Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 161/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia SSA Sławomir Steinborn

Sędziowie: SA Andrzej Czarnota

SO del. Leszek Mering (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Konkol

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Sławomira Gebela

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2019 r.

sprawy

P. D., s. W., ur. (...) w L.

oskarżonego z art. 197 § 3 pkt 1 k.k. w zw. z art. 197 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k.

A. S., s. S., ur. (...) w P.

oskarżonego z art. 197 § 3 pkt 1 k.k. w zw. z art. 197 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 3 grudnia 2018 r., sygn. akt II K 49/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  karę wymierzoną oskarżonemu P. D. w punkcie I obniża do roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  karę wymierzoną oskarżonemu A. S. w punkcie II obniża do 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. F. K. – Kancelaria Adwokacka w G. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych brutto tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu oskarżonemu P. D. w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia oskarżonych od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.