Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący – SSO Paulina Kuźma

Protokolant - sekr. sąd. A. K.

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 roku na rozprawie

sprawy S. O.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

z udziałem (...) w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu

na skutek odwołania S. O. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 10 czerwca 2020 roku nr (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i stwierdza, że S. O. jako pracownik (...) w Ł. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu – od 5 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. na rzecz S. O. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.