Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 298/21

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 października 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant st. sekr. sąd. J. Jankowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie - P. Gintera

po rozpoznaniu dnia 1 października 2021 r. na rozprawie

sprawy T. K. (K.), ur. (...) w P., syna W. i G. z domu P.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 11 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 378/20, (obejmującym wyroki Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydane w sprawach o sygnaturach akt: II K 655/18 oraz II K 1005/19) na karę łączną 11 (jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym skazany od dnia 22 kwietnia 2021 r. odbywa łączną karę pozbawienia wolności wynikającą z wyroku opisanego w punkcie I;

II. Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 13 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 438/20, za czyn z art. 209 § 1 i 1a kk – popełniony w okresie od 18 kwietnia 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.- na podstawie art. 209 § 1a kk w na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności

III. Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 23 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 424/21, za czyn z art. 209 § 1a kk – popełniony w okresie od 2 czerwca 2020 r. do 8 lutego 2021 r. - na podstawie art. 209 § 1a kk w na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

1. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 i 4 kk w zw. z art. 4 § 1 kk i art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) wymierza skazanemu T. K. z wyroków opisanych w punktach I, II, III:

a/ łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy, na poczet której w oparciu o art. 577 kpk w zw. z art. 63 § 1 kk zalicza skazanemu:

- okres od dnia 22 kwietnia 2021 roku, od której to daty odbywa on karę pozbawienia wolności wynikającą z wyroku opisanego w punkcie I;

2. stwierdza, iż w pozostałych częściach wyroki opisane w punktach I, II, III podlegają odrębnemu wykonaniu;

3. zwalnia skazanego od kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego, którymi obciąża Skarb Państwa.