Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3029/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 września 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Barbara Kempa

Protokolant - sekr. sądowy P. C.

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2021 roku

na rozprawie

sprawy K. S.

z udziałem A. O.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

na skutek odwołania sprawy K. S.

z udziałem A. O.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 6 listopada 2020 roku znak (...)- (...)

o podleganie ubezpieczeniom społecznym

1.oddala odwołanie ;

2. zasądza od K. S. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. oraz na rzecz A. O. kwoty po 180 ( sto osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;