Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IV U 25/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 6 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy , IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w osobie SSR Magdaleny Piątkowskiej

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu sprawy z odwołania Z. H.

od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) we W. z dnia 17 listopada 2020 roku, znak: (...). (...). (...).2020

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

oddala odwołanie

UZASADNIENIE

Powód Z. H. wniósł odwołanie od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) we W. z dnia 17 listopada 2020 roku .W uzasadnieniu wskazał, że nie zgadza się z zaliczeniem go do lekkiego stopnia niepełnosprawności chociażby z tego względu, że od 2019 do 2020 roku miał orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, ponadto podkreślił, iż nie został wezwany na komisję ani do (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ani do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W odpowiedzi na odwołanie strona pozwana wniosła o oddalenie odwołania. W ocenie organu odwoławczego stopień naruszenia sprawności organizmu powoda kwalifikował go do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Podstawowym schorzeniem powoda jest cukrzyca typu II. Początek ujawniony około 14 lat temu w trakcie badań z powodu wzmożonego pragnienia, zaburzeń widzenia. Leczony tabletkami doustnymi, następnie insuliną. Ponadto powód cierpi na nadciśnienie tętnicze, chorobę żylakową. W 2003 roku, przebył ostre zapalenie trzustki, oraz uszkodzenie wątroby. Diagnozowany również pod kątem bielactwa. Aktualnie leczony z powodu cukrzycy, przyjmuje insulinę, z powodu nadciśnienia tętniczego- przyjmuje leki doustne, a na żylaki stosuje maści. Nie udokumentowano rozwoju swoistych powikłań cukrzycowych. Ogólny stan zdrowia powoda w zakresie zależnym od cukrzycy jest dobry. Leczenie insuliną od kliku lat przynosi bardzo dobry efekt, glikemie są wyrównane, co świadczy o stabilnym przebiegu choroby.

Dowód:

-opinia biegłego internisty- diabetologa J. O. z dnia 27 kwietnia 2021 roku (k. 43-44);

-akta (...) w załączeniu.

Powód nie leczy się z powodu schorzeń dot. narządów ruchu. Uskarża się na bóle prawej kończyny, bóle kręgosłupa po wysiłku fizycznym oraz bóle nadgarstków, jednak brak jest dokumentacji wskazującej na jakiekolwiek schorzenia w tym zakresie. Aktualny stan zdrowia powoda nie kwalifikuje go do orzeczenia umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Poprzednio wydane orzeczenie z 2019 roku o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności było adekwatne do stanu zdrowia powoda w tamtym okresie, stopień niepełnosprawności bowiem może zmienić się w toku rozwoju choroby.

Dowód:

-opinia biegłego internisty- diabetologa J. O. z dnia 27 kwietnia 2021 roku (k. 43-44);

-akta (...) w załączeniu.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:

Odwołanie podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. , poz. 426 ) do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.(1. ) Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.(2. ) Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.(3.) Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.(4. ) Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:1) przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;2) zatrudnienia w formie telepracy.(5. )

Jak wynika ze stanu faktycznego stan zdrowia powoda uzasadnia zaliczenie go do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Sąd w tym zakresie oparł się na opinii biegłej sądowej internisty- diabetologa, która stanowiła wnikliwą analizę stanu zdrowia powoda, rzeczowo i przekonująco uzasadnioną. Opinia oparta była o badanie powoda, szeroką dokumentację medyczną. Zdaniem sądu biegła w sposób jasny i zrozumiały wyraziła swoje stanowisko. Całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego przemawiał za uznaniem tej opinii jako rzeczowej, spójnej i wyprowadzającej logiczne wnioski końcowe i Sąd nie dopatrzył się jakichkolwiek przyczyn, dla których miałaby utracić walor wiarygodnego dowodu w sprawie. Powód nie złożył zastrzeżeń do opinii, wobec czego uznać należy, iż była ona wyczerpująca i dała odpowiedź na wszystkie zadane pytania .

Należy przy tym mieć na uwadze, że opinia biegłych, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, ma na celu ułatwienie sądowi należytej oceny zebranego materiału wtedy, gdy potrzebne są wiadomości specjalne. Podlega jak inne dowody ocenie według art. 233§ 1 kpc, lecz odróżniają ją szczególne kryteria oceny, które stanowią zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Przedmiotem opinii nie jest więc przedstawienie faktów lecz ich ocena na podstawie wiadomości specjalnych.

Mając powyższe na względzie, na podstawie powołanych przepisów, w oparciu o art. 477 14 § 1 kpc Sąd oddalił odwołanie.