonego umowy dotyczącej ubezpieczenia AC i (...) dot. auta V. (...) należącego do J. T. o nr rej. (...)

- notatka urzędowa

- protokół przeszukania osoby

- zeznania świadka J. T.

- protokół odtworzenia zapisu

- wyjaśnienia oskarżonego

k. 1

k. 7 – 9

k. 2 – 3

k. 51 – 52,

k. 220v

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- notatka urzędowa

- protokół przeszukania osoby

- zeznania świadka J. T.

- protokół odtworzenia zapisu

- wyjaśnienia oskarżonego

- relacja policjanta z przeprowadzonej interwencji wobec oskarżonego,

- ujawnienia dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia przez J. T..

- relacja świadka o pozostawieniu auta na parkingu KPP w G., które nie było zamknięte i późniejszego odzyskania umowy

- zapis monitoringu dokumentujący wykonywane czynności przez oskarżonego

- przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz opowiedział o zdarzeniu, to co z niego zapamiętał.

- wszystkie te dowody są wiarygodne, wzajemnie się uzupełniają i potwierdzają.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności karnej za popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 276kk podlega ten, kto podlega ten, kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. P.

1.

1.

- oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyraził skruchę,

- był karany za popełnienie czynów kwalifikowanych z art. 209§1kk oraz art. 158§2kk,

- Sąd wziął pod uwagę właściwości i warunki osobiste sprawcy, jego sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie po jego popełnieniu.

- oskarżony obecnie odbywa karę pozbawienia wolności do lutego 2022r, ma na utrzymaniu 4-letniego syna,

- postawa oskarżonego podczas procesu wskazuje, iż bardzo zależy mu na tym, aby móc podjąć pracę na wolności;

- poza tym przedmiot przestępstwa został odzyskany, nie został zniszczony, a w istocie to przestępstwo zostało popełnione przypadkowo.

- oskarżony go nie planował, nie czynił do niego przygotowań,

- zdaniem Sądu istnieje wobec oskarżonego pozytywna prognoza na przyszłość;

- należało orzec wobec niego karę o charakterze wolnościowym, tak aby poniósł konsekwencje swojego zachowania i jednocześnie odczuł skutki swojego nagannego zachowania, ale nie należy izolować go ze społeczeństwa

- wymiar kary jest adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości czynu

- kara grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 20 złotych jest karą adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego, jego sposobu działania i stopnia społecznej szkodliwości,

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Sąd zwolnił oskarżonego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, ponieważ nie osiąga on żadnych stałych dochodów, a poza tym odbywana kara pozbawienia wolności nie pozwala mu na podjęcie pracy zarobkowej obecnie - art. 624 par. 1 kpk.

1.Podpis

{KONIEC}