Pełny tekst orzeczenia

II K 103/20

PR Ds 1869.2019

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach – II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Mirosław Skowyra

Protokolant: sekr. sąd. Łukasz Kondrat

przy udziale Prokuratora Prok. Rej. – Doroty Śliwińskiej

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 20.01.2020 r., 05.03.2021 r., 15.04.2021 r., 18.06.2021 r. i 15.09.2021 r. sprawy :

1.  P. S., syna A. i K. z domu P., urodzonego (...) w R.

oskarżonego o to, że:

I.  w nocy z 26 grudnia 2018r. w klubie (...) w B., w woj. (...)- (...), działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące naruszenie porządku prawnego, uderzył pięścią w lewą stronę twarzy S. P., w wyniku czego pokrzywdzony doznał stłuczenia warg po stronie prawej, złamania zęba 12 na wysokości wyrostka zębodołowego, które spowodowały naruszenie czynności narządu jego na okres nieprzekraczający 7 dni,

tj. o czyn z art. art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.

2.  D. D., syna K. i E. z domu G., urodzonego (...) w B.

oskarżonego o to, że:

II.  w nocy z 26 grudnia 2018r. w klubie (...) w B., w woj. (...)- (...), działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące naruszenie porządku prawnego naruszył nietykalność cielesną S. P. w ten sposób, ze uderzył pięścią w lewą stronę twarzy,

tj. o czyn z art. art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.

o r z e k a :

I.  oskarżonego P. S. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

II.  oskarżonego D. D. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt II-gim czynu wypełniającego znamiona przestępstwa z art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. z tą jedynie modyfikacją, że uderzył pokrzywdzonego pięścią w twarz i za to skazuje go, zaś na podstawie art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. z art. 34 § 1a pkt 1 k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

III.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego D. D. obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. P. kwoty 3000 (trzech tysięcy) złotych;

IV.  orzeka, że koszty sądowe w części uniewinniającej oskarżonego P. S. ponosi Skarb Państwa;

V.  zwalnia oskarżonego D. D. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

sędzia Mirosław Skowyra

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować,

2.  za 7 dni lub z wnioskiem o uzasadnienie.

B., 29-09-2021 r.