Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2021 r.

Sygn. akt VI Ka 1252/20

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:SSO Adam Bednarczyk

protokolant: protokolant sądowy Monika Zarzycka

4.przy udziale prokuratora Jerzego Kopcia

po rozpoznaniu dnia 4 sierpnia 2021 r.

5.sprawy Z. G., syna K. i Z., ur. (...) w N.

6.oskarżonego o przestępstwo z art. 207 § 1 kk

7.na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

8.od wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie

9.z dnia 6 października 2020 r. sygn. akt II K 550/17

11.zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że w ramach przypisanego Z. G. czynu uznaje go za winnego tego, że w okresie od 4.11.2014 r. do 5.09.2016 r. w miejscowości K. gmina (...) województwo (...) znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną I. G. poprzez wszczynanie awantur domowych, podczas których wypędzał pokrzywdzoną z domu, wyzywał słowami wulgarnymi, a także stosował przemoc fizyczną poprzez szarpanie i popychanie, tj. czynu z art. 207 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 207 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat; na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego w okresie próby do informowania kuratora o jej przebiegu; na podstawie art. 73 § 1 k.k. oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora; zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 180 zł tytułem opłaty w sprawie, zwalnia oskarżonego od pozostałych kosztów sądowych w sprawie przejmując je na rachunek Skarbu Państwa; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. B. kwotę 2784,60 zł tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w obu instancjach wraz z podatkiem VAT.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 1252/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 6 pażdziernika 2020 r. sygn.akt II K 550/17

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

zarzut naruszenia art.7 kpk.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

sąd I instancji nietrafnie jedynie ocenił zeznania świadków M. i K. G., albowiem z ich treść ( k-105-106 i 275-276) w żaden sposób nie potwierdza wersji pokrzywdzonej I. G. o znęcaniu się fizycznym jak i psychicznym nad małoletnimi K. i M. G. (1), pozostałe wymienione w zarzucie dowody sąd ocenił zgodnie z art.7 kpk.

Wniosek

zarzut naruszenia art.410 kpk.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Sąd faktycznie nie odniósł się do licznych dokumentów toczącej się pomiędzy oskarżonym i pokrzywdzoną równolegle do przedmiotowej sprawy rozprawy rozwodowej , choć dopuścił te dowody na skutek wniosku obrońcy do którego przyłączył się prokurator

3.2.

zarzut błędu w ustaleniach faktycznych

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zgodzić się należy z apelacją obrońcy, iż sąd poczynił , lecz częściowo błędne ustalenia faktyczne odnośnie faktu znęcania się psychicznego i fizycznego nad małoletnimi M. i K. G.. Wbrew twierdzeniom sądu treść zeznań małoletnich K. G. jak i M. G. (2), którą trudno podejrzewać o przychylność oskarżonemu co także wynika z treści jej zeznań, z obu tych dowodów osobowych nie wynika by oskarżony znęcał się i fizycznie i psychicznie nad małoletnimi synami. Owszem bywało, iż oskarżony był ojcem surowym wobec synów, lecz nigdy nie wykraczało to poza normy władzy rodzicielskiej, a pojedyncze przypadki szturchania czy popychania miały swoje przyczyny nie były to jednak przypadki nagminne. Również niezrozumiałym jest z jakich powodów sąd nie wziął pod uwagę wyników dopuszczonego jeszcze w trakcie postępowania przygotowawczego konsylium odnośnie uszkodzeń uszu K. G., lecz oparł się wyłącznie na opinii biegłego R., wszak z konkluzji owego konsylium wynika , iż uszkodzenia uszu małoletniego K. G. wynikały nie z urazów mechanicznych lecz z łojotokowego zapalenia skóry, podczas gdy w zarzucie stawianym oskarżonemu wskazano jako formę znęcania się fizycznego poprzez ciągnięcie za uszy.

W pozostałej części ustalenia faktyczne sądu I instancji to jest co do fizycznego i psychicznego znęcania się nad I. G. są trafne.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

brak takich okoliczności

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

zmieniono opis czynu poprzez wyeliminowanie z niego faktu znęcania się psychicznego i fizycznego nad małoletnimi M. I K. G. , w konsekwencji złagodzono wymiar kary

Zwięźle o powodach zmiany

zebrane w sprawie dowody, zwłaszcza zaś treść zeznań małoletnich K. G. oraz M. G. (2), jak też opinia konsylium dotycząca przyczyn uszkodzeń płatków uszu małoletniego K. G. nie potwierdziły aby oskarżony swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję art. 207§1 kk. odnośnie M. i K. G. w związku z tym z opisu czynu przypisanego oskarżonemu należało wyeliminować fragment dotyczący tego czyny, a w konsekwencji kara wymierzona oskarżonemu w zaskarżonym wyroku musiała ulec złagodzeniu zarówno pod względem wymiary kary pozbawienia wolności jak i czasokresu próby.

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

o kosztach orzeczono na podstawie art.624§1 kpk.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 6 pażdziernika 2020 r. sygn. akt II K550/17

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana