Pełny tekst orzeczenia

Sygn. Akt II Ca 1381/21

POSTANOWIENIE

Kraków, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Biernat - Jarek

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa S. Z.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie z dnia 24 marca 2021 r., sygn. akt I C 3256/18/N

postanawia: odrzucić apelację .

SSO Katarzyna Biernat-Jarek

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja podlegała odrzuceniu.

Stosownie do art. 373 § 1 k.p.c. badanie braków formalnych apelacji powierzono sądowi drugiej instancji , który odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

Powód zarządzeniem z dnia 21 czerwca 2021 r. zobowiązany został do usunięcia braków apelacji poprzez uiszczenie brakującej opłaty w kwocie 900 zł w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia apelacji.

Wezwanie odebrane zostało przez reprezentującego powoda pełnomocnika w dn. 28.06.2021 r. (dd. k. 314) , jednakże powód nie uzupełnił brakującej opłaty w zakreślonym terminie.

W związku z powyższym apelacja jako nieopłacona podlegała odrzuceniu, o czym Sąd Okręgowy orzekł na podstawie przywołanych powyżej przepisów.

SSO Katarzyna Biernat-Jarek