Pełny tekst orzeczenia

1.Sygn. akt II Ka 186/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2021r.

Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Arkadiusz Trojanowski

Protokolant: Aleksandra Migacz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sanoku – A. P.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2021 roku

sprawy K. Ł., s. W. i W. zd. H., ur. (...) w G.

oskarżonego o przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. i art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę z urzędu oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 29 marca 2021 roku,
sygn. akt II K 487/19

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Krośnie do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II Ka 186/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 29 marca 2021r., sygn. akt II K 487/19

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

1.Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

K. Ł.

Stwierdzone u pokrzywdzonego G. F. obrażenia ciała w postaci: pourazowego krwiaka podtwardówkowego po stronie lewej z następową ostrą niewydolnością oddechową, krwiaki obu oczodołów, krwiak prawego policzka z dużym otarciem naskórka, stanowiły chorobę realnie zagrażająca życiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.k.

opinia biegłego lekarza W. F.

k. 303

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.

Opinia biegłego lekarza W. F.

Opinia biegłego jest jasna, pełna i zgodna z utrwalonym orzecznictwem, w którym krwiak podtwardówkowy z następową ostrą niewydolnością oddechową zawsze stanowił chorobę realnie zagrażająca życiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.k.

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku i mający wpływ na jego treść przez niezasadne ustalenie na podstawie faktów i dowodów, że oskarżony dopuścił się zarzuconego mu czynu, podczas, gdy z ustnej uzupełniającej opinii biegłego lekarza M. W., jak i wyjaśnień oskarżonego wynika, że oskarżony przypisanego mu czynu nie popełnił.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Wobec podlegającej uwzględnieniu z urzędu bezwzględnej przesłanki odwoławczej i uchylenia wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ocena zarzutu nie podlega rozpoznaniu.

Wniosek

Wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec podlegającej uwzględnieniu z urzędu bezwzględnej przesłanki odwoławczej i uchylenia wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wniosek nie podlega rozpoznaniu.

1.OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Niezależnie od merytorycznej oceny wydanego wyroku oraz granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów orzeczenie musiało ulec uchyleniu, a sprawa przekazaniu do ponownego rozpoznania sądowi wyższego rzędu. Doszło bowiem do obrazy przepisu art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k., co skutkuje powstaniem bezwzględnej przesłanki odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k. - sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

W przedmiotowej sprawie Prokurator, kierując do Sądu akt oskarżenia, zarzucił oskarżonemu popełnienie przestępstwa z art. 157 § 1 k.k. i art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 31 § 2 k.k.

Wydając zaskarżony wyrok i przypisując oskarżonemu sprawstwo Sąd pierwszej instancji powielił zarówno opis czynu, jak też kwalifikację prawną z aktu oskarżenia.

Tymczasem, stwierdzone u pokrzywdzonego G. F. obrażenia ciała w postaci: pourazowego krwiaka podtwardówkowego po stronie lewej z następową ostrą niewydolnością oddechową, krwiaki obu oczodołów, krwiak prawego policzka z dużym otarciem naskórka, stanowiły chorobę realnie zagrażająca życiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.k.

Zauważyć należy, że opiniujący w toku postępowania przygotowawczego biegły, kwalifikując powstałe obrażenia ciała u pokrzywdzonego, odpowiadał na pytanie czy te obrażenia naruszają czynności narządów ciała u pokrzywdzonego na okres powyżej 7 dni, w rozumieniu art. 157 § 1 k.k. czy poniżej 7 dni, w rozumieniu art. 157 § 2 k.k. Oczywiście biegły powinien wyjść poza tezę dowodową w przypadku stwierdzenia obrażeń ciała o innym charakterze, ale w przedmiotowej sprawie tego nie uczynił. W toku postępowania sądowego biegły był powołany dla oceny mechanizmu powstania obrażeń ciała.

Utrwalone orzecznictwo sądowe, oparte na opiniach biegłych, jednoznacznie ustalało, że obrażenia ciała w postaci krwiaka podtwardówkowego z następową ostrą niewydolnością oddechową zawsze stanowił chorobę realnie zagrażająca życiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.k. Potwierdził to powołane przez Sąd Odwoławczy biegły lekarz.

Tym samym, należy uznać, że przyjęta przez oskarżyciela publicznego, a następnie powielona przez Sąd Rejonowy, kwalifikacja prawna czynu była błędna,, a właściwą jest zwierająca znamiona art. 156 § 1 pkt 2 k.p.k.

1.ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

Art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k. - sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Zaskarżony wyrok musiał zostać uchylony, a sprawa przekazana wyżej rzędu do ponownego rozpoznania Z treści art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k. wynika, że właściwym w pierwszej instancji do rozpoznania spraw o zbrodnie, jest sąd okręgowy.

Uchylając zaskarżony wyrok Sąd Odwoławczy przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krośnie jako właściwemu, zdając sobie sprawę z koniecznych, przy ponownym rozstrzyganiu sprawy, ograniczeń, wynikających, z zapisanego w treści art. 443 k.p.k., zakazu reformationis in peius.

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.PODPIS