Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 656/20 upr

POSTANOWIENIE

Dnia 13 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

Protokolant:

Sędzia Sylwia Piasecka

p.o. protokolanta sądowego Agnieszka Wysmyk

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2021 roku w Człuchowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy

z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W.

przeciwko M. S.

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

Sygn. akt I C 656/20 upr

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować i zakreślić,

2.  zakreślić w wykazie spraw zawieszonych,

3.  treść niniejszego zarządzenia scalić w jednym pliku z utworzonym plikiem postanowienie z dnia 13 września 2021 roku i umieścić na Portalu Informacyjnym:

a.  dla pełnomocnika powoda– w celu doręczenia,

b.  dla pozwanego – w celu informacyjnym,

2.  odpis postanowienia doręczyć:

a.  pełnomocnikowi powoda zgodnie z pkt 2a niniejszego zarządzenia – w trybie art. 15zzs 9 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),

b.  pozwanemu – w trybie art. 145 kpc poprzez wywieszenie w budynku tutejszego Sądu z pouczeniem o sposobie i terminie złożenia wniosku o uzasadnienie i wniesieniu zażalenia,

3.  przedłożyć z wpływem, najdalej za 14 dni od wykonania z potwierdzeniami odbioru.

C., dnia 13 września 2021 roku

Sędzia Sylwia Piasecka