Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3029/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 6 listopada 2020 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że K. S., jako pracownik u płatnika składek (...), nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, od dnia 2 października 2019 roku.

W uzasadnieniu wskazano, że z dokumentów zgromadzonych w systemie informatycznym ZUS wynika, że (...), jako płatnik składek zgłosiła do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownika K. S. od 1 marca 2018 r. Dokument zgłoszeniowy (...) został przekazany 27 lutego 2018 r.

Za K. S. zostały złożone imienne raporty miesięczne o należnych składkach za miesiące: marzec 2018 r. z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wykazaną w kwocie - 0,00 zł, kwiecień 2018 r. w kwocie - 3587,29 zł, maj 2019 r. w kwocie - 3687,22 zł, czerwiec 2018 r. w kwocie - 3772,41 zł, lipiec 2018 r. w kwocie - 3746,81 zł, sierpień 2018 r. w kwocie - 3739,36 zł, wrzesień 2018 r. w kwocie - 3731,44 zł, październik 2018 r. w kwocie - 3731,44 zł, listopad 2018 r. w kwocie - 3151,61 zł, grudzień 2018 r. w kwocie - 3736,10 zł, styczeń 2019 r. w kwocie - 3624,69 zł, luty 2019 r. w kwocie - 4452,35 zł, marzec 2018 r. w kwocie - 3048,75 zł, kwiecień 2019 r. w kwocie - 4449,65 zł, maj 2019 r. w kwocie - 4215,26 zł, czerwiec 2019 r. w kwocie - 4082,57 zł, lipiec 2019 r. w kwocie - 2952,21 zł, sierpień 2019 r. w kwocie - 4383,83 zł, wrzesień 2019 r. w kwocie - 4358,92 zł, październik 2019 r. w kwocie - 4355,60 zł.

W przekazanych za K. S. imiennych raportach miesięcznych o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek płatnik składek wykazał od 8 października do 9 października 2018 r., 19 grudnia 2018 r., 19 kwietnia 2019 r. i od 30 maja do 31 maja 2019 r. zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego, od 10 października do 12 października 2018 r., od 11 lutego do 20 lutego 2019 r. i od 10 czerwca do 19 czerwca 2018 r. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Od listopada 2019 r. płatnik nie złożył, za K. S., dokumentów rozliczeniowych, jak również wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Natomiast od 20 stycznia 2020 r. do 6 września 2020 r. K. S. stała się niezdolna do pracy z powodu choroby i wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku chorobowego, a od 7 września 2020 r. wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zgłoszenia K. S. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) z siedzibą w Ł. ul. (...).

O powyższym, pismem z 5 października 2020 r., zostały powiadomione strony postępowania - pełnomocnik płatnika składek oraz ubezpieczona K. S.. Postępowanie zostało zakończone, o czym poinformowano strony postępowania pismem z 20 października 2020 r.

W terminach, wskazanych przez Oddział, w ww. pismach, tylko ubezpieczona K. S., skorzystała z prawa wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Natomiast pełnomocnik płatnika składek, nie złożył żadnych wyjaśnień ani dokumentów w sprawie.

Po wszczęciu postępowania, pisemne wyjaśnienia, dotyczące okoliczności zatrudnienia w (...), złożyła w piśmie z 7 i 21 października 2020 r. ubezpieczona - K. S..

Oświadczyła, że została zatrudniona od 1 marca 2018 r. na stanowisku architekta, z wynagrodzeniem 3491,98 zł brutto wg umowy o pracę zawartej 16.05.2018 r. i wynagrodzeniem 4210,18 zł brutto wg umowy o pracę zawartej 1.01.2019 r. K. S. poinformowała, że do jej obowiązków na stanowisku architekta należało: kontakt z klientem, pozyskiwanie nowych klientów na targach, przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz praca nad wizualizacjami dla klientów.

Wyjaśniła, że na początku, pracę świadczyła w biurze przy ul. (...), a w kwietniu 2019 r. biuro zostało przeniesione na ul. (...).

K. S. oświadczyła, że była upoważniona do podpisywania umów na projekt z klientami, natomiast nie miała upoważnienia do podpisywania umów na realizacje budowlane z firmą (...).

Poinformowała, że jej pracę nadzorowała szefowa oraz jeden z pracowników R. K. (1). Ponadto wyjaśniła, że posiada kwalifikacje i wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta oraz handlowca w Salonie (...). K. S. oświadczyła, że skończyła studia na Akademii (...) w Ł. kierunek Wzornictwo oraz studia podyplomowe projektowanie architektury wnętrz oraz wystawiennictwa.

Z oświadczenia K. S. wynika, że, o możliwości zatrudnienia dowiedziała się przypadkowo, wysyłając cv do różnych biur projektowych w Ł.. K. S. poinformowała, że jest osobą obcą w stosunku do pracodawcy i nie była wcześniej zatrudniona w tej firmie. Oświadczyła, że nie złożyła wypowiedzenia o rozwiązanie umowy o pracę, ponieważ czekała na wypowiedzenie ze strony pracodawcy, nie występowała też o wydanie świadectwa pracy.

Ponadto, w piśmie z 21 października 2020 r., K. S. wyjaśniła, że 30 września 2019 r., w siedzibie biura przy ul. (...), pojawiła się właścicielka firmy (...) i oznajmiła, że jest zmuszona ogłosić upadłość konsumencką i w związku z tym wypowiedzieć wszystkim pracownikom umowę o pracę oraz wysłać pocztą wypowiedzenia o pracę wraz ze świadectwem pracy.

K. S. poinformowała, że nie otrzymała wypowiedzenia o pracę ani świadectwa pracy, ale dowiedziała się, że A. O. (1) została aresztowana na 3 miesiące. K. S. wyjaśniła, że w październiku 2019 r. wysłała pismo oraz mejla- zgłaszając gotowość do pracy z prośbą o wskazanie miejsca wykonywania pracy, gdyż zostały zabrane klucze do biura. Oświadczyła, że ponieważ od sierpnia 2019 r. pracodawca zalegał z wypłatami wynagrodzenia i za sierpień dostała tylko 1000 zł gotówki, za wrzesień i październik w ogóle nie dostała wypłaty, dlatego też udała się do Inspekcji Pracy, gdzie uzyskała informację, żeby wysłać pocztą do pracodawcy pismo o wzywające do zapłaty zaległego wynagrodzenia oraz skierować sprawę na drogę sądową w celu otrzymania świadectwa pracy. Wyjaśniła, że za październik termin wypłaty przypadał 10 listopada, dlatego po tym terminie wysłała pismo do pracodawcy i 13 listopada 2019 r. dostała dowód potwierdzenia dostarczenia pisma do pracodawcy na ul. (...).

K. S. poinformowała, że okres 3 miesięcznego aresztu mijał w styczniu 2020 r. i nie wysłała wypowiedzenia, gdyż miała nadzieję, że po opuszczeniu aresztu szefowa wyśle wszystkie dokumenty. Oświadczyła, że nie wysłała wypowiedzenia o pracę, ponieważ nie przysługiwałby jej zasiłek dla bezrobotnych. Ponadto wyjaśniła, że w styczniu 2020 r. dowiedziała się, że jest w ciąży i zadzwoniła do Kadr biura w celu otrzymania druku Z-3 i księgowa poinformowała ją, że w grudniu 2019 r. prokuratura przejęła wszystkie dokumenty oraz, że pracodawcy został przedłużony areszt ze względu na postawione zarzuty. K. S. poinformowała, że wraz z innymi pracownikami kontaktowała się z mamą A. O. (1), żeby dowiedzieć się czy ona została pełnomocnikiem i może przekazać wypowiedzenia o pracę i świadectwa pracy, lecz nie chciała rozmawiać ona z pracownikami.

K. S. oświadczyła, że do momentu pójścia na zwolnienie lekarskie z powodu złego stanu zdrowia w związku z ciążą, cały czas pozostawała w gotowości do pracy czekając i monitorując przebieg wydarzeń. Poinformowała, że dzwoniła na policję, do kadr firmy, kontaktowała się z Państwową Inspekcją Pracy, prokuraturą oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśniła, że prokurator prowadzący sprawę A. O. (1) nie udzielił żadnych informacji o pełnomocniku firmy. Natomiast w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych poinformowana została, że widnieje w systemie jako osoba zatrudniona i sama nie może się wyrejestrować. Oświadczyła, że w kadrach firmy dowiedziała się, że nie może być wyrejestrowana z ubezpieczeń jako pracownik, bo nie otrzymano takich wytycznych od pracodawcy. Ponadto oświadczyła, że w związku z wypłatą zaległego wynagrodzenia zgłosiła sprawę do Sądu Rejonowego , X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł.. Sprawa odbyła się 22 września, na której nie było pozwanej.

K. S. przedłożyła następujące dokumenty: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, umowę o pracę zawartą na okres próbny od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r., umowę o pracę zawartą na czas określony od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r., umowę o pracę na czas nieokreślony od 1 czerwca 2019 r. , porozumienie stron zmieniające warunki płacy od 1 stycznia 2019 r., przelewy bankowe potwierdzające wypłatę wynagrodzenia za lipiec 2018 r., styczeń, marzec, kwiecień, sierpień 2019 r., wezwanie do zapłaty wynagrodzenia z 12 listopada 2019 r. wraz z potwierdzeniem odbioru, pismo z 2 października 2019 r. zgłaszające gotowość do pracy, awizowane 23 października 2019 r., pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia z 27 lutego 2020 r.

W ocenie Oddziału, złożone wyjaśnienia i przedłożona dokumentacja, związana ze stosunkiem pracy K. S., potwierdza fakt, że stosunek pracy od 2 października 2019 r. ustał.

Potwierdzeniem tego jest też fakt, ze K. S., w piśmie z 2 października 2019 r., potwierdziła, że nie mogła świadczyć pracy z powodu braku komputera, braku dostępu do dokumentów klientów i braku dostępu do biura. K. S. swojego pracodawcę widziała ostatni raz 30 września 2019 r. w siedzibie biura. Wskazała też, ze próba kontaktu z pracodawcą nie powiodła się, a ponadto pracodawca przebywa w areszcie.

Podkreślić też należy, że od listopada 2019 r. płatnik nie składa za K. S. dokumentów rozliczeniowych.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę Oddział stwierdza, że w przedmiotowej sprawie świadczenie pracy w ramach umowy o pracę nie miało miejsca od 2 października 2019 r. i K. S. nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od 2 października 2019 r. jako pracownik u płatnika składek (...).

(decyzja – k. 39-42 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Odwołanie od w/w decyzji wniosła K. S. wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi rentowemu lub zmianę decyzji i orzeczenie, że podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. W uzasadnieniu wskazała, że nie zgadza się ze wskazaną decyzją ZUS, gdyż nie został zachowany okres wypowiedzenia, do którego ma prawo, jako osoba pracująca na podstawie umowy o pracę. W dniu 2 października skarżąca wysłała do swojego pracodawcy e-maile, smsy oraz pismo dotyczące jej gotowości do pracy. W związku z nieotrzymaniem żadnej odpowiedzi od pracodawcy ani jego pełnomocnika uznała, że została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy w okresie ewentualnego wypowiedzenia, o którego długości również nie miała wiedzy.

(odwołanie – k. 3-4)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podnosząc argumentację jak w zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(odpowiedź na odwołanie – k. 8-9 verte)

Na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku pełnomocnik wnioskodawczyni poparł odwołanie i wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego oraz nieobciążenie nimi w przypadku przegrania. Pełnomocnik płatnika składek wniósł o oddalenie odwołania oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Z kolei pełnomocnik ZUS wniósł o oddalenie odwołania oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w stawce ryczałtowej.

(końcowe stanowiska stron – rozprawa z dnia 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):03:00 – 02:13:36 – płyta CD – k. 123)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Płatnik składek A. O. (1), prowadzi od 10 maja 2011 roku działalność gospodarczą pod nazwą (...). Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej to: ul. (...), nr 41B, lok. 28, 94-109, Ł.. Jako przeważającą działalność gospodarczą (kod (...)) wskazano działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Od dnia 31 grudnia 2020 roku wskazana działalność gospodarcza pozostaje zawieszona.

A. O. (1) przebywa w Zakładzie Karnym nr 1 w Ł. od 5.01.2020r. skazana na karę pozbawienia wolności w wymiarze 4,5 roku, [ dobrowolnie poddała się karze ], wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie XVIII K 149/20. Koniec okresu pozbawienia wolności przewidziany na dzień 30.05.2024r.

(zeznania płatnika składek A. O. (1) na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):56:21 – 01:57:51 w związku z e-protokół (...):05:52 – 00:18:22 – płyta CD – k. 123, wypis z (...) k. 40, okoliczności bezsporne – informacja pełnomocnika A. O. k. 71 )

K. S. z wykształcenia jest architektem wnętrz. Jest absolwentką Akademii (...), na wydziale wzornictwo.

(zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:11:46 – 00:22:41 – płyta CD – k. 68)

K. S. ukończyła w 2017 roku studia podyplomowe z zakresu: (...) architektury wnętrz i wystawiennictwa.

(dyplom – k. 27 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

W dniu 27 lutego 2018 roku pomiędzy (...), a K. S. została zawarta umowa o pracę na okres próbny od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 31 maja 2018 roku , na mocy której ubezpieczona została zatrudniona na stanowisku architekta w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem zasadniczym brutto: 3491,98 złotych. Jako miejsce wykonywania pracy wskazano: Ł., ul. (...).

(zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:11:46 – 00:22:41 – płyta CD – k. 68, umowa o pracę – k. 25 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

W dniu 16 maja 2018 roku, pomiędzy (...), a K. S., została zawarta umowa o pracę na czas określony od dnia 1 czerwca 2018 roku do dnia 31 maja 2019 roku, na mocy której ubezpieczona została zatrudniona na stanowisku architekta w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem zasadniczym brutto: 3491,98 złotych. Jako miejsce wykonywania pracy wskazano: Ł., ul. (...).

(zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:11:46 – 00:22:41 – płyta CD – k. 68, umowa o pracę – k. 24 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

W dniu 28 grudnia 2018 roku, pomiędzy (...), a K. S., zostało zawarte porozumienie zmieniające warunki płacy. Za zgodą stron, z dniem 1 stycznia 2019 roku, na, zajmowanym przez skarżącą, stanowisku pracy, zmianie uległa, uzyskiwana przez nią, płaca zasadnicza na 4210,18 złotych brutto. Jednocześnie wskazano okres trwania umowy jako zawarta na czas nieokreślony. Pozostałe warunki umowy o pracę pozostały bez zmian.

( zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:11:46 – 00:22:41 – płyta CD – k. 68, porozumienie zmieniające warunki płacy – k. 26 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

W dniu 28 maja 2019 roku, pomiędzy (...), a K. S., została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2019 roku, na mocy której ubezpieczona została zatrudniona na stanowisku architekta w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem zasadniczym brutto: 4210,18 złotych. Jako miejsce wykonywania pracy wskazano: Ł., ul. (...).

(zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:11:46 – 00:22:41 – płyta CD – k. 68, umowa o pracę – k. 29 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Za skarżącą, zostały złożone imienne raporty miesięczne o należnych składkach za miesiące: marzec 2018 r. z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wykazaną w kwocie - 0,00 zł, kwiecień 2018 r. w kwocie - 3587,29 zł, maj 2019 r. w kwocie - 3687,22 zł, czerwiec 2018 r. w kwocie - 3772,41 zł, lipiec 2018 r. w kwocie - 3746,81 zł, sierpień 2018 r. w kwocie - 3739,36 zł, wrzesień 2018 r. w kwocie - 3731,44 zł, październik 2018 r. w kwocie - 3731,44 zł, listopad 2018 r. w kwocie - 3151,61 zł, grudzień 2018 r. w kwocie - 3736,10 zł, styczeń 2019 r. w kwocie - 3624,69 zł, luty 2019 r. w kwocie - 4452,35 zł, marzec 2019 r. w kwocie - 3048,75 zł, kwiecień 2019 r. w kwocie - 4449,65 zł, maj 2019 r. w kwocie - 4215,26 zł, czerwiec 2019 r. w kwocie - 4082,57 zł, lipiec 2019 r. w kwocie - 2952,21 zł, sierpień 2019 r. w kwocie - 4383,83 zł, wrzesień 2019 r. w kwocie - 4358,92 zł, październik 2019 r. w kwocie - 4355,60 zł.

Od listopada 2019 r. płatnik nie złożył za K. S. dokumentów rozliczeniowych, jak również wyrejestrowania z ubezpieczeń.

(okoliczności bezsporne, zrzut ekranu z platformy (...) k. 22-23)

Wnioskodawczyni była aktywna w firmie płatnika do dnia 30 września 2019 roku. Wykonywała wówczas projekty wnętrz, spotykała się z inwestorami. Jej pracę, w tym czasie kontrolowała A. O. (1). Skarżąca świadcząc pracę na rzecz płatnika korzystała z komputera stacjonarnego w firmie, zaś wykonując pracę zdalną w domu nie miała komputera służbowego. Zarówno do, wysyłania e-maili, jak i kontaktu z klientami wnioskodawczyni używała służbowego telefonu oraz służbowego adresu e-mail.

(zeznania płatnika składek A. O. (1) na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):56:21 – 01:57:51 w związku z e-protokół (...):05:52 – 00:32:49 – płyta CD – k. 123)

W firmie płatnika pracował R. K. (2) jako koordynator architektów i to on zajmował się sprawdzaniem dokumentacji.

(zeznania świadka A. W. na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):46:08 – 00:54:12 – płyta CD – k. 123)

Wnioskodawczyni nie była upoważniona do podpisywania umów.

(zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:11:46 – 00:22:41 – płyta CD – k. 68)

Wykonując pracę zdalną w domu wnioskodawczyni korzystała tylko ze służbowego telefonu.

(zeznania świadka A. W. na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):46:08 – 00:54:12 – płyta CD – k. 123)

Wnioskodawczyni powierzono wykonywanie pracy dla jednego z klientów Studia (...). Nadzorowała budowę domu dla Ł. G..

( zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:24:25 – 00:32:00 – płyta CD – k. 68)

W 2017 roku w (...) zaczęły się problemy finansowe. W dniu 24 września 2019 roku płatnik spotkała się z klientami firmy, którzy dowiedzieli się, że jest ona niewypłacalna.

(zeznania płatnika składek A. O. (1) na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):56:21 – 01:57:51 w związku z e-protokół (...):18:22 – 00:32:49 – płyta CD – k. 123)

A. O. (1) prowadziła swoją firmę do dnia 30 września 2019 roku. W dniu 2 października 2019 roku A. O. (1) została aresztowana. W dniu 30 września 2019 roku płatnik spotkała się z zatrudnianymi w swojej firmie pracownikami celem poinformowania ich, że firma przestaje działać. Po dniu 30 września 2019 roku wnioskodawczyni nie miała dostępu do służbowego adresu e-mail, komputera czy telefonu. Komputery służbowe zostały wyczyszczone ze znajdujących się w nich danych.

(zeznania płatnika składek A. O. (1) na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):56:21 – 01:57:51 w związku z e-protokół (...):18:22 – 00:43:07 – płyta CD – k. 123)

Po dniu 30 września 2019 roku w przedmiotowej firmie nie było już żadnego sprzętu.

( zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:48:12 – 00:59:21 – płyta CD – k. 68, zeznania płatnika składek A. O. (1) na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):56:21 – 01:57:51 w związku z e-protokół (...):18:22 – 00:32:49 – płyta CD – k. 123, zeznania świadka A. W. na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):54:12 – 00:59:39 – płyta CD – k. 123, zeznania świadka P. P. na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):19:45 – 01:25:20- płyta CD – k. 123 )

Na początku października 2019 roku pracownicy przedmiotowej firmy, w tym wnioskodawczyni oddali klucze do firmy oraz zostawili telefony służbowe w jego biurze.

( zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:38:51 – 00:48:12 – płyta CD – k. 68, zeznania płatnika składek A. O. (1) na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):56:21 – 01:57:51 w związku z e-protokół (...):37:47 – 00:43:07 – płyta CD – k. 123, zeznania świadka A. W. na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):01:01 – 01:05:04 – płyta CD – k. 123)

Ł. G. współpracował z A. O. (1) od kwietnia 2018 roku do 2019 roku. Nie zdążył wypowiedzieć umowy zawartej z płatnikiem, gdyż biuro zostało zamknięte. Jednocześnie złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury we wrześniu 2019 roku.

(zeznania świadka Ł. G. na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):29:09 – 01:46:41 – płyta CD – k. 123)

Wynagrodzenie skarżącej kształtowało się następująco:

1.  za lipiec 2018 roku – 2477,06 złotych;

2.  za styczeń 2019 roku – 1972,92 złotych;

3.  za marzec 2019 roku – 1971,80 złotych;

4.  za kwiecień 2019 roku – 2902,80 złotych;

5.  za sierpień 2019 roku – 3020,17 złotych.

(przelewy – k. 17-21 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Pracownicy Studia (...), w tym skarżąca nie otrzymali wypowiedzeń zawartych z płatnikiem umów o pracę.

( zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:38:51 – 00:48:12 – płyta CD – k. 68, zeznania świadka A. W. na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):54:12 – 00:59:39 – płyta CD – k. 123, zeznania świadka P. P. na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):05:04 – 01:09:50- płyta CD – k. 123 )

W dniu 2 października 2019 roku wnioskodawczyni wystosowała do Studia (...) pismo, w którym to zgłosiła swoją gotowość do pracy. Jednocześnie wskazała, że z powodu braku narzędzi do pracy (brak komputera służbowego, brak dostępu do dokumentacji klientów oraz zabrania kluczy do biura) nie jest w stanie podjąć pracy. Wskazane pismo zostało awizowane w dniu 23 października 2019 roku.

(zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123, koperta – k. 33, pismo – k. 34 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

W dniu 12 listopada 2019 roku skarżąca wystosowała do Studia (...) pismo, w którym to wezwała swego pracodawcę do zapłaty wynagrodzenia w wysokości: 2000 złotych za okres sierpnia, 3000 złotych za okres września oraz 3000 złotych za okres października wynikający z umowy o pracę zawartej w dniu 28 maja 2019 roku.

(pismo – k. 35 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

W styczniu 2020 roku wnioskodawczyni dowiedziała się, ze jest w ciąży.

(zeznania wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku e-protokół (...):47:36 – 01:55:26 – płyta CD – k. 123 w związku z e-protokół z dnia 21 kwietnia 2021 roku 00:38:51 – 00:48:12 – płyta CD – k. 68, karta ciąży – k. 18, dokumentacja medyczna – k. 19-21)

W pozwie z dnia 27 lutego 2020 roku skarżąca wniosła o zasądzenie od pozwanego Studia (...) na jej rzecz kwoty 11 133, 40 złotych wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za pracę tj. kwot:

1.  2713,04 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w uiszczeniu pozostałej kwoty wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2019 r., naliczonymi od dnia 11 września 2019 r. do dnia zapłaty - za miesiąc sierpień 2019 r. otrzymałam częściowe wynagrodzenie w wysokości 1000 zł netto;

2.  4210,18 zł- wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w uiszczeniu kwoty wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2019 r. naliczonymi od dnia 11 października 2019 r. do dnia zapłaty;

3.  4210,18 zł- wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w uiszczeniu kwoty wynagrodzenia za miesiąc październik 2019 r. naliczonymi od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;

Ponadto wnioskodawczyni wniosła o zasądzenie od strony pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych oraz wydanie zaświadczenia ZUS Z-3.

(pozew – k. 30-32 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 października 2020 roku w sprawie o sygn. akt X P 200/20 po rozpoznaniu sprawy z powództwa K. S. przeciwko A. O. (1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą (...) w Ł. o wynagrodzenie, wydanie zaświadczenia ZUS Z -3 zasądził od pozwanej A. O. (1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą (...) w Ł. na rzecz powódki K. S. następujące kwoty:

a. 2.713,04 zł tytułem wynagrodzenia za sierpień 2019 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 września 2019 r. do dnia zapłaty;

b. 4.210,18 zł tytułem wynagrodzenia za wrzesień 2019 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 października 2019 r. do dnia zapłaty;

c. 4.210,18 zł (tytułem wynagrodzenia za październik 2019 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie Sąd Rejonowy umorzył postępowanie.

(wyrok – k. 39)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty zawarte w aktach sprawy i aktach organu rentowego których prawdziwości żadna ze stron nie kwestionowała, a także w oparciu o zeznania wnioskodawczyni, płatnika składek i powołanych w sprawie świadków.

Sąd, jedynie, częściowo dał wiarę zeznaniom wnioskodawczyni, płatnika i powołanych w sprawie świadków, w zakresie, w jakim posłużyły do poczynienia ustaleń.

W ocenie Sądu, w świetle zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego, brak jest podstaw do przyjęcia, iż stosunek pracy od dnia 2 października 2019 roku przez skarżącą na podstawie zawartej umowy z płatnikiem, faktycznie był realizowany.

Przede wszystkim wskazać należy, iż oprócz dokumentacji osobowej w postaci umów o pracę z dnia 27 lutego 2018 roku, 16 maja 2018 roku, 28 maja 2019 roku, porozumienia zmieniającego z dnia 28 grudnia 2018 roku, przelewów bankowych za lipiec 2018 roku, styczeń, marzec, kwiecień, sierpień 2019 roku, pisma z dnia 2 października, w którym wnioskodawczyni zgłosiła swoją gotowość do pracy w zasadzie brak jest jakichkolwiek innych dokumentów w istocie potwierdzających wykonywanie pracy przez ubezpieczoną od dnia 2 października 2019 roku.

Tutejszy sąd nie dał wiary zeznaniom wnioskodawczyni oraz powołanych świadków: Ł. G. i P. P. w zakresie ich twierdzeń, iż od dnia 2 października 2019 roku skarżąca w dalszym ciągu kontynuowała w ramach zawartej z płatnikiem umowy o pracę wykonywanie czynności, w tym że nadzorowała budowę domu dla Ł. G. (pomagała wykończyć dom, kontaktowała się z inwestorem).

Warto podkreślić jak wynika z zeznań płatnika składek, prowadziła ona swoją firmę do dnia 30 września 2019 roku. Z kolei w dniu 2 października 2019 roku A. O. (1) została aresztowana. W tym miejscu wspomnieć należy także o problemach finansowych przedmiotowej firmy, które zaczęły się w 2017 roku i które to w konsekwencji doprowadziły do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez A. O. (1). Jednocześnie na przeprowadzonym w dniu 30 września 2019 roku spotkaniu z pracownikami swojej firmy, płatnik składek oświadczyła im, iż zaprzestaje prowadzenia firmy. Ze zgodnych zeznań wnioskodawczyni, płatnika składek, świadków: A. W. i P. P. jednoznacznie wynika, że po 30 września 2019 roku w biurze firmy nie było żadnego sprzętu, w tym komputerów. Jednocześnie skarżąca, płatnik składek oraz świadek A. W. potwierdzili, że na początku października 2019 roku, pracownicy Studia (...) oddali klucze do firmy oraz zostawili telefony służbowe w biurze. Powyższe implikuje, na co również zwróciła uwagę płatnik składek w toku swych zeznań, iż po dniu 30 września 2019 roku wnioskodawczyni nie miała dostępu do służbowego adresu e-mail, komputera czy telefonu.

W realiach rozpoznawanej sprawy, w sytuacji wnioskodawczyni nawet jeżeli od dnia 2 października 2019 roku zgodnie z jej twierdzeniami świadczyła pracę zdalnie na swoim komputerze i na miejscu budowy Ł. G., w tym korzystała z prywatnego adresu e-mail oraz twierdzeniami świadka Ł. G., że ubezpieczona pomagała mu w wykończeniu domu, a także że po 30 września 2019 roku przyjeżdżała na teren budowy oraz zeznaniami świadka P. P., że po 30 września 2019 roku wnioskodawczyni kontaktowała się z inwestorami, to co ważne wskazane czynności nie miały miejsca w ramach reżimu określonego zasadami umowy o pracę. Istotną bowiem cechą stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy, a jego brak jak w omawianym przypadku stanowi wystarczającą przesłankę aby uznać, że wykonywana praca nie jest świadczona w ramach stosunku pracy (art. 22 § 1 k.p.).

Stąd też ze wskazanych powyżej względów podstawy ustaleń faktycznych nie mogła stanowić przedłożona w toku postępowania dokumentacja w postaci korespondencji e-mail z okresu od października 2019 roku do grudnia 2019 roku prowadzona przez K. S. z Ł. G., A. G., K. L..

Abstrahując od powyższego, w ocenie tutejszego sądu zeznania wnioskodawczyni odnośnie twierdzeń, iż od dnia 2 października 2019 roku kontynuowała wykonywanie czynności w ramach zawartej z płatnikiem umowy o pracy należało uznać za niekonsekwentne. Skoro skarżąca twierdziła, że ,,szukała mebli do projektu, rozrysowywała płytki, ich ilość oraz ilość karniszy” to sprzecznym zdaje się być twierdzenie, które poczyniła w dalszym toku zeznań, iż ,,po dniu 2 października 2019 roku nie jeździła celem wykonywania pomiarów” - których wykonywanie jest rzeczą oczywistą zwłaszcza w przypadku kategorii jaką stanowi projektowanie domu czy wnętrz.

Zdaniem Sądu, zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala na uznanie, że wnioskodawczyni wykazała rzeczywiste istnienie stosunku pracy pomiędzy nią i płatnikiem w badanym okresie od 2 października 2019 roku, mimo iż spoczywał na niej ciężar dowodzenia faktów, z których wywodziła skutki prawne z mocy art. 3 k.p.c. i art. 6 k.c. i była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Warto, również, wskazać, że w realiach przedmiotowej sprawy, na tle powyższych okoliczności, kwestia wystosowanego przez skarżącą w dniu 2 października 2019 roku do Studia (...) pisma, w którym to zgłosiła swoją gotowość do pracy zdaje się być drugorzędna wobec przedmiotu niniejszego postępowania tj. podlegania ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie podlega oddaleniu.

Zgodnie z treścią art.6 ust.1 punkt 1, art.8 ust.1 i art.11 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2021.0.423 t.j.) pracownicy, to jest osoby pozostające w stosunku pracy, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Definicja pracownika, na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych, została zawarta w przepisie art.8 ust.1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, iż za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Pojęcie stosunku pracy o jakim mowa w art.8 ust.1 ww. ustawy jest równoznaczne z pojęciem stosunku pracy definiowanym przez art. 22 k.p. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 roku, I UK 296/04, OSNP 2006/9-10/157).

Według art. 22 § 1 k.p., przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Do cech pojęciowych pracy stanowiącej przedmiot zobowiązania pracownika w ramach stosunku pracy należą osobiste i odpłatne jej wykonywanie w warunkach podporządkowania. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury stosunek ubezpieczeniowy jest następczy wobec stosunku pracy i powstaje tylko wówczas, gdy stosunek pracy jest realizowany. Jeżeli stosunek pracy nie powstał bądź też nie jest realizowany, wówczas nie powstaje stosunek ubezpieczeniowy, nawet jeśli jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia z dnia 17 stycznia 2006 roku III AUa 433/2005, Wspólnota (...)). Podleganie pracowniczemu tytułowi ubezpieczenia społecznego jest uwarunkowane nie tyle opłacaniem składek ubezpieczeniowych, ile legitymowaniem się statusem pracownika rzeczywiście świadczącego pracę w ramach ważnego stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2005 roku o sygn. akt II UK 43/05, OSNAPiUS rok 2006/15 – 16/251).

Podkreślić bowiem trzeba, że w sprawie z odwołania od decyzji organu rentowego, jej treść wyznacza przedmiot i zakres rozpoznania oraz orzeczenia sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (vide postanowienie Sądu Najwyższego z 13 maja 1999 r., II UZ 52/99, OSNAPiUS 2000 nr 15, poz. 601).

W rozpoznawanej sprawie, do Sądu należało przeprowadzenie oceny, czy analizowany stosunek prawny od dnia 2 października 2019 roku nosił konstytutywne cechy stosunku pracy.

W tym celu Sąd zbadał, czy wnioskodawczyni osobiście świadczyła pracę podporządkowaną pracodawcy (pod kierownictwem pracodawcy) w sposób ciągły, odpłatny, na rzecz i ryzyko pracodawcy. Dokonanie powyższego ustalenia miało bowiem znaczenie dla objęcia wnioskodawczyni obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, rentowymi, chorobowym oraz wypadkowym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

W przedmiotowej sprawie, organ rentowy stał na stanowisku, iż, w przypadku wnioskodawczyni, świadczenie pracy, w ramach umowy o pracę zawartej z płatnikiem składek (...), nie miało miejsca od 2 października 2019 roku.

W ocenie Sądu analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że wnioskodawczyni nie wykonywała pracy na rzecz ww. płatnika na podstawie umowy o pracę od dnia 2 października 2019 roku (nie udowodniła tej okoliczności).

Zdaniem Sądu analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że wnioskodawczyni w spornym okresie od dnia 2 października 2019 roku nawet jeśli wykonała pewne czynności na rzecz płatnika składek to przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności przedmiotowej sprawy, nie można powiedzieć że czynności te były świadczone w reżimie stosunku pracy. Jest to istotne, jeżeli uwzględni się, że zatrudnienie pracownicze odwołuje się do staranności, a nie rezultatu.

Zauważyć przy tym należy, że dokumentacja zatrudnienia wnioskodawczyni zgromadzona w toku niniejszego postępowania tj. umowy o pracę z dnia 27 lutego 2018 roku, 16 maja 2018 roku, 28 maja 2019 roku, porozumienie zmieniające z dnia 28 grudnia 2018 roku, przelewy bankowe za lipiec 2018 roku, styczeń, marzec, kwiecień, sierpień 2019 roku nie stanowią dowodu na to, że skarżąca faktycznie wykonywała pracę na rzecz płatnika składek od dnia 2 października 2019 roku.

Zdaniem Sądu Okręgowego, elementem charakterystycznym umowy o pracę, którego analizowany stosunek prawny na pewno nie zawierał, jest wykonywanie pracy w ramach podporządkowania pracowniczego i pod kierownictwem pracodawcy. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza, aby płatnik kierował pracą wnioskodawczyni, w szczególności, aby wskazywał na konkretne bieżące zadania do realizacji związane z powierzonym stanowiskiem, które by modyfikowali biorąc pod uwagę ilość i wyniki pracy dotychczas wykonanej. W ocenie sądu już same okoliczności sprawy, w tym fakt że płatnik składek A. O. (1) prowadziła swoją firmę do dnia 30 września 2019 roku, zaś w dniu 2 października 2019 roku została aresztowana uniemożliwiał jej kontrolowanie czy też sprawowanie nadzoru nad ewentualnym dalszym wykonywaniem przez skarżącą czynności na jego rzecz. Na temat sytuacji, w jakiej znalazła się firma płatnika składek we wrześniu 2019 roku, w tym problemów finansowych, z którymi się zmagała tutejszy sąd szerzej wypowiedział się w poprzedniej części uzasadnienia, a mianowicie dokonując oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego. W tym miejscu warto jednak zasygnalizować, na co zwrócono już uwagę, iż po dniu 30 września 2019 roku w przedmiotowej firmie nie było już żadnego sprzętu (komputerów), zaś na początku października 2019 roku jej pracownicy oddali klucze oraz zostawili telefony służbowe. Nie ulega zatem wątpliwości, że w tamtym czasie odwołująca nie miała już dostępu do służbowego adresu e-mail, komputera czy telefonu, których to wykorzystanie stanowiło nieodzowną część jej pracy w tzw. aktywnym okresie pracy w firmie płatnika - do dnia 30 września 2019 roku.

Jednocześnie Sąd Okręgowy w całości podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie o sygn. akt II UK 204/09 (lex nr 590241), iż o tym czy strony istotnie nawiązały stosunek pracy stanowiący tytuł ubezpieczeń społecznych nie decyduje samo formalne zawarcie umowy o pracę, wypłata wynagrodzenia, przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki, wystawienie świadectwa pracy, ale faktyczne i rzeczywiste realizowanie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, a wynikających z art. 22 § 1 k.p. Istotne więc jest, aby stosunek pracy zrealizował się przez wykonywanie zatrudnienia o cechach pracowniczych.

Przyjęcie, że pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy oznacza, że przejawy takiego kierownictwa będą mieć miejsce w trakcie realizacji procesu pracy. Pracodawca wskazuje zadania oraz proces ich realizacji. Wykonywanie poleceń jest fundamentem wzajemnych relacji między stronami stosunku pracy. Innymi słowy, istotą pracy umownie podporządkowanej jest możliwość codziennego konkretyzowania pracownikowi jego obowiązków, a w szczególności określania czynności mieszczących się w zakresie uzgodnionego rodzaju pracy i sposobu ich wykonywania. Przy tym pracowniczego podporządkowania nie można utożsamiać z permanentnym nadzorem (obserwacją) przełożonego nad sposobem czy też właściwym tempem wykonywanych czynności, wystarczy bowiem wskazanie zadania i zakreślenie terminu jego wykonania, a następnie kontrola jakości i terminowości wykonanej pracy. Istotne natomiast jest to, że pracownik nie ma samodzielności w określaniu bieżących zadań, ponieważ to należy do sfery pracodawcy organizującego proces pracy. Wyznaczanie osobie zatrudnionej w sposób jednostronny miejsca, w którym ma ona wykonywać pracę, a także określanie godzin jej pracy, wskazuje na istnienie cechy charakterystycznej dla umowy o pracę. Codzienne stawianie się do pracy, bez z góry określonych czynności do wykonania i realizowanie na bieżąco poleceń przełożonych, zwykle świadczy o wykonywaniu pracy pod kierownictwem pracodawcy./ II PK 27/18 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 16-05-2019/.

Nadmienić należy, że pewnego rodzaju samodzielna decyzja odnośnie charakteru, rodzaju podejmowanych czynności, terminu oraz sposobu ich wykonywania odbywająca się bez nadzoru czy kontroli pracodawcy w ramach umowy o pracę, z pewnością nie stanowi o pracowniczym podporządkowaniu. Stąd też podstawy ustaleń faktycznych nie mogła stanowić znajdująca się w aktach sprawy dokumentacja w postaci korespondencji e-mail z okresu od października 2019 roku do grudnia 2019 roku prowadzona przez K. S. z Ł. G., A. G., K. L..

Zdaniem Sądu Okręgowego nie ma wątpliwości, że od dnia 2 października 2019 roku wnioskodawczyni faktycznie nie wykonywała pracy, w ramach umowy o pracę zawartej z płatnikiem. Skarżąca nie wykazała, że doszło do realizacji stosunku pracy w ramach podporządkowania pracowniczego - od dnia 2.10.219r. .

Podleganie pracowniczym ubezpieczeniom społecznym jest uwarunkowane nie tyle opłacaniem składek ubezpieczeniowych, ale legitymowaniem się statusem pracownika, rzeczywiście świadczącego pracę w ramach ważnego stosunku pracy. Stosunek pracy jest, bowiem, stosunkiem zobowiązaniowym, uzewnętrzniającym wolę umawiających się stron. W sytuacji, gdy strony nie pozostają faktycznie związane stosunkiem pracy, nie można mówić o fakcie podlegania pracowniczym ubezpieczeniom społecznym.

Wobec powyższego Sąd uznał, że zaskarżona decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 listopada 2020 roku odpowiada prawu i na podstawie art.477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie – punkt 1 sentencji wyroku.

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd orzekł w punkcie 2 sentencji wyroku na podstawie art. 98 k.p.c., zasądzając od K. S. na rzecz organu rentowego oraz na rzecz A. O. (1) kwoty po 180 złotych stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.265).

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć profesjonalnemu pełnomocnikowi wnioskodawczyni - adwokat A. B. za pośrednictwem (...)