Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 717/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. K.

pkt 1

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony D. K. w dniu 19.10.2018 r. opuścił zakład karny po odbyciu w całości kary 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej w 2017 r. za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z 64 § 1 k.k. (III K 887/16).

Nie miał stałej pracy, ani stałego miejsca zamieszkania.

Już w grudniu 2018 r. dopuścił się kradzieży sklepowej (w warunkach recydywy), za co w listopadzie 2019 r. został skazany na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności (II K 271/19).

wyjaśnienia oskarżonego

D. K.

247, 278, 314

karta karna

182-183

dane dot.odbycia kary

akta III K 887/16;

169, 184-185.

odpis wyroku

akta II K 271/19

zeznania pokrzywdzonego M. M. (1)

6-8,

247-248

W dniu 15 stycznia 2020 r. dokonał ponownie kradzieży, tym razem z włamaniem do lombardu (...) w W. na ul. (...).

Właścicielem lombardu był M. M. (1). Lombard mieścił się na parterze zabudowy wielomieszkaniowej.

Za szybą okna wystawowego lombardu znajdował się regał z wystawionymi na sprzedaż telefonami komórkowymi. Telefony był wyjęte z opakowań, oznaczone kartkami z cenami.

Oskarżony pod lombard przyszedł w nocy ok. godz. 04.50 z zamiarem kradzieży z włamaniem. Zabrał ze sobą potrzebne rzeczy – torbę na towar odłożył na chodnik, a rękę (przedramię) owinął materiałem i energicznie uderzył w szybę wystawową. Szyba pękła, szkło rozsypało się.

Oskarżony zabrał z wnętrza lokalu w celu przywłaszczenia 9 telefonów komórkowych marki:

I. 7+ o nr (...) wartości 1300 zł, H. (...) o numerze (...) wartości 450 zł, H. (...) 2019 o nr (...) wartości 450 zł, (...) G. (...) o nr imei (...) wartości 750 zł, H. (...) o nr (...) wartości 300 zł, H. (...) o nr (...) wartości 600 zł, H. P. (...) o nr (...) wartości 950 zł, (...) G. (...) o nr imei (...) wartości 1100 zł, (...) o nr (...)-10- (...)-7 wartości 500 zł.

Telefony włożył w przygotowaną wcześniej torbę i pospiesznie oddalił się spod lombardu.

zeznania pokrzywdzonego M. M. (1)

6-8,

247-248

wyjaśnienia oskarżonego

D. K.

247, 278, 314

opinia biegłego

282-312

wykaz telefonów

i umowy zakupu

9, 37,

260-264

notatki z zabezpieczenia monitoringu wraz z zapisami monitoringu

17-19,

31-34, 265 i 276

notatki urzędowe

1-3, 35-36

protokół oględzin miejsca i dokumentacja fotograficzna

14-15,

26-30

Kilka dni później, 20 stycznia 2020 r., dwa telefony (H. (...) S. (...) o nr (...) i H. (...) o nr (...)) sprzedał w Lombardzie (...)w K..

Przy transakcji posługiwał się dowodem osobistym serii (...). Na tej podstawie pracownik lombardu A. B. sprawdził dane oskarżonego. Zdjęcie z dowodu osobistego odpowiadało wizerunkowi oskarżonego. Dowód ten oskarżony posiadał przy sobie podczas zatrzymania w dniu 27.10.202 r. przez funkcjonariuszy policji.

Skradzione telefony znajdowały się w obrocie; niektóre były serwisowane (w (...) A. W.), albo dalej odsprzedawane (Ł. P.).

zeznania świadka

A. B.

11-112, 248

zeznania świadka A. W.

101-102

umowa kupna-sprzedaży

113

protokół zatrzymania osoby

171-172

wykazy połączeń

(ustalenia teleinformatyczne)

139, 86-87, 128

notatka urzędowa z zatrzymania

170

zeznania świadka

Ł. P.

108-109, 249-250

protokół zatrzymania telefonu

104-106

Łączna wartość skradzionych telefonów wynosiła 6.400 zł. Naprawienie szkody (szyby wystawowej) wyniosło 1400 zł. Lokal ani telefony nie były ubezpieczone. Pokrzywdzony odzyskał jeden telefon o wartości 300 zł.

Szkoda nie została naprawiona.

zeznania pokrzywdzonego M. M. (1)

6-8,

247-248

opinia biegłego

282-312

pokwitowanie odbioru telefonu (...)

192

wykaz telefonów

i umowy kupna-sprzedaży

9, 37,

260-264

Oskarżony l. 36 - kawaler, bezdzietny, bez stałego miejsca zameldowania, wykształcenie zawodowe (malarz - tapeciarz), pracuje dorywczo w branży budowlanej (ok. 1000 zł), zdrowy, nieleczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo.

Oskarżony był 5-krotnie karany, w tym 3-krotnie za przestępstwa przeciwko mieniu:

1)  II K 423/03 (wyrok 22.01.2004) - przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - kara roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności w warunkach probacji, po zarządzeniu, kara wykonana w 2012 r.;

2)  II K 315/04 (wyrok 27.04.2005) - art. 278 § 1 k.k., art. 207 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. - kara łączna roku pozbawienia wolności, wykonana w 2013r.

3)  II K 17/07 (wyrok 25.04.2007) - art. 157 § 2 k.k., art. 13 § 1 k.k w zw. z art. 191 § 1 k.k. - kara łączna roku i 3 miesięcy, wykonana w 2013 r.

4)  III K 887/16 (wyrok 18.04.2017) - art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 64 § 1 k.k. - kara 10 miesięcy pozbawienia wolności, wykonana w okresie 23.12.2017 r. - 19.10.2018 r.

5)  II K 271/19 (wyrok 28.11.2019 r.) - art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. - kara 4 miesięcy pozbawienia wolności, odbyta 27.10.2020-24.02.2021 r.

wyjaśnienia oskarżonego

D. K.

247, 278, 314

odpisy wyroków

187, 241

dane osobo-poznawcze

179-180, 211

karta karna

182-183

dane o odbyciu kar, odpisy wyroków

akta III K 887/16, II K 271/19;

169, 184-185.

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

D. K.

1

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony miał nie popełnić zarzucanego mu czynu.

wyjaśnienia oskarżonego z dochodzenia

178, 187

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego D. K.

Oskarżony na rozprawie przyznał się do winy; potwierdził, że na odtworzonym (k. 277) nagraniu jest ujawniona jego postać.

Przyznanie koresponduje z ustaleniami wynikającym z analizy danych teleinformatycznych w powiązaniu z faktem, że w dyspozycji oskarżonego znajdowały się niektóre skradzione telefony, które sprzedawał następnie w lombardzie. Przy tej transakcji oskarżony posługiwał się swoim dowodem osobistym - tym samym, który ujawniony został przy nim podczas zatrzymania. Powyższe wynika z zeznań świadka A. B. w zestawieniu z dokumentem umowy sprzedaży (k. 113) i protokołem zatrzymania oskarżonego (k. 171).

Wobec tego, przyznanie się oskarżonego nie budzi wątpliwości.

Okoliczności (sposób działania) oskarżonego wynika z odtworzonego nagrania.

zeznania pokrzywdzonego M. M. (1)

Świadek zeznaje co do wartości szkód - okoliczność ta nie była kwestionowana. Świadek opierał się na wartości rynkowej telefonów i wartości fakturowej naprawy szyby. Wartość telefonów została zweryfikowana przy pomocy opinii biegłego z zakresu wyceny ruchomości. Sąd przyjął wartość telefonów podaną przez pokrzywdzonego - niższą niż wynikająca z opinii biegłego - biorąc pod uwagę, że opinia miała charakter przybliżony, pokrzywdzony miał najlepszą wiedzę jaką cenę był w stanie uzyskać na lokalnym rynku za utracone telefony (za taką cenę wystawił telefony do sprzedaży).

zeznania świadka A. B.

Świadek obcy, niezainteresowany sprawą; miał incydentalny kontakt z oskarżonym. Podawane przez niego informacje korelują z ustaleniami teleinformatycznymi, umową sprzedaży i protokołem zatrzymania osoby, o czym była mowa przy ocenie wyjaśnień oskarżonego.

zeznania świadka A. W.

Świadek obcy, niezainteresowany sprawą, miał jedynie krótkotrwałą styczność z jednym ze skradzionych telefonów, które serwisował. Nie podawał informacji dotyczących klienta, gdyż nie zarejestrował usługi, ani nie zapamiętał szczegółów umożliwiających identyfikację klienta.

opinia biegłego mgr inż. M. K.

Opinia uwzględnia materiał aktowy, opiera się na analizie porównawczej cen na rynku wtórnym. Uwzględnia korzystne dla oskarżonego założenia (brak oryginalnych kartonów, słuchawek, ładowarek z zestawu; stopień zużycia). Sposób prezentacji wniosków jest logiczny i przejrzysty. W świetle zeznań pokrzywdzonego i wartości sprzedażowej telefonów (cen, po których telefony były wystawione w lombardzie w dniu włamania) opinia nie budzi zastrzeżeń.

Uwzględniając lokalne wahania rynkowych cen, Sąd przyjął najkorzystniejsze dla oskarżonego wartości, wynikające z zeznań pokrzywdzonego.

zapisy z monitoringu

Dowody prywatne, jednak z uwagi na sposób powstania (niezależny od sprawy, wytworzony w działalności podmiotów trzecich, zabezpieczony w większości w toku dochodzenia) nie powstają wątpliwości co do ich autentyczności. Ponadto nie były kwestionowane w toku procesu. Przydatność zapisu różna – najbardziej zbliżony obraz uzyskany z kamery przemysłowej obsługującej sąsiadujący lokal, na którym widać sposób działania sprawcy.

dokumenty (dane dot. karalności, notatki urzędowe, protokoły z czynności przeszukania i zatrzymania)

Dokumenty o charakterze urzędowym, niekwestionowane, sporządzone przez uprawnione podmioty, w ramach ich kompetencji.

wykaz telefonów, umowy kupna-sprzedaży

Dokumenty prywatne, jednak sporządzone poza procesem i nie na jego potrzeby, gdyż dotyczą pewnej zaszłości (transakcji, których przedmiotem były skradzione telefony).

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonego D. K.

z postępowania przygotowawczego

Niewiarygodne, gdyż przeczą im dowody omówione w sekcji 2.1., a nadto oskarżony wycofał się z nich na rozprawie, oświadczając, że został źle zrozumiany, gdyż wolą jego było przyznanie się do czynu.

1.1.1

zeznania świadka M. M. (2), M. U., R. C.

Zeznania odczytane (k. 250) – nieistotne, świadkowie nie mieli żadnej wiedzy dot. okoliczności kradzieży z włamaniem.

protokoły przeszukania (k. 47-48

93-94, 98-99, 114-117)

Dowody nieistotne, czynności przeszukania (u świadków wymienionych powyżej i in.) nie doprowadziły do ujawnienia telefonów, ani śladów związanych z przestępstwem.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

pkt 1

D. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. polega na kradzieży z włamaniem, czyli zaborze mienia (w celu przywłaszczenia) w następstwie dokonania włamania. Istotą włamania nie musi być przeniknięcie sprawcy do wnętrza zamkniętego pomieszczenia na skutek przełamania jego zabezpieczeń, lecz samo przełamanie zabezpieczeń zamykających dostęp do mienia i jednocześnie jednoznacznie manifestujących wolę właściciela (użytkownika) mienia niedopuszczenia do niego niepowołanych osób (por. np. post. SN z 06.12.2006 r., III KK 358/06; wyrok SN z 22 marca 2017 r., III KK 349/16 i przywołana tam argumenty).

Właściciel lombardu zabezpieczył dostęp osób trzecich do telefonów umieszczając je za szybą wystawową w zamkniętym na klucz lokalu. Oskarżony przy użyciu siły fizycznej usunął to zabezpieczenie – wybił szybę wystawową, chroniącą dostęp do telefonów, zabierając stamtąd rzeczy ruchome. Zachowanie takie należy zatem kwalifikować jako włamanie.

Oskarżony w płaszczyźnie intelektualnej miał świadomość istnienia i celu ustanowienia przeszkody w dostępie do telefonów oraz świadomość przełamania tego zabezpieczenia i nieposzanowania w ten sposób woli dysponenta mienia. W płaszczyźnie woluntatywnej tak uświadomiony zespół znamion przedmiotowych obejmował chęcią (zamiarem bezpośrednim). Włamanie stanowiło środek do celu, jakim był zabór telefonów z wnętrza lokalu w celu przywłaszczenia. Oskarżony przystępując do przełamywania zabezpieczenia miał już powzięty zamiar zaboru, o czym świadczy fakt, że przygotował się do działania (przyszedł pod lombard z torbą do wyniesienia skradzionych rzeczy oraz materiałem osłaniającym rękę, którą uderzał w szybę). Cel przywłaszczenia wynikał z chęci postąpienia z zabranymi rzeczami tak jak właściciel, tj. część sprzedał, pozostałe zadysponował w inny sposób tak, że bezpowrotnie właściciel lombardu utracił możliwość dysponowania nimi.

Oskarżony był uprzednio skazany za przestępstwo przeciwko mieniu (przestępstwo podobne), odbył ponad 6 miesięcy pozbawienia wolności i przed upływem 5 lat od odbycia tej kary ponownie popełnił przestępstwo przeciwko mieniu - co uzasadnia przyjęcie działania w warunkach recydywy specjalnej podstawowej z art. 64 § 1 k.k.

Okoliczności przedmiotowo-podmiotowe czynu (omówione dalej w sekcji 4) nie uzasadniały przyjęcia wypadku mniejszej wagi.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. K.

1

1

na korzyść:

- przyznanie się do winy, wola dobrowolnego poddania się karze, skrucha i przeproszenie, wola naprawienia szkód;

- działanie nocą, niepubliczne

- przeciętna (średnia) wartość skradzionych rzeczy,

- słabe wykształcenie, brak stałego miejsca zamieszkania

- podjęcie pracy po opuszczeniu zakładu karnego, brak nałogów.

na niekorzyść:

- naruszenie dobra prawnego wysoko cenionego przez ustawodawcę (chronionego konstytucyjnie);

- zamiar bezpośredni, oskarżony miał czas na zastanowienie (przygotował się),

- nie znajdował się w szczególnej sytuacji motywacyjnej (trudno przyjąć, że młody zdrowy mężczyzna, bez zobowiązań rodzinnych, nie jest w stanie utrzymać się z pracy własnych rąk),

- zuchwały sposób działania (oskarżony działał w świetle kamer - miasto monitorowane; kamery (atrapy) widoczne też w sklepie);

- uszkodzenie mienia (dodatkowe perturbacje dla działalności gosp. pokrzywdzonego);

- działanie w warunkach recydywy i uprzednia karalność - duże doświadczenie życiowe; naruszone normy miały podstawowy i oczywisty charakter.

Przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat - przy czym sąd mógł ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (art. 64 § 1 k.k.).

W tak zakreślonych granicach oskarżonemu Sąd wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności.

Stopień wykorzystania sankcji nie jest zatem nadmierny i dostatecznie docenia fakt, że oskarżony przyznał się, nie komplikował procesu i przepraszał za czyn, chcąc go naprawić.

Oskarżony dopuścił się kradzieży z włamaniem w stosunkowo krótkim czasie po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie odbywał karę za kradzież (tabletów) oraz w toku kolejnej sprawy o kradzież (alkoholu). Jest to jego trzecie skazanie w warunkach recydywy.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że należy do kręgu sprawców niepoprawnych (tzw. powrotnych). Co więcej, w naruszaniu porządku prawnego idzie coraz dalej, gdyż obecnie dopuścił się kradzieży kwalifikowanej przez sposób działania (włamanie).

Oskarżony, pomimo młodego wieku, wykazuje zatem duży stopień utrwalenia niewłaściwych postaw społecznych, jest bezrefleksyjny i nie obawia się konsekwencji swoich czynów.

Z punktu widzenia celów prewencyjnych i wychowawczych wskazane jest zatem poddanie go resocjalizacji w warunkach zakładu karnego przy tak oznaczonej sankcji (odpowiednio „długiej“), która daje racjonalne podstawy do założenia możliwości osiągnięcia tych celów.

Stosowane uprzednio za podobne występki kary w stosunkowo łagodnym wymiarze nie odniosły bowiem rezultatu.

Przemawiają za tym także cele ogólno-prewencyjne, w tym w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

D. K.

2

1

Kompensata szkód obejmowała wartość utraconych telefonów (minus jeden telefon odzyskany) oraz koszt przywrócenia szyby wystawowej do pierwotnego stanu.

Odsetki od kwoty stanowiącej wartość szkody wyrządzonej przestępstwem należały się od daty przestępstwa (por. wyrok SA Kraków 29.06.2000, II AKa 105/00 (KZS 2000/7-8/41). Oskarżony ukradł towar o znanej wartości (ceny wystawione były w witrynie lombardu), z właściwości zobowiązana z tyt. czynu niedozwolonego wynikało zatem, że był w opóźnieniu już od tego momentu (por. wyrok SA Katowice, 29.07.2019 r., II AKa 192/19).

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

4

Koszty należne adwokatowi z urzędu wg stawek ustawowych.

Zwolnienie od kosztów z uwagi na sytuację materialną oskarżonego.

7.  Podpis

Sędzia Anna Filipiak

15.04.2021 r.