Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I Ns 103/21

POSTANOWIENIE

Dnia 12 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2021 roku w Żorach

na rozprawie

sprawy z wniosku B. C.

z udziałem Ł. C. i A. Z.

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

1)  stwierdzić, że spadek po J. C., synu J. i B., zmarłym w dniu 4 kwietnia 2021 roku w Ż., ostatnio stale zamieszkałym w Ż., na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza nabyli:

- jego żona B. C., z domu T., córka W. i S.,

- jego dzieci: Ł. C., syn B.,

A. Z., z domu C., córka B.

po 1/3 (jednej trzeciej) części każdy z nich;

2)  ustalić, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.