Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 669/21

POSTANOWIENIE

Dnia 24 sierpnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Oleksiak

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko A. B.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2020 roku, sygn. akt. I C 303/20

postanawia:

odrzucić apelację .

SSO Katarzyna Oleksiak

UZASADNIENIE

Zarządzeniem doręczonym 1 lipca 2021 roku skarżący został wezwany do uzupełnienia braku fiskalnego apelacji poprzez uiszczenie kwoty 900 zł w terminie 1 tygodnia pod rygorem odrzucenia apelacji. W zakreślonym terminie brak nie został usunięty. W tym stanie rzeczy apelacja na podstawie art. 373 k.p.c. podlegała odrzuceniu. Zgodnie bowiem z tą regulacją sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

SSO Katarzyna Oleksiak