Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 286/20

PR. Ds. 161/2020


WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 marca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Agnieszka Węgorek

Protokolant: st. sekr. sąd. Adriana Małecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 09.09.2020 r. i 01.03.2021 r.

sprawy

J. S.

PESEL (...)

ur. (...) w R.

syna M. i S. z domu C.

oskarżonego o to, że:

I.  W okresie od stycznia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku w miejscowości R., gm. W. znęcał się psychicznie nad swoją siostrzenicą R. N. i jej mężem M. N. w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości oraz będąc trzeźwym wielokrotnie, bez powodu wywoływał awantury domowe, w trakcie których wyzywał ich słowami powszechnie uznanymi na obelżywe, a także groził im pozbawieniem życia

tj. o przestępstwo z art. 207 § l k.k.

II.  W dniu 03 stycznia 2020 roku w miejscowości R., gm. W. groził swojej siostrze B. K. pozbawieniem życia przy czym groźba ta wzbudziła w zagrożonej uzasadnioną obawę, że może ona zostać spełniona

tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k.

1.  Uznaje oskarżonego J. S. za winnego tego, że w okresie od stycznia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku w miejscowości R., gm. W. znęcał się psychicznie nad swoją siostrzenicą R. N. i jej mężem M. N., pozostającymi w stosunku zależności od oskarżonego, w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości oraz będąc trzeźwym wielokrotnie, bez powodu wywoływał awantury domowe, w trakcie których wyzywał R. N. słowami powszechnie uznanymi na obelżywe, a także groził R. N. i M. N. pozbawieniem życia, co wzbudzało u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę spełnienia gróźb tj. przestępstwa z art. 207 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 207 § 1 k.k. wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 2 kk wykonanie orzeczonej w punkcie 1 wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 ( trzech ) lat próby,

3.  Na podstawie art. 73 § 2 kk oddaje oskarżonego pod dozór kuratora sądowego w okresie próby,

4.  Na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 k.k. zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu,

5.  Uznaje oskarżonego J. S. za winnego przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. popełnionego w sposób opisany powyżej w pkt II i za to na podstawie art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 2 k.k. wymierza mu karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

6.  Na podstawie art. 39 punkt 2b k.k. w zw. z art. 41a § 1 i 4 k.k. orzeka wobec oskarżonego J. S. środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych R. N., M. N. oraz B. K. bez ich zgody na odległość mniejszą niż 10 (dziesięć) metrów przez okres 3 (trzech) lat.

7.  Na podstawie art. 627 k.p.k. i § 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3, § 15 ust. 1 i 3, § 16 i § 17 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz. U. 2015.1800) zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycieli posiłkowych zwrot wydatków z tytułu ustanowienia pełnomocnika i tak na rzecz R. N. w kwocie 1.440 zł, a na rzecz M. N. w kwocie 1008 zł,

8.  na podstawie art. 627 kpk i art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tj. Dz. U. 83 Nr 49 poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 70 zł oraz wymierza mu opłatę w kwocie 220 zł.

sędzia Agnieszka Węgorek