Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1150/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : sekretarz sądowy Monika Pachulska

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2021 roku w Łodzi

sprawy J. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o odsetki

na skutek odwołania J. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 12 lutego 2021 roku znak (...)

oraz od decyzji z dnia 17 marca 2021 roku znak (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 12 lutego 2021 roku i przyznaje J. M. prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 35,55 zł (trzydzieści pięć złotych 55/100) za dany miesiąc od siódmego dnia każdego miesiąca poczynając od dnia 7 marca 2019 roku do dnia zapłaty;

2.  zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 17 marca 2021 roku i przyznaje J. M. prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 29,61 zł (dwadzieścia dziewięć złotych 61/100) za dany miesiąc od 7 każdego miesiąca, poczynając od dnia 7 marca 2020 roku do dnia zapłaty.

/Sędzia Jacek Chrostek/