Pełny tekst orzeczenia

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 484/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

-------------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

------------------------

     

     

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

---------------------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-------------------------------

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

     

     

------------------------------------------

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

-----------------------------------

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1

K. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z art. 424§3 kpk ograniczono uzasadnienie wyroku co do wyjaśnienia podstawy prawnej tego wyroku, co do rozstrzygnięcia o karze i innych konsekwencjach prawnych czynu, albowiem wyrok został wydany w trybie art. 387 kpk.

art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZU z 2020 r., poz. 2050) - oskarżony posiadał znaczne ilości środków psychotropowych oraz odurzających, ujętych w wykazie substancji psychotropowych i odurzających w grupie I-P, II-P, I-N, IV-N w postaci:

- soli amfetaminy o wadze 1229,6 gram

- ziela konopi innej niż włóknistej o wadze 676,03 gram

- owocników i trzonów grzybów zawierających psylocynę o wadze 12,31 gram

- 350 tabletek zawierających (...) o wadze 118,456 gram

pozwalających na jednorazowe odurzenie co najmniej 11 271 osób

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

-------------

----------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-------------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

------------------

--------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-------------------------

3.4. Umorzenie postępowania

--------------------

----------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

------------------

3.5. Uniewinnienie

-------------------

------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

------------------

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. K.

1

1

- oskarżony miał pełną świadomość- a co wynika z jego wyjaśnienień,w których ostatecznie przyznał się do winy - w posiadaniu jakich substancji się znajduje

-przedmiotowe przestępstwo charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem społecznej szkodliwości,

-posiłkując się wyrokiem SN z dnia 01.03.2006 roku (II KK 47/05,OSNKW 2006/6/57), stwierdzić należy, iż miarą "znaczności" w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997 r. Nr 75, poz. 468 ze zm.), jak i art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) może być także stosunek ilości określonych środków do potrzeb jednego człowieka uzależnionego od tych środków. Jeżeli zatem przedmiotem czynu jest taka ilość tych środków, która mogłaby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, to należy przyjąć, że jest tych środków znaczna ilość

-zważywszy, że sprawy, których przedmiotem jest nielegalny obrót środkami psychotropowymi i odurzającymi, bądź też ich posiadanie, nie należą do rzadkości, w oparciu o posiadaną stąd wiedzę na temat ilości tych środków potrzebnych do przygotowania jednej „porcji”, „działki”, dla zaspokojenia potrzeb osoby uzależnionej, przyjąć należało, że oskarżony posiadał znaczne ilości środków psychotropowych oraz odurzających, ujętych w wykazie substancji psychotropowych i odurzających w grupie I-P, II-P, I-N, IV-N w postaci:

- soli amfetaminy o wadze 1229,6 gram

- ziela konopi innej niż włóknistej o wadze 676,03 gram

- owocników i trzonów grzybów zawierających psylocynę o wadze 12,31 gram

- 350 tabletek zawierających (...) o wadze 118,456 gram

pozwalających na jednorazowe odurzenie co najmniej 11 271 osób

-powszechnie wiadomym jest, jakie skutki wiążą się z zażywanie narkotyków, jak wielkie spustoszenie czynią one w organizmie. Pomimo szeregu akcji przeprowadzanych celem uświadomienia o szkodliwości działania narkotyków – ilość osób zażywających narkotyki i uzależnionych od nich wciąż jest pokaźna. To z kolei jest niejako motorem napędowym dla osób handlujących narkotykami, które niejednokrotnie z tej działalności czynią sobie źródło dochodu. Z tych też względów, w ocenie Sądu, jedynie zdecydowana polityka karania daje gwarancję skutecznego przeciwdziałania popełnieniu przestępstw „związanych” z narkotykami,
- okoliczność łagodząca- przyznanie się do winy, uprzednia niekaralność

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

K. K.

2

3

4.

5.

1

-zgodnie z treścią art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zliczono okres tymczasowego aresztowania oskarżonego

- orzekajac nawiazkę Sąd kierował się celami wychowawczymi i poprawczymi

- na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZU z 2018 r., poz. 1030) Sąd orzekł przepadek poprzez zniszczenie: częściowo zabrylowanej substancji koloru beżowego, suszu roślinnego koloru zielonego, tabletek różnego koloru, suszonych grzybów tj. dowodów szczegółowo opisanych na kartach 223-224 akt sprawy.

- na podstawie art. 44§2 kk Sąd orzekł przepadek: foliowej reklamówki z logo sklepu (...), reklamówek koloru żółtego i worków foliowych, dwóch foliowych opakowań, dwóch woreczków foliowych, worka foliowego, dna plastikowej butelki, czarnego pudełka i telefonu komórkowego m-ki N. tj. dowodów szczegółowo opisanych na karcie 222- 223 akt sprawy, albowiem dowody te służyły do popełnienia przestępstwa

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

---------------------

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.

o kosztach rozstrzygnięto w oparciu o postanowneia art. 627 kpk

8. PODPIS