Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ca 256/21

POSTANOWIENIE

Dnia 24 czerwca 2021 roku.

Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący Sędzia Katarzyna Powalska

Sędziowie Barbara Bojakowska

Joanna Składowska

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2021 roku w Sieradzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. K.

z udziałem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w L.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Sieradzu

z dnia 26 marca 2021 roku, sygn. akt I Ns 1641/11

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  zasądzić od (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w L. na rzecz M. K. 240 ( dwieście czterdzieści ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I Ca 256/21

UZASADNIENIE

Zaskarżonym orzeczeniem z dnia 26 marca 2021 r. wydanym w sprawie I Ns 1641/11 z wniosku M. K. z udziałem (...) S.A. z siedziba w L., Sąd Rejonowy w Sieradzu postanowił:

1.  ustanowić na rzecz uczestnika postępowania (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. służebność przesyłu polegającą na prawie korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości J. nr 26b, gmina S., stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym (...), dla której w Sądzie Rejonowym w Sieradzu prowadzona jest księga wieczysta Kw nr (...):

a)  dla terenu zajętego pod stację transformatorową w zakresie wyznaczonym punktami 22-23-24-25-22 o pow. 0,0020 ha,

b)  dla linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV w zakresie wyznaczonym punktami 50-48-44-241-43-47-49-51-50 o pow. 0,0217 ha oraz w zakresie wyznaczonym punktami 36-37-41-40-36 o pow. 0,0045 ha,

c)  dla linii energetycznej napowietrznej NN 0,4 kV w zakresie wyznaczonym punktami 111-112-115-114-111 o pow. 0,0002 ha oraz w zakresie wyznaczonym punktami 116-117-204-119-118-116 o pow. 0,0112 ha

przez biegłego geodetę B. Z. na mapie do ustalenia służebności przesyłu (wariant I – korekta) z dnia 15 stycznia 2021 r., zaewidencjonowanej w powiatowym zasobie geodezyjnym Starosty (...) w dniu 4 lutego 2021 roku pod nr P. (...) (...), stanowiącej integralną część niniejszego postanowienia, zgodnie z przeznaczeniem należących do uczestnika postępowania urządzeń przesyłowych energii elektrycznej przebiegających przez tę nieruchomość,

2.  ustanowić na rzecz uczestnika postępowania (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. służebność przesyłu polegającą na prawie korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości J. nr 26b, gmina S., stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym (...), dla której w Sądzie Rejonowym w Sieradzu prowadzona jest księga wieczysta Kw nr (...):

a)  dla linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV w zakresie wyznaczonym punktami 38-39-42-43-241-44-46-45-155-38 o pow. 0,0512 ha oraz w zakresie wyznaczonym punktami 35-36-40-39-38-35 o pow. 0,0058 ha,

b)  dla linii energetycznej napowietrznej NN 0,4 kV w zakresie wyznaczonym punktami 110-111-114-113-110 o pow. 0,0012 ha

przez biegłego geodetę B. Z. na mapie do ustalenia służebności przesyłu (wariant I – korekta) z dnia 15 stycznia 2021 r., zaewidencjonowanej w powiatowym zasobie geodezyjnym Starosty (...) w dniu 4 lutego 2021 roku pod nr P. (...) (...), stanowiącej integralną część niniejszego postanowienia, zgodnie z przeznaczeniem należących do uczestnika postępowania urządzeń przesyłowych energii elektrycznej przebiegających przez tę nieruchomość,

3.  zasądzić od uczestnika postępowania (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. na rzecz wnioskodawcy M. K. kwotę 14.978,00 zł tytułem jednorazowego wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości, opisanej w pkt 1 i 2 przedmiotowego postanowienia, służebnością przesyłu,

4.  oddalić wniosek o zasądzenie wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości, opisanej w pkt 1 i 2 przedmiotowego postanowienia, służebnością przesyłu w pozostałej części,

5.  zwrócić ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Sieradzu na rzecz wnioskodawcy M. K. kwotę 160,00 złotych tytułem nadpłaconej opłaty sądowej,

6.  ustalić, iż zainteresowani ponoszą po połowie wydatki tymczasowo pokryte z sum budżetowych Skarbu Państwa, ustalając jednocześnie, iż w pozostałym zakresie ponoszą oni koszty związane ze swym udziałem w sprawie, przy czym szczegółowe wyliczenie w zakresie wydatków tymczasowo pokrytych z sum budżetowych Skarbu Państwa - pozostawić referendarzowi sądowemu.

Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujące ustalenia i wnioski:

Wnioskodawca jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości J., gmina S. o łącznej powierzchni 0,7414 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek (...), dla której w Sądzie Rejonowym w Sieradzu prowadzona jest księga wieczysta Kw nr (...). M. K. stał się właścicielem przedmiotowych działek na podstawie aktu własności ziemi nr (...) i umowy zamiany - nr rep. (...)

Nieruchomość położona jest przy drodze lokalnej prowadzącej przez wieś J.. Ma ona nieregularny kształt granic – szerokość nieruchomości w części frontowej, przy drodze wynosi ok. 50 m. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak planu zagospodarowania przestrzennego. W obecnie obowiązującej zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S., zatwierdzonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr (...) z dnia 28 czerwca 2015 r., niniejsza nieruchomość położona jest w terenach zabudowy podmiejskiej mieszkaniowo usługowej - do głębokości ok. 80 mb od drogi publicznej i na terenach rozwojowych zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów w pozostałej części. Linia energetyczna średniego napięcia 15 kV wraz ze słupową stacją transformatorową typu STSa 20/04kV o numerze 3- (...) umieszczoną na dwóch słupach z podporami, zlokalizowana jest przy południowo-zachodniej granicy, w części przydrożnej nieruchomości. Od niej odchodzi linia średniego napięcia 15 kV w kierunku północnym z dwoma słupami podwójnymi oraz linia niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowana równolegle do drogi ze słupem oświetleniowym ulicznym. W głębi nieruchomości, w odległości ok. 110 mb od drogi, przechodzi przez całą szerokość działek druga linia średniego napięcia 15 kV.

Linia napowietrzna średniego napięcia 15 kV relacji (...) J.-K. została wybudowana i przyjęta do użytkowania w 1991 r. Przedmiotowe linie napowietrzne średniego napięcia 15 kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV znajdują się w niedostatecznym stanie technicznym. Nieruchomość w części przydrożnej użytkowana jest przez wnioskodawcę jako teren zabudowy jednorodzinnej – zlokalizowany jest tu budynek mieszkalny, garażowy i inne zabudowania wraz z przyległym sadem i ogrodem. W części zachodniej działki o numerze geodezyjnym (...), przy linii elektroenergetycznej znajduje się teren zieleni niskiej, w głębi usytuowany jest 10-letni las brzozowy oraz pole uprawne, na którym wnioskodawca prowadzi uprawy żyta.

Linia napowietrzna średniego napięcia 15 kV zlokalizowana nad działką o numerze geodezyjnym (...), powoduje częściowe ograniczenia w racjonalnym zagospodarowaniu tej nieruchomości o charakterze budowlanym. Na działce tej usytuowana jest bowiem słupowa stacja transformatorowa umieszczona na dwóch słupach z podporami, znajduje się na niej również jeden słup linii niskiego napięcia 0,4 kV z oświetleniem ulicznym. W strefie tej występuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości i zakaz zabudowy. Szczególnie uciążliwa jest dla wnioskodawcy lokalizacja stacji transformatorowej, bowiem przy szerokości parceli 50 m, wyklucza to możliwość wydzielenia z niej drugiej działki budowlanej. D. średniego napięcia 15 kV posadowiona w głębi działki, nie utrudnia wnioskodawcy prowadzenia prac polowych, jak również użytkowania terenu zalesionego brzozą. W przypadku działki o numerze geodezyjnym (...), pas strefy ochronnej linii zlokalizowany jest przy zachodniej granicy działki i w sposób minimalny ogranicza możliwości jej zabudowy. Działka ta może być zabudowana, a część przy strefie ochronnej – może być użytkowana jako teren zieleni urządzonej przy zabudowaniach.

Zarówno przewody linii niskiego napięcia 0,4 kV, jak i przewody linii średniego napięcia 15 kV pomiędzy słupami 25/91 i 26/91 można wymienić bez konieczności korzystania z nieruchomości wnioskodawcy. Przebieg i zakres służebności korzystania przez zakład energetyczny z nieruchomości wnioskodawcy – w sposób wskazany przez biegłego ds. energetyki – zaprojektowany został przez biegłego geodetę w czterech wariantach (przy czym wariant I wymagał korekty, mając na względzie, iż w pierwotnie opracowanym wariancie biegły ds. energetyki omyłkowo pominął linię niskiego napięcia 0,4 kV). Zgodnie z wariantem I - korekta - przebieg i zakres służebności korzystania przez zakład energetyczny z nieruchomości wnioskodawcy stanowi obszar gruntu 0,0978 ha i składa się z obszaru niezbędnego do korzystania przez uczestnika na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym (...): z terenu zajętego pod stację transformatorową (teren ograniczony punktami 22-23-24-25-22), z linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV (teren ograniczony punktami 50-48-44-241-43-47-49-51-50 oraz teren ograniczony punktami 36-37-41-40-36), z linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV (teren ograniczony punktami 111-112-115-114-111 oraz teren ograniczony punktami 116-117-204-119-118-116) a także z obszaru niezbędnego do korzystania przez uczestnika na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym (...): z linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV (teren ograniczony punktami 38-39-42-43-241-44-46-45-155-38 oraz teren ograniczony punktami 35-36-40-39-38-35), z linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV (teren ograniczony punktami 110-111-114-113-110). Zgodnie z II wariantem - przebieg i zakres służebności korzystania przez zakład energetyczny z nieruchomości wnioskodawcy stanowi obszar gruntu 0,1391 ha i składa się z obszaru niezbędnego do korzystania przez uczestnika na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym (...): z terenu zajętego pod stację transformatorową (teren ograniczony punktami 22-23-24-25-22), z linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV (teren ograniczony punktami 59-60-64-63-59 oraz teren ograniczony punktami 241-68-55-66-32-31-54-241), z linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV (teren ograniczony punktami 54-31-32-66-33-204-242-54) a także z obszaru niezbędnego do korzystania przez uczestnika na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym (...): z linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV (teren ograniczony punktami 58-59-63-62-61-58 oraz teren ograniczony punktami 69-57-68-241-54-65-56-67-155-69), z linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV (teren ograniczony punktami 30-65-54-242-151-30), z drogi dojazdowej (teren ograniczony punktami 61-62-57-69-61). Zgodnie z III wariantem - przebieg i zakres służebności korzystania przez zakład energetyczny z nieruchomości wnioskodawcy stanowi obszar gruntu 0,0849 ha i składa się z obszaru niezbędnego do korzystania przez uczestnika na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym (...): z terenu zajętego pod stację transformatorową (teren ograniczony punktami 22-23-24-25-22), z linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV (teren ograniczony punktami 81-82-85-84-81 oraz teren ograniczony punktami 241-78-75-72-71-32-31-70-73-74-76-241), z linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV (teren ograniczony punktami 50-70-31-32-71-33-204-242-50) a także z obszaru niezbędnego do korzystania przez uczestnika na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym (...): z linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV (teren ograniczony punktami 80-81-84-86-83-80 oraz teren ograniczony punktami 77-79-87-78-241-76-77), z linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV (teren ograniczony punktami 30-54-242-151-30), z drogi dojazdowej (teren ograniczony punktami 83-86-87-79-83). Zgodnie z IV wariantem - przebieg i zakres służebności korzystania przez zakład energetyczny z nieruchomości wnioskodawcy stanowi obszar gruntu 0,1754 ha i składa się z obszaru niezbędnego do korzystania przez uczestnika na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym (...): z terenu zajętego pod stację transformatorową (teren ograniczony punktami 22-23-24-25-22), z linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV (teren ograniczony punktami 95-96-99-98-95 oraz teren ograniczony punktami 103-241-50-31-32-102-106-107-103), z linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV (teren ograniczony punktami 50-70-31-32-71-33-204-242-50) a także z obszaru niezbędnego do korzystania przez uczestnika na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym (...): z linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV (teren ograniczony punktami 94-95-98-91-97-156-94 oraz teren ograniczony punktami 93-90-92-103-241-50-101-105-104-100-155-93), z linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV (teren ograniczony punktami 30-101-50-242-151-30), z drogi dojazdowej (teren ograniczony punktami 97-91-90-93-97).

Zgodnie z szacunkami poczynionymi przez powołanego do sprawy biegłego, wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu według wariantu I – korekta (o założonej łącznej powierzchni 978 m 2) wynosi 14.978,00 zł, wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu według wariantu II (o założonej łącznej powierzchni 1391 m 2) wynosi 14.182,00 zł, wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu według wariantu III (o założonej łącznej powierzchni 849 m 2) wynosi 9.429,00 zł, a wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu według wariantu IV (o założonej łącznej powierzchni 1754 m 2) wynosi 17.377,00 zł.

Apelację od powyższego orzeczenia wywiódł pełnomocnik uczestniczki postępowania, zaskarżając postanowienie Sądu Rejonowego w części zasądzającej wynagrodzenie ponad kwotę 13.516,08 zł, tj. w zakresie punktu trzeciego. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych będących podstawą wydanego orzeczenia, a polegający na przyjęciu współczynnika korzystania „k” na poziomie 0,6 podczas gdy prawidłowy współczynnik powinien wynosić 0,5. Zdaniem skarżącego, wysokość tego parametru spowodowała, iż wynagrodzenie uległo zawyżeniu.

W oparciu o tak sformułowany zarzut skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez orzeczenie kwoty 13.516,08 zł tytułem jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

W odpowiedzi na apelację pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o oddalenie apelacji uczestnika w całości i zasądzenie od apelującego na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania apelacyjnego według norm prawem przewidzianych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest jedynie polemiką z prawidłowym rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego.

Wbrew zarzutom apelacji, Sąd I instancji w sposób prawidłowy zgromadził w sprawie materiał dowodowy, a następnie w sposób niewadliwy dokonał jego oceny rekonstruując stan faktyczny będący podstawą wydanego orzeczenia. Wskazać należy, iż tak lakonicznie postawiony zarzut nie dotyczył w istocie ustalenia stanu faktycznego, lecz oceny jurydycznej sprowadzającej się do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedniości zasądzonego na rzecz powoda świadczenia w takiej wysokości, jak określona w punkcie 3. zaskarżonego postanowienia. Sąd I instancji wysokość wynagrodzenia ustalił za pomocą opinii biegłej z zakresu szacowania nieruchomości B. M., której metody badawcze nie były kwestionowane w niniejszej sprawie oraz nie budziły wątpliwości Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego z punktu widzenia zasad logiki i doświadczenia życiowego. Biegła B. M. w wydanej przez siebie opinii wskazała, że zgodnie z dobrą praktyką w zakresie szacowania wartości nieruchomości współczynnik K jako uwzględniający sposób współkorzystania z pasa gruntu przez właściciela nieruchomości i przedsiębiorstwo przesyłowe powinien być przyjmowany na gruntach budowlanych z przedziału 0,4 - 0,6. Ustalenie tego współczynnika następuje przy uwzględnieniu rodzaju nieruchomości, rodzaju urządzenia, sposobu lokalizacj urządzenia na działce i szerokości pasa gruntu o ograniczonym sposobie korzystania. Zdaniem biegłej – współczynnik ten oddaje dobrze zasadę istniejącą na rynku nieruchomości, zgodnie z którą wartość gruntu budowlanego, ale z określonych przyczyn nienadającego się do zabudowy - spada. Warto zauważyć, że biegła B. M. odniosła się już do kwestii będącej istotą zarzutu apelacyjnego w opinii uzupełniającej z dnia 14 lutego 2020 r. Na łamach tej opinii biegła w sposób wyczerpujący i spójny wyjaśnia, jakimi motywami kierowała się przy określeniu współczynnika k na poziomie 0,6. W ocenie Sądu wyjaśnienia te są w pełni przekonujące i logiczne. Co istotne zaś w kontekście podniesionych zarzutów apelacyjnych, autor wniesionego środa zaskarżenia kwestionując przyjęcie współczynnika na poziomie 0,6, nie podał przekonującej argumentacji na okoliczność przyjęcia jako właściwego poziomu tego współczynnika w wielkości 0,5.

Co jednak najistotniejsze, niezależnie od (uznaniowej) wartości współczynnika przyjmowanej przez biegłą, to ostatecznie Sąd, nie zaś biegły sądowy dokonuje miarkowania należnego wynagrodzenia.

Indywidualizacja wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu eksponuje potrzebę skonkretyzowania następstw obciążenia danej nieruchomości służebnością przesyłu o określonej treści. Mowa w tym przypadku o uwzględnieniu położenia, kształtu nieruchomości, sposobu jej dotychczasowego wykorzystania i ograniczeń związanych z technicznymi uwarunkowaniami rozlokowania urządzeń przesyłowych: pod ziemią lub na niej, wzdłuż lub w poprzek nieruchomości itd. Drugi aspekt indywidualizacji dotyczy doboru takich miarodajnych parametrów rachunkowych, które pozwoliłyby określić kwotę wynagrodzenia w wysokości współmiernej do charakteru i skali tych ograniczeń. Konieczne jest przy tym uwzględnienie, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przybiera postać świadczenia jednorazowego, a nie świadczenia okresowego. Przepisy prawa nie przewidują bowiem w analizowanym przypadku kompetencji sądu do ukształtowania konstytutywnym orzeczeniem sądu obowiązku spełniania przez podmiot prawa świadczeń okresowych. W konsekwencji, w ustaleniu wysokości wynagrodzenia trzeba dokonać prognostycznej oceny wszelkich następstw obciążenia gruntu służebnością przesyłu. Skoro jednak w art. 305 2 § 2 k.c. mowa o wynagrodzeniu odpowiednim, to należy uznać, że sąd jest uprawniony do określenia, według przyjętych, przejrzystych reguł, jaka suma będzie w badanych okolicznościach uznana za równoważącą ogół następstw ustanowienia służebności dotykających właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie odpowiednie w rozumieniu art. 305 2 § 2 k.c. nie musi być finansowym ekwiwalentem wszystkich ograniczeń i uszczerbków wynikających z obciążenia gruntu służebnością przesyłu. Służebność przesyłu jest zaliczana do służebności czynnych, uprawniających przedsiębiorcę do korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Skoro jednak mowa o wynagrodzeniu „za ustanowienie" służebności, to zasadne wydaje się nieograniczanie wysokości kwoty należnej właścicielowi gruntu do zrównoważenia wartości samego „korzystania" z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego. Zwykle bowiem skutki „ustanowienia" są dla właściciela szersze niż to, co wiąże się z koniecznością znoszenia takiego korzystania, polegającego na bezpośrednich aktach wykonywania służebności przez zamontowanie urządzeń przesyłowych, podejmowanie działań konserwatorskich lub wywołanych awariami sieci. Do skutków tych należy zaliczyć również inne niedogodności i uszczerbki doznawane przez właściciela nieruchomości, w tym spadek wartości gruntu spowodowany trwałym, zwykle wieloletnim ograniczeniem możliwości korzystania przez właściciela z nieruchomości w pełnym spektrum przysługujących mu uprzednio uprawnień (Postanowienie SN z 22.03.2019 r., IV CSK 430/17, LEX nr 2642783).

Powyższe uwagi były brane przez Sąd Rejonowy pod uwagę, określając wysokość odpowiedniego wynagrodzenia należnego wnioskodawcy. Były również brane pod uwagę przez Sąd Okręgowy rozpoznający niniejszą apelację. Trudno zarazem przyjmować, ażeby sporna część zasądzonego świadczenia – w wysokości 1.461,92 zł – była na tyle nieodpowiednia i nieoszacowana przez Sąd Rejonowy, aby koniecznością było wydanie przez Sąd II instancji orzeczenia o charakterze reformatoryjnym.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy oddalił apelację na podstawie art. 385
w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., o czym orzekł w punkcie 1. sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Okręgowy orzekł w punkcie 2. na podstawie art. 520 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., uznając, że interesy uczestniczki oraz wnioskodawcy na tym etapie postępowania są sprzeczne. Skarżący znał wyczerpujące motywy rozstrzygnięcia Sądu I instancji, a mimo to zdecydował się na dalsze prowadzenie sprawy przed Sądem Okręgowym, angażując w to swojego przeciwnika - wnioskodawcę. W konsekwencji Sąd stwierdził, że apelujący powinni ponieść koszty postępowania wyłożone przez uczestnika, na które złożyły się koszty zastępstwa prawnego w wysokości 240 zł, które Sąd ustalił w oparciu o § 5 pkt 3 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804). zasądzając je od wnioskodawców.