Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2075/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

Sędzia SO Jolanta Łanowy-Klimek

Protokolant

Ewa Gambuś

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Gliwicach

sprawy Zarządcy masy sanacyjnej I. M. działającej pod firmą (...) w restrukturyzacji w G.J. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

na skutek odwołań Zarządcy masy sanacyjnej I. M. działającej pod firmą (...) w restrukturyzacji w G.J. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 17 października 2017r. nr (...)

17 października 2017 r. nr (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję nr (...) w ten sposób, iż stwierdza, że przy obliczeniu podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy - dla płatnika składek I. M. - nie uwzględnia się przychodów uzyskanych z umów zlecenia przez D. O. (1) i P. J. w następujących okresach :

-w styczniu 2013r.,

-w kwietniu 2013r.,

- we wrześniu 2013r.,

- w październiku 2013r.,

- w listopadzie 2013r.;

2.  zmienia zaskarżoną decyzję nr (...) w ten sposób, iż stwierdza, że przy obliczeniu podstawy wymiaru składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - dla płatnika składek I. M. - nie uwzględnia się przychodów uzyskanych z umów zlecenia przez D. O. (1) i P. J. w następujących okresach :

-w styczniu 2013r.,

-w kwietniu 2013r.,

- we wrześniu 2013r.,

- w październiku 2013r.,

- w listopadzie 2013r.;

3.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. na rzecz odwołującego kwotę 180 zł ( sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

(-) sędzia Jolanta Łanowy-Klimek

Sygn. akt VIII U 2075/17

UZASADNIENIE

Decyzją z 17 października 2017 r. nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. ustalił dla płatnika składek I. M., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...), kwotę należnych składek na Fundusz Pracy: 946,14 zł za 01/2013, 738,54 zł za 04/2013, 642,14 zł za 09/2013, 601,81 zł za 10/2013, 619,30 zł za 11/2013.

Decyzją z 17 października 2017 r. nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. ustalił dla płatnika składek I. M., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...), kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 38,58 zł za 01/2013, 29,34 zł za 04/2013, 26,57 zł za 09/2013, 25,78 zł za 10/2013, 25,79 zł za 11/2013.

W uzasadnieniach obu decyzji wskazano, że w wyniku kontroli przeprowadzonej u płatnika składek (...) I. M. oraz w spółce (...) S.A. we W. stwierdzono, że płatnik składek (...) I. M. 1 lutego 2012 r. zawarła umowę o współpracy z (...) S.A., w oparciu o którą spółka ta zawarła umowy zlecenia z P. J. i D. O. (2), którzy jednocześnie pozostawali w stosunku pracy z płatnikiem składek (...) I. M.. (...) Oddział w Z. uznał, że praca w ramach umów zlecenia świadczona była na rzecz płatnika składek, z którym ubezpieczeni pozostawali jednocześnie w stosunku pracy. Pracodawca (...) I. M., ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę za P. J. za styczeń 2013 r. i od września 2013 r. do listopada 2013 r. oraz za D. O. (1) za styczeń 2013 r. nie uwzględnił przychodów uzyskanych przez ubezpieczonych z tytułu świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Wobec faktu, że obowiązkowe składki na FP i FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w związku z ustaleniem w toku kontroli właściwej podstawy na ubezpieczenia emerytalne i rentowe P. J. i D. O. (1) w zakresie kwot należnych na FP i FGŚP organ rentowy wydał przedmiotowe decyzje.

Płatnik Składek I. M. wniosła odwołania od powyższych decyzji, domagając się ich zmiany poprzez uznanie, że dla skarżącej jako płatnika składek podstawa wymiaru składek na FP i FGŚP nie obejmuje przychodów pracowników P. J. i D. O. (1) z tytułu ich pracy na rzecz (...) S.A. we W. wykonywanej na podstawie zawartych z tą firmą umów zleceń. Nadto wniosła o zasądzenie od organu rentowego kosztów procesu.

W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko oraz o zasądzenie od odwołującej na swoją rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sprawy z odwołania płatnika składek od powyższych decyzji zostały połączone do wspólnego rozpoznania pod sygn. VIII U 2075/17.

Pismem z 5 lutego 2021 r. (k.44) pełnomocnik J. P. zarządcy masy sanacyjnej I. M. działającej pod firmą (...) w restrukturyzacji w G. poinformował, że postanowieniem z 30 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach w sprawie o sygn. XII GR 9/20 otworzył postepowanie sanacyjne I. M. a na zarządcę wyznaczył doradcę restrukturyzacyjnego J. P..

Postanowieniem z 26 lutego 2021 r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie na mocy art. 174 § 1 pkt 5 k.p.c.

Postanowieniem z 23 kwietnia 2021 r. Sąd na podstawie art. 174 § 3 k.p.c. wezwał do udziału w sprawie zarządcę masy sanacyjnej I. M. działającej pod firmą (...) w restrukturyzacji w G. J. P. oraz podjął na podstawie art. 180 § 1 pkt 5 lit. c k.p.c. zawieszone postępowanie z udziałem zarządcy masy sanacyjnej I. M. działającej pod firmą (...) w restrukturyzacji w G.J. P..

Odwołujący J. P. zarządca masy sanacyjnej I. M. działającej pod firmą (...) w restrukturyzacji w G. w piśmie z 21 czerwca 2021 r. podtrzymał odwołania wniesione przez I. M..

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Organ rentowy przeprowadził kontrolę u płatnika składek (...) I. M., w wynik której stwierdzono, że płatnik składek (...) I. M. 1 lutego 2012 r. zawarła umowę o współpracy z (...) S.A., w oparciu o którą (...) S.A. zawarła umowy zlecenia z pracownikami (...) I. M. P. J. i D. O. (2). ZUS Oddział w Z. uznał, że praca w ramach umów zlecenia świadczona była na rzecz płatnika składek, z którym ubezpieczeni pozostawali jednocześnie w stosunku pracy, tj. (...) I. M..

Decyzjami z 17 października 2017 r. ZUS Oddział w Z. stwierdził wysokość podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych P. J. (w okresach: 1/2013, 4/2013, 9/2013, 10/2013, 11/2013) i D. O. (1) (w okresie 1/2013) jako pracowników u płatnika składek (...) I. M.. Organ rentowy wskazał, że płatnik nie naliczył składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za ww. ubezpieczonych od wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów zlecenia zawartej z (...) S.A. we W. realizowanych w rzeczywistości na rzecz własnego pracodawcy – (...) I. M..

Odwołania od powyższych decyzji wnieśli ubezpieczeni P. J. i D. O. (1), a sprawy z ich odwołań zostały połączone do wspólnego rozpoznania pod sygn. VIII U 2077/17.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, z uwagi na to, że rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zależy w pierwszej kolejności od rozstrzygnięcia kwestii prawidłowości ustalonej przez ZUS podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wobec toczącej się przed tut. Sądem sprawy z odwołań ubezpieczonych P. J. i D. O. (1) – postanowieniem z 5 marca 2018 r. zawiesił postepowanie w przedmiotowej sprawie – do czasu jej prawomocnego zakończenia.

Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z 10 grudnia 2018 r. (sygn. VIII U 2077/17) zmienił zaskarżone decyzje 17 października 2017 r., stwierdzając że nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne dla odwołującego D. O. (1) (pkt 1) i odwołującego P. J. (pkt 2), podlegających ubezpieczeniom jako pracownicy u I. M. – przychody osiągnięte z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy odwołującymi i (...) S.A. we W. (obecnie (...) S.A. we W.) za okresy wskazane w decyzjach.

ZUS Oddział w Z. wniósł apelację od powyższego wyroku.

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z 14 października 2020 r. (sygn. III AUa 561/19) oddalił apelację organu rentowego.

Stan faktyczny ustalił Sąd na podstawie akt organu rentowego, akt tut. Sądu o sygn. VIII U 2077/17.

Sąd oddalił wnioski dowodowe organu rentowego, w tym w zakresie zeznań świadka oraz przesłuchania stron, gdyż były one bezprzedmiotowe w niniejszej sprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołania zasługują na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania niniejszej sprawy jest kwestia prawidłowości zaskarżonych decyzji z 17 października 2017 r., w których organ rentowy ustalił wysokość należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla płatnika składek (...) I. M..

W pierwszej kolejności Sąd zwraca uwagę, że wynik postępowania w sprawie dotyczącej wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe D. O. (1) i P. J., toczącej się przed tut. Sądem pod sygn. VIII U 2077/17 miał znaczenie prejudycjalne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Sąd wskazuje bowiem, że decyzje z dnia 17 października 2017 r. (nr (...) i (...)), będące przedmiotem niniejszego postępowania, zapadły w oparciu o ten sam stan faktyczny jak decyzje z 17 października 2017 r., będące przedmiotem rozpoznania spraw o sygn. VIII U 2077/17. Co więcej ocena prawidłowości przedmiotowych decyzji zależy od rozstrzygnięcia ww. postępowania. Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zależy bowiem od rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności ustalenia prawidłowej wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 ze zm.) pracodawcy opłacają za pracowników obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z kolei w myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 7), składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z wyżej cytowanych przepisów jednoznacznie wynika, że podstawę naliczenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zatem rozstrzygniecie kwestii dotyczącej składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zależało w pierwszej kolejności od rozstrzygnięcia wysokości ustalonej przez ZUS podstawy wymiaru składek między innymi na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wobec uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie dotyczącej wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe P. J. i D. O. (1), toczącej się przed tut. Sądem pod sygn. VIII U 20177/17, oraz wobec faktu, że w wyniku tego postępowania podważono prawidłowość decyzji z 17 października 2017 r. w zakresie wysokości podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia, Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie (sygn. VIII U 2075/17) odwołania również zasługują na uwzględnienie.

W konsekwencji powyższych rozważań Sąd – na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. – zmienił zaskarżone decyzje, uznając że przy obliczeniu podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy (decyzja nr (...)) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (decyzja nr (...)) - dla płatnika składek I. M. - nie uwzględnia się przychodów uzyskanych z umów zlecenia przez D. O. (1) i P. J. w okresach wskazanych w tych decyzjach.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1804), zasądzając od organu rentowego na rzecz odwołującego kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sąd miał na uwadze, że niniejsze postępowanie sądowe dotyczyło odwołań od dwóch decyzji, jednak odwołujący zarządca masy sanacyjnej I. M. działającej pod firmą (...) w restrukturyzacji w G.J. P. wstąpił do sprawy już na etapie toczącego się postępowania, jego pełnomocnik nie sporządził odwołań, zatem nieuzasadnione byłoby zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w pełnej wysokości.

(-) sędzia Jolanta Łanowy – Klimek