Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 692/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: sekr. sąd. Daria Góralczyk

przy udziale Prokuratora: --------------------

po rozpoznaniu na rozprawie 19 października 2021 r.

sprawy G. R. ur. (...) w T. s. T. i B. z d. M.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od 16 lutego 2019 roku do 14 kwietnia 2019 roku i od listopada 2020 roku do kwietnia 2021 roku w B., województwo (...), uchylał się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna M. R., orzeczonego ostatnim Wyrokiem Zaocznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt III RC 83/16 z dnia 2 czerwca 2016 roku w kwocie po 500 złotych miesięcznie, w wyniku czego łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, czym naraził ww. pokrzywdzonego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa za które był już skazany,

tj. o czyn z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  uznaje G. R. w miejsce zarzucanego mu czynu za winnego tego, że w okresie od 15 listopada 2020 roku do 15 kwietnia 2021 roku w B. (woj. (...), pow. (...)), będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego po raz ostatni co do wysokości wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 2 czerwca 2016 r. sygn. akt III RC 83/16 na kwotę po 500 zł miesięcznie na rzecz M. R. płatną do 15-go dnia każdego miesiąca, przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych i przez co naraził ww. osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. czynu wypełniającego dyspozycję art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 209 § 1a kk wymierza oskarżonemu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  zwalnia oskarżonego z obowiązku zapłaty kosztów postępowania.