Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3753/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Iwona Jawor-Piszcz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 października 2021 roku w L.

sprawy A. R., M. W.

przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA w W.

o wysokość policyjnej renty rodzinnej

na skutek odwołań A. R., M. W.

od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA w W.

z dnia 11 lipca 2017 roku Znak (...)

z dnia 15 grudnia 2017 roku Znak(...)

I.  zmienia zaskarżone decyzje i ustala wysokość policyjnej renty rodzinnej dla A. R., M. W. wyliczoną od policyjnej emerytury zmarłego D. R. w wysokości ustalonej przy przyjęciu wwpw 75,88%;

II.  oddala odwołania w pozostałej części;

III.  nie obciąża wnioskodawczyń kosztami zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VIII U 3753/19

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć:

a)  pełnomocnikowi organu rentowego (pełnomocnictwo k. 191);

b)  wnioskodawczyniom z pouczeniem:

- wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku z uzasadnieniem może zostać zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku, czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Skuteczny wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku z uzasadnieniem jest warunkiem koniecznym do wniesienia apelacji;

- wniosek o sporządzenie uzasadnienia nie podlega opłacie;

- apelację wnosi się do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Lublinie, w terminie dwutygodniowym liczonym od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3) uzasadnienie zarzutów;

4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia;

- apelacja nie podlega opłacie;

- oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

L., dnia 7.10.2021 roku

sędzia Iwona Jawor-Piszcz