Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 393/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Gąsior – Majchrowska (spr.)

Sędziowie: Marta Legeny – Błaszczyk

Agnieszka Szulc – Wroniszewska

Protokolant: Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Marcina Polaka

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 roku

sprawy S. D.

skazanego wyrokiem łącznym

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 14 kwietnia 2021 roku sygn. akt II K 729/20

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata E. M. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia skazanego S. D. od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.