Pełny tekst orzeczenia

1

Sygn. akt: I C 247/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Nowicka - Midziak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 czerwca 2021 r. w G.

sprawy z powództwa Gminy M. G.

przeciwko M. Ć.

o zapłatę

1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1493,72 zł. (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29.10.2019r do dnia zapłaty;

2. nie obciąża pozwanego kosztami procesu;

3. koszty wynagrodzenia kuratora przejmuje na rachunek Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni.

Sygn. akt I C 247/20

UZASADNIENIE

(wyroku z dnia 28 czerwca 2021 roku - w zakresie punktu 2.)

Powódka Gmina M. G. wniosła pozew przeciwko M. Ć. o zapłatę kwoty 1.493,72 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego położonego w G. przy uL (...) za okres od dnia 01 listopada 2018 roku do dnia 15 marca 2019 roku, do którego nie posiadał tytułu prawnego, a który Gmina odzyskała w drodze eksmisji; a także kosztów postępowania sądowego i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(pozew — k. 3-5)

Stan faktyczny:

Powódka Gmina M. G. odzyskała przedmiotowy lokal w drodze realizacji prawomocnego wyroku eksmisyjnego z dnia 18 maja 2017 roku wydanego w sprawie o sygn. akt 1 C 797/16 dopiero w dniu 15 marca 2019 roku. Przed realizacją eksmisji powódka posiadała klucze do lokalu, ponieważ lokal był zabezpieczony przez administrację. Gmina wcześniej wymieniła zamki w drzwiach na nowe.

(dowód: pismo z dnia 14.02.2019r. — k. 16, protokół — k. 17)

Pozwany M. Ć. obecnie ma 53 lata. Jest osobą bezdomną. Od dnia 12 listopada 2020 roku do dnia 10 grudnia 2020 roku był pacjentem (...) Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów (...) w W. - Oddziału V Szpitala (...), gdzie był hospitalizowany z rozpoznaniem zespołu abstynencyjnego w przebiegu wieloletniej choroby alkoholowej. Wymagał dalszego leczenia odwykowego. Nie posiadał adresu do korespondencji ani numeru kontaktowego telefonu. Pozwany w okresie 9.01.2020r do 9.09.2020r był mieszkańcem Pensjonatu (...) w W..

(dowód: pismo z MOPS z dnia 25.11.2020r. — k. 55, pismo (...) z dnia 10.12.2020/: — k. 64 oraz z dnia 08.12. (...): — k. 67, pismo MOPS w W. z dnia 21.04.2021r k. 104 akt)

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny ograniczony do wskazanego wyżej zakresu Sąd ustalił na podstawie informacji udzielonych kuratorowi przez zewnętrzne podmioty oraz informacji złożonych przez powódkę.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c., odstępując od obciążania pozwanego kosztami procesu zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu (art. 98 k.p.c.).

Sąd miał na uwadze, że nieskonkretyzowanie w art. 102 k.p.c. „wypadków szczególnie uzasadnionych” oznacza, że to sądowi rozstrzygającemu sprawę została pozostawiona ocena, czy całokształt okoliczności pozwala na uznanie, że zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek, przemawiający za nieobciążaniem strony przegrywającej spór kosztami procesu w całości lub w części. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie. W wyroku z dnia 02 października 2015 roku o sygn. I ACa 2058/14 (LEX nr 1820933) Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że sposób skorzystania z przepisu art. 102 k.p.c. jest suwerennym uprawnieniem jurysdykcyjnym sądu orzekającego i do jego oceny należy przesądzenie, czy wystąpił szczególnie uzasadniony wypadek, który uzasadnia odstąpienie, a jeśli tak, to w jakim zakresie, od generalnej zasady obciążenia kosztami procesu strony przegrywającej spór. Ustalenie, czy w danych okolicznościach zachodzą "wypadki szczególnie uzasadnione", ustawodawca pozostawia swobodnej ocenie sądu, która następuje niezależnie od przyznanego zwolnienia od kosztów sądowych. Dokonując tej oceny sąd orzekający winien kierować się własnym poczuciem sprawiedliwości, a podważenie oceny tego sądu wymaga wykazania, że jest ona wadliwa.

Informacje o stanie rodzinnym, zdrowotnym pozwanego pozwoliły na ustalenie, że pozwany M. Ć. znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej oraz zdrowotnej. Jest osobą bezdomną i zmaga się ze skutkami wieloletniej choroby alkoholowej i zespołu abstynencyjnego. W związku z tym przebywał na oddziale psychiatrycznym, co doprowadziło do poprawy jego stanu zdrowia, jednak nadal wymaga leczenia odwykowego.

Mając na względzie opisaną wyżej sytuację majątkową i zdrowotną pozwanego, Sąd uznał, że pozwany zasługuje na dobrodziejstwo skorzystania z art. 102 k.p.c. w części dotyczącej wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego (240,00 zł) oraz opłaty sądowej od pozwu (200,00 zł), albowiem pozwany nie byłby w stanie ponieść tych kosztów. Przed pobytem szpitalnym przebywał w pensjonacie socjalnym, zaś po wyjściu ze szpitala miał zostać skierowany do schroniska dla bezdomnych. Na marginesie wskazać należy, że powód, mimo wezwania, nie uiścił zaliczki na koszt wynagrodzenia kuratora w niniejszym postępowaniu, który ostatecznie poniósł Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Gdyni.