Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 222/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w V Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący - SSO Piotr Janiszewski

Protokolant - Dominika Sumińska, Edyta Orłowska, Magdalena Górka

Przy udziale oskarżyciela subsydiarnego (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

po rozpoznaniu w dniach: 29.08.2017; 07.11.2017; 15.01.2018; 27.03.2018; 18.06.2018; 17.09.2018; 29.11.2018; 13.02.2019; 01.04.2019; 20.05.2019; 18.09.2019; 21.10.2019; 27.11.2019; 09.06.2020; 23.06.2020;

sprawy J. R.

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 19 sierpnia 2011 r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W., w nieustalonym miejscu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając na szkodę (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W., będąc zobowiązanym na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, umowy spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników do zarządzania majątkiem i zajmowania się sprawami ww. Spółki, spowodował szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 18.949.970,61 zł. w ten sposób, że w dniu 6 maja 2011 r. wniósł aportem do (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, wszystkich należących do (...) udziałów w (...) Sp. z o.o. o wartości nominalnej na poczet 1.141 obejmowanych przez (...) udziałów o wartości 1.441.000 zł w (...), a następnie w dniu 19 sierpnia 2011 r. wniósł aportem do (...) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, wierzytelności w kwocie 6.998.470,61 zł przysługującej (...) względem (...) na poczet 6.998 obejmowanych przez (...) udziałów o wartości 6.998.000 zł w (...), które to aktywa stanowiły cały majątek (...), w sytuacji, gdy umowa spółki (...) Sp. z o.o. była tak ukształtowana, że (...) utraciła kontrolę nad majątkiem wniesionym aportem do Spółki (...),

tj. o przestępstwo z art. 296 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

oraz

II. w okresie od stycznia 2012 r. do dnia 6 listopada 2012 r. ukrywał dokumenty (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. (powoływanej dalej jako (...)) nie wydając ich Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej tej spółki pomimo, iż nie miał prawa wyłącznego rozporządzania tymi dokumentami,

tj. o przestępstwo z art. 276 kk.

orzeka

I. Oskarżonego J. R. uniewinnia od popełnienia zarzucanych mu czynów

II. Kosztami postępowania obciąża oskarżyciela subsydiarnego (...) sp. z o.o. z siedzibą w

W..

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 222/16

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. R.

czyn zarzucany:

I/.

w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 19 sierpnia 2011 r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W., w nieustalonym miejscu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając na szkodę (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W., będąc zobowiązanym na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, umowy spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników do zarządzania majątkiem i zajmowania się sprawami ww. Spółki, spowodował szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 18.949.970,61 zł. w ten sposób, że w dniu 6 maja 2011 r. wniósł aportem do (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, wszystkich należących do (...) udziałów w (...) Sp. z o.o. o wartości nominalnej na poczet 1.141 obejmowanych przez (...) udziałów o wartości 1.441.000 zł w (...), a następnie w dniu 19 sierpnia 2011 r. wniósł aportem do (...) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, wierzytelności w kwocie 6.998.470,61 zł przysługującej (...) względem (...) na poczet 6.998 obejmowanych przez (...) udziałów o wartości 6.998.000 zł w (...), które to aktywa stanowiły cały majątek (...), w sytuacji, gdy umowa spółki (...) Sp. z o.o. była tak ukształtowana, że (...) utraciła kontrolę nad majątkiem wniesionym aportem do Spółki (...),

/tj. przestępstwo z art. 296 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k./

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1/. fakt, iż, oskarżony J. R., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W., w dniu 6 maja 2011 r. wniósł aportem do (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, należące do (...) udziały w (...) Sp. z o.o. na poczet obejmowanych przez (...) udziałów w (...)

Protokół przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie

k.1-179 /PR 2 Ds. 634.2016/

wyjaśnienia oskarżonego J. R.

k. 69-72

zeznania świadka E. S. (1)

k.76-80

k. 3 – 10 akt 2 Ds. 634/2016

zeznania świadka A. O.

k.81-85, k.302-305 /PR 2 Ds. 634.2016/

zeznania świadka

M. G. (2)

k.100-104

zeznania świadka E. Z.

k.104-107, k.312-320 /PR 2 Ds. 634.2016/

zeznania świadka R. S.

k.119-121, k.323-328 /PR 2 Ds. 634.2016/

zeznania świadka M. Z. /złożone na etapie postępowania przygotowawczego/

k. 295-301 /PR 2 Ds. 634.2016/

opinia biegłego Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie ekonomii, finansów przedsiębiorstw, wyceny akcji i udziałów, planów podziałów, przekształceń i połączeń spółek dr R.. G.

k. 217-243, 260-263

2/. fakt, iż, oskarżony J. R., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W. w dniu 19 sierpnia 2011 r. wniósł aportem do (...) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, wierzytelności przysługujące (...) względem (...) na poczet obejmowanych przez (...) udziałów w (...)

protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia wraz z przesłuchaniem świadka E. S. wraz z załącznikami

k. 1-179 / PR 2 Ds. 634.2016/

wyjaśnienia oskarżonego J. R.

k. 69-72

zeznania świadka E. S. (1)

k.76-80

k. 3 -10 akt 2 Ds. 634/2016

zeznania świadka A. O.

k.81-85, k.302-305 /PR 2 Ds. 634.2016/

zeznania świadka E. P.

k. 88-90, 288-291 /PR 2 Ds. 634.2016/

zeznania świadka

M. G. (2)

k.100-104

zeznania świadka E. Z.

k.104-107, k.312-320 /PR 2 Ds. 634.2016/

zeznania świadka R. S.

k.119-121, k.323-328 /PR 2 Ds. 634.2016/

zeznania świadka M. Z. /złożone na etapie postępowania przygotowawczego/

k. 295-301

/PR 2 Ds. 634.2016/

opinia biegłego Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie ekonomii, finansów przedsiębiorstw, wyceny akcji i udziałów, planów podziałów, przekształceń i połączeń spółek dr R.. G.

k. 217-243, 260-263

1.1.2.

J. R.

czyn zarzucany:

II/. w okresie od stycznia 2012 r. do dnia 6 listopada 2012 r. ukrywał dokumenty (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. nie wydając ich Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej tej spółki pomimo, iż nie miał prawa wyłącznego rozporządzania tymi dokumentami,

/tj. przestępstwo z art. 276 kk./

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1/. fakt iż w dniu 5 kwietnia 2012 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki (...) sp. z o.o. podjęło uchwałę w przedmiocie zawieszenia w czynnościach prezesa zarządu tej spółki - J. R.

wyjaśnienia oskarżonego J. R.

zeznania świadka E. S. (3)

zeznania świadka A. S. (1)

zeznania świadka M. G.

zeznania świadka E. Z.

uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) sp. z o.o. z dnia 5 kwietnia 2012 roku

k. 70 – 72

k. 3 – 10 akt. 2 Ds 634/2016

k/. 76 v – 80

k. 82 - 84

k. 502 – 505 akt. 2 Ds 634/2016

k 100v – 104 ; k. 295 – 301 akt. 2 Ds 234/2016

k. 104 – 106 v ;

k. 512 – 520 akt. 2 Ds. 234/2016

k.272-275 /PR 2 Ds. 634.2016

2/. fakt, iż wyrokiem z dnia 19 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy stwierdził nieważność ww. uchwały /sygn. akt xx GC 312/12/

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. akt XX GC 312/12

k. 2172-2179 /PR 2 Ds. 634.2016/

3/. fakt, iż dokumenty, o których mowa w zarzucie znajdowały się /w okresie objętym zarzutem, aż do ich zatrzymania/ przy ul. (...) w W., przy czym pod ww. adresem znajdowała się również siedziba spółki (...)

protokół oględzin miejsca

k.429-420 /PR 2 Ds. 634.2016/

częściowo zeznania świadka M. G. (2)

k. 100-104

zeznania świadka E. Z.

k.104-107, k.312-320 /PR 2 Ds. 634.2016/

wyjaśnienia oskarżonego J. R.

k. 69-72

4/. fakt, iż dokumenty, o których mowa w zarzucie zostały przez oskarżonego dobrowolnie wydane na żądanie prokuratora

Postanowienie o żądaniu wydania rzeczy

k.418-418v /PR 2 Ds. 634.2016/

wyjaśnienia oskarżonego J. R.

protokół oględzin miejsca

k. 70

k.419-420 /PR 2 Ds. 634.2016/

protokół zatrzymania rzeczy

k. k.449-450v /PR 2 Ds. 634.2016/

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

J. R.

czyn zarzucany:

I/. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 19 sierpnia 2011 r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W., w nieustalonym miejscu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając na szkodę (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W., będąc zobowiązanym na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, umowy spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników do zarządzania majątkiem i zajmowania się sprawami ww. Spółki, spowodował szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 18.949.970,61 zł. w ten sposób, że w dniu 6 maja 2011 r. wniósł aportem do (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, wszystkich należących do (...) udziałów w (...) Sp. z o.o. o wartości nominalnej na poczet 1.141 obejmowanych przez (...) udziałów o wartości 1.441.000 zł w (...), a następnie w dniu 19 sierpnia 2011 r. wniósł aportem do (...) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, wierzytelności w kwocie 6.998.470,61 zł przysługującej (...) względem (...) na poczet 6.998 obejmowanych przez (...) udziałów o wartości 6.998.000 zł w (...), które to aktywa stanowiły cały majątek (...), w sytuacji, gdy umowa spółki (...) Sp. z o.o. była tak ukształtowana, że (...) utraciła kontrolę nad majątkiem wniesionym aportem do Spółki (...),

/tj. przestępstwo z art. 296 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k./

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. Fakt, ze wniesione przez oskarżonego J. R. w dniu 6 maja 2011 roku oraz w dniu 19 sierpnia 2011 roku aportem do (...) sp. z o.o udzialy oraz wierzytelności posiadaly wartości podane w akcie oskarżenia

2. Fakt, że oskarżony J. R. swoim działaniem spowodował szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w spółce (...). z o.o w kwocie podanej w akcie oskarżenia

3. Fakt, że umowa dotycząca spółki (...). z o.o była tak sformułowana , ze (...) Sp. z o.o utraciła kontrolę nad majątkiem wniesionym aportem do (...) Sp. z o.o

Fakty te wynikają przede wszystkim z protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie wraz z protokołem przesłuchania świadka E. S. (1) oraz załącznikami

k. 1 – 179 akt 2 Ds. 634/2016

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.2.

J. R.

II/. w okresie od stycznia 2012 r. do dnia 6 listopada 2012 r. ukrywał dokumenty (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. nie wydając ich Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej tej spółki pomimo, iż nie miał prawa wyłącznego rozporządzania tymi dokumentami,

/tj. przestępstwo z art. 276 kk./

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1/. fakt, iż oskarżony J. R. w okresie od stycznia 2012 r. do dnia 6 listopada 2012 r. ukrywał dokumenty (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. nie wydając ich Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej tej spółki

Fakty te zostały podane przez świadków :

E. S. (1)

A. O. -

k. 3 – 10 akt. 2 Ds. 634/2016 ;

k. 77 v – 78

k. 502 – 505 akt 2 Ds. 634/2016 ;

k. 82 – 84 v

E. P.

k. 288 – 291 akt 2 Ds. 634/2016 ; k. 89 – 90

M. G. (2)

k. 295 – 301 akt 2 Ds. 634/2016 ; k. 101 – 104

E. Z.

k. 512 – 520 akt 2 Ds. 634/2016 ; k. 104 – 105

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

1.1.2

opinia biegłego Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie ekonomii, finansów przedsiębiorstw, wyceny akcji i udziałów, planów podziałów, przekształceń i połączeń spółek dr R. G.

Sąd uznał, że podstawowe znaczenie dla dokonania stwierdzenia bądź wykluczenia, że oskarżony wypełnił swoim zachowaniem znamiona czynu zarzucanego ma ocena wartości dowodowej opinii biegłego R. G.. Sąd uznał, że opinia została wydana po przeprowadzeniu stosownych, szerokich badań, przy zachowaniu przyjętej metodyki badań, jest pełna, spójna, logiczna, rzetelna ; twierdzenia w niej zawarte są konsekwentne, zaś wnioski dogłębnie i logicznie umotywowane. Opinia nie zawiera wewnętrznych sprzeczności oraz brak jest podstaw do kwestionowania wiedzy i obiektywizmu biegłego. Nadto w kontekście sprawy opinię należało uznać za wyczerpującą.

wyjaśnienia oskarżonego J. R.

Należało uznać za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego i zeznania świadków w zakresie jakim wskazują na fakt, iż, oskarżony J. R., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W., w dniu 6 maja 2011 r. wniósł aportem do (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, należące do (...) udziały w (...) Sp. z o.o. o na poczet obejmowanych przez (...) udziałów w (...), a następnie pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W. w dniu 19 sierpnia 2011 r. wniósł aportem do (...) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, wierzytelności przysługującej (...) względem (...) na poczet obejmowanych przez (...) udziałów w (...)

w tym zakresie są one bowiem :

- jasne i logiczne;

-korespondują z dokumentacją dot. spółek (...) zawartą w aktach sprawy PR II Ds 634. (...);

- znajdują potwierdzenie w dowodzie w postaci opinii biegłego;

- są konsekwentne, charakteryzuje je wzajemne korespondowanie ze sobą i wspieranie;

- brak innych powodów mogących wzbudzać wątpliwość co do ich wiarygodność

zeznania świadka E. S. (1)

zeznania świadka M. G. (2)

zeznania świadka E. Z.

protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie wraz z załącznikami

zeznania świadka M. Z. /złożone na etapie postępowania przygotowawczego/

uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) sp. z o.o. z dnia 5 kwietnia 2012 roku

dowód o charakterze materialnym i obiektywnym

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. akt XX GC 312/12

dowód o charakterze materialnym i obiektywnym

protokół oględzin miejsca

dowód o charakterze materialnym i obiektywnym

protokół zatrzymania rzeczy

dowód o charakterze materialnym i obiektywnym

wyjaśnienia oskarżonego

Należało uznać za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego i zeznania świadków w tej części w której podali , iż dokumenty, o których mowa w zarzucie znajdowały się /w okresie objętym zarzutem/ przy ul. (...) w W., przy czym pod ww. adresem znajdowała się również siedziba spółki (...), ponieważ w tym zakresie są one :

- jasne i logiczne;

- korespondują z dokumentacją dot. spółki (...) zawartą w aktach prokuratorskich PR II Ds 634.2106;

- są konsekwentne, charakteryzuje je wzajemne korespondowanie ze sobą i wspieranie;

- brak innych powodów mogących wzbudzać wątpliwość co do ich wiarygodności

zeznania świadka E. S. (1)

zeznania świadka A. O.

zeznania świadka E. P.

częściowo zeznania świadka M. Z. /złożone na etapie postępowania przygotowawczego/

zeznania świadka E. Z.

zeznania świadka R. S.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

1.2.2

Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie wraz z protokołem zeznań świadka E. S. (1) i załącznikami

Zeznania świadków : E. S. (3) ;

A. O. ;

E. P. ;

M. G. (2) i E. Z.

opinia Biura (...) biegłych M. B. i A. Z.

k.2066-2114 /PR 2 Ds. 634.2016/

Dowody te pozostają w sprzeczności z treścią opinii biegłego sądowego w zakresie ekonomii, finansów przedsiębiorstw, wyceny akcji i udziałów, planów podziałów, przekształceń i połączeń spółek (...) , który podał w szczególności, że wartość udziałów w (...) sp. z o.o , jak i wierzytelność wobec tej spółki wniesionych aportem do spółki (...) sp. z o.o była zdecydowanie zawyżona lub wątpliwa jeszcze w ewidencji spółki (...) i w opinii biegłego wartość godziwa udziałów w (...) była zerowa , a tym samym nie występuje szkoda spółki (...) sp. z o.o / i udziałowców / będąca bezpośrednim efektem wniesienia tego składnika aktywów do powoływanej spółki (...) sp. z o.o i objęcia udziałów w tej spółce po cenie nominalnej.

- zeznania świadków w których twierdzili, ze oskarżony J. R. miał ukrywać przedmiotowe dokumenty pozostają w sprzeczności z wyjaśnieniami oskarżonego , który zaprzeczył, aby ukrywał on dokumentację (...) Sp. z o.o, a także – paradoksalnie - z wypowiedziami samych świadków , ponieważ wprawdzie podali oni jak wspomniano, ze oskarżony R. miał ukrywać owe dokumenty , ale z drugiej strony w istocie rzeczy nie zaprzeczyli, aby dokumentacja ta znajdowała się w biurze przy ulicy (...), co oznacza tym samym w sposób jednoznaczny, ze mieli oni świadomość gdzie była ona przechowywana. Trudno byłoby zatem mówić o tym, ze oskarżony miał ukrywać dokumentację w miejscu nieznanym innym osobom. Ponadto są one rozbieżne z obiektywnymi dowodami w postaci protokołu oględzin miejsca oraz protokołu zatrzymania rzeczy z których wynika, że na żądanie prokuratora przedmiotowa dokumentacja została dobrowolnie wydana przez oskarżonego , co świadczy o tym, ze niesposób byłoby tu mówić o działaniu oskarżonego R. mającego postać świadomego ukrycia wspomnianych tu dokumentów

Dowody nie mające znaczenia dla ustalenia faktów

Sad uznał, iż opinia biegłych nie może zostać uznana za podstawę ustaleń w sprawie ponieważ, na rozprawie z dnia 21 października 2019 roku biegli nie byli w stanie ustosunkować się i udzielić odpowiedzi na większość pytań zadanych przez pełnomocników oskarżyciela subsydiarnego. Nadto Sąd wziął pod uwagę to, iż metodologia opinii została zakwestionowana przez biegłego R. G. (2).

częściowo zeznania świadka A. S. (2), złożone na rozprawie

/k. 134 – 135 /

Sąd uznał zeznania świadka złożone na rozprawie w dniu 01 kwietnia 2019 roku za nieprzydatne z uwagi na niepamięć skutkującą niemożnością udzielenia odpowiedzi na pytania szczegółowe.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

I/.

J. R.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Co do zarzutu z pkt. I

Na wstępie przypomnieć tu należy, że w pkt. I oskarżyciel subsydiarny postawił oskarżonemu J. R. dokonanie przestępstwa z art. 296 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Podkreślenia wymaga, ze warunkiem przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za to przestępstwo, tj. określonego w ww. przepisie nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, jest wykazanie, że swoim zachowaniem wypełniającym znamiona czynu, doprowadził do skutku w postaci znacznej szkody majątkowej. Zgodnie z art. 115 § 7 k.k. do określenia "znacznej szkody" stosuje się przepis art. 115 § 5 k.k., definiujący pojęcie mienia znacznej wartości.

Znamię czynu zabronionego stanowią cechy (elementy treściowe wskazane w opisie czynu) abstrakcyjnego obrazu czynu zabronionego (M. Cieślak, Polskie..., s. 199), czyli „cechy, które zostały opisane w ustawie, których całokształt charakteryzuje przestępstwo, a które muszą zostać udowodnione w postępowaniu karnym, aby mogło nastąpić prawidłowe skazanie za przestępstwo" (I. Andrejew, Ustawowe..., s. 69–70). Z tego gwarancyjnego charakteru przesłanek procesowych należy wywieść wniosek, że zarówno udowodnienie braku, jak i niedowiedzenie istnienia /ze względu na domniemanie niewinności ta druga okoliczność zdaniem Sądu Okręgowego ma większą doniosłość / muszą prowadzić do umorzenia postępowania lub /zgodnej z treścią art. 414 k.p.k./ w razie stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 wydania wyroku uniewinniającego, chyba że sprawca w chwili czynu był niepoczytalny. Wśród znamion czynu zawsze wyróżnia się odpowiednik orzeczenia będący „znamieniem czasownikowym", a także podmiot przestępstwa. Te dwa elementy muszą wystąpić w każdym typie przestępstwa (M. Cieślak, Polskie..., s. 200). Pozostałe okoliczności, takie jak przedmiot czynu, skutek, znamiona czasu, sposobu itp., mogą wystąpić zarówno w podstawowej, jak i kwalifikowanej czy uprzywilejowanej formie czynu. Strona podmiotowa czynu, a więc umyślność lub nieumyślność, stanowi znamię czynu zabronionego (A. Wąsek, Kodeks..., s. 35).

Zachowanie się sprawcy czynu zabronionego z art. 296 k.k. wyznaczają trzy elementy, mianowicie:

1/. formalna, szczególna powinność określonego zachowania się na rzecz pokrzywdzonego;

2/. nadużycie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków;

3/. powstanie szkody majątkowej w mieniu pokrzywdzonego jako wynik realizacji przez sprawcę znamion czynnościowych.

Trzeba stwierdzić, że wszystkie te elementy muszą wystąpić łącznie, a pomiędzy nimi powinien istnieć związek przyczynowo skutkowy /wyrok SA we Wrocławiu z 5.09.2012 r., II AKa 155/12, LEX nr 1223512/.

Przestępstwo z art. 296 k.k. należy do przestępstw znamiennych skutkiem, którym jest wyrządzenie znacznej szkody majątkowej (w postaci zarówno rzeczywistego uszczerbku w majątku - damnum emergens, jak i utraconych zysków - lucrum cessans)/. Czyn przypisany jako podstawa ustalenia przedawnienia karalności. /Realizacja obowiązku z art. 399 § 1 k.p.k. Charakter przestępstwa stypizowanego w art. 296 k.k. - Wyrok Sądu Najwyższego/.

Określone w przepisie art. 296 k.k. postaci przestępstwa nadużycia zaufania wymagają ustalenia, czy doszło do wyrządzenia szkody (znacznej lub w wielkich rozmiarach - art. 296 § 1 k.k. i art. 296 § 3 k.k.) lub sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa jej wystąpienia (art. 296 § 1a k.k.) po stronie podmiotu, którego sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą zajmował się sprawca./ V KK 256/18, Przesłanki odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 296 k.k. a konieczność ustalenia okoliczności wyrządzonej szkody. - Wyrok Sądu Najwyższego/

Wypada zaznaczyć, iż typy czynów zabronionych, o których mowa w art. 296 § 1, 1a i 3 k.k., mają charakter umyślny i mogą być popełnione z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym (por. wyrok SN z 27.06.2001 r., V KKN 49/99, Prok. i Pr.-wkł. 2001/12, poz. 14; wyrok SA we Wrocławiu z 17.07.2013 r., II AKa 189/13, KZS 2013/11, poz. 83; wyrok SA w Łodzi z 27.11.2013 r., II AKa 65/13, OSAŁ 2014/2, poz. 15; wyrok SN z 27.06.2001 r., V KKN 49/99). Trzeba także zauważyć, iż zamiarem musi być objęte nie tylko nadużycie uprawnień lub niedopełnienie ciążących na sprawcy obowiązków, ale także spowodowanie skutku w postaci znacznej (lub wielkiej) szkody majątkowej bądź spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia takiej szkody. Sąd podziela również pogląd, wyrażony przez Sąd Najwyższy, iż nie można tu jednak stosować swoistej miary automatyzmu, w myśl której skoro ewidentne jest niedopełnienie obowiązków „dobrego gospodarza” lub nadużycie uprawnień, to należy przyjąć umyślność także co do zaistniałego – w wyniku takich działań lub zaniechań – skutku (wyrok SN z 27.06.2001 r., V KKN 49/99; wyrok SN z 17.01.2002 r., II KKN 384/99, LEX nr 53018). Zakłada to świadomość sprawcy wszystkich znamion tego typu oraz chęć jego realizacji lub co najmniej świadomość możliwości wypełnienia znamion oraz godzenie się na to, iż zachowanie sprawcy stanowić może realizację znamion tego przestępstwa. W przypadku zachowania podejmowanego z zamiarem bezpośrednim na płaszczyźnie intelektualnej sprawca musi obejmować świadomością to, że jest podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innej osoby, że swoim zachowaniem nadużywa tych uprawnień lub nie dopełnia obowiązków, a także to, że w wyniku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków wyrządza tej osobie szkodę majątkową, zaś na płaszczyźnie woluntatywnej - chcieć takiego zachowania. W przypadku działania z zamiarem wynikowym na płaszczyźnie intelektualnej sprawca musi obejmować świadomością to, że jest podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innej osoby, że swoim zachowaniem nadużywa tych uprawnień lub nie dopełnia obowiązków, a także to, że w wyniku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków wyrządza tej osobie szkodę majątkową, zaś na płaszczyźnie woluntatywnej - godzić się na takie zachowanie. O umyślności zachowania polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przesądza ustalenie elementów zarówno co do okoliczności związanych z nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków, jak i stanowiącego ich konsekwencję skutku.

Ponadto Sąd Okręgowy podziela w pełni stanowisko Sądu Najwyższego, iż przypisanie przestępstwa umyślnego wymaga objęcia świadomością i wolą sprawcy wszystkich elementów konstytuujących płaszczyznę przedmiotową tego typu czynu przestępnego, a zatem zarówno faktu ciążenia na nim określonego obowiązku o określonym kształcie, jak i treści i zakresu tego obowiązku, jego aktualizacji w określonych sytuacjach, niedopełnienia obowiązku w razie rezygnacji z podjęcia wymaganego nim zachowania, uruchomienia w ten sposób ciągu kauzalnego wiodącego do powstania szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, wreszcie zaś wyrządzenia w ten sposób szkody. Brak wykazania umyślności w stosunku do któregokolwiek z wymienionych elementów równoznaczny jest z wyłączeniem umyślności całego zachowania i przekreśla możliwość przyjęcia znamion typu przestępstwa ujętego w art. 296 § 1 i 3 k.k./ Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2009 r – SNO 63/09 - LEX nr 1288963 /

Biorąc pod uwagę całokształt przytoczonych powyżej poglądów doktryny i orzecznictwa , sąd doszedł do przekonania, ze w świetle zebranych w sprawie dowodów brak jest ewidentnych podstaw do uznania winy oskarżonego J. R. w kontekście zarzucanego mu czynu z pkt. I. W szczególności nie istnieją bowiem bezsporne przesłanki do przyjęcia, ze oskarżony R. dokonując wniesienia aportem do (...) sp. z o.o w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki posiadanych przez (...) sp. z o.o udziałów w (...) sp. z o.o działając świadomie na szkodę (...) Sp. z o.o., z siedzibą w W. spowodował tym samym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Pogląd ten znajduje bowiem ewidentne wsparcie nade wszystko w opinii biegłego R. G. (2) , który podał w szczególności, że wartość udziałów w (...) sp. z o.o , jak i wierzytelność wobec tej spółki wniesionych aportem do spółki (...) sp. z o.o była zdecydowanie zawyżona lub wątpliwa jeszcze w ewidencji spółki (...) i w opinii biegłego wartość godziwa udziałów w (...) była zerowa , a tym samym nie występuje szkoda spółki (...) sp. z o.o / i udziałowców / będąca bezpośrednim efektem wniesienia tego składnika aktywów do powoływanej spółki (...) sp. z o.o i objęcia udziałów w tej spółce po cenie nominalnej.

Co do zarzutu z pkt. II.

W odniesieniu do tego zarzutu w pierwszej kolejności należy przytoczyć pogląd Sądu Najwyższego . który sąd w pełni podziela, a mianowicie , iż typ przestępstwa ukrywania dokumentu (art. 276 k.k.), którym sprawca nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, polega na podjęciu tego rodzaju zachowań, w wyniku których dokument znajdzie się w miejscu znanym sprawcy, nieznanym natomiast osobom, którym przysługuje prawo do rozporządzania dokumentem, choćby nie wyłącznie (utajnienie miejsca jego przechowywania). / - Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r – III KK 403/11 OSNKW 2013/1/2 ./

Ponadto w innym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, iż możliwość przypisania oskarżonemu przestępstwa określonego w art. 276 k.k. w postaci ukrywania wskazanego tam dokumentu zachodzi jedynie wówczas, gdy wykazane zostanie, że on sam podjął działanie, w wyniku którego dokument, którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, został ukryty przed osobą uprawnioną do dysponowania nim, czyli umieszczony w takim miejscu, o którym osoba ta nie wie lub do którego nie ma dostępu albo ma dostęp utrudniony / Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2002 r. – V KKN 404/99 - OSNKW 2002/9-10/72 /.

Sąd Okręgowy jest zdania, iż znamię "ukrywania" dokumentu winno być interpretowane jako utajnienie miejsca jego przechowywania, umieszczenie w takim miejscu, o którym jego legalny dysponent nie wie. Istota ukrycia polega zatem na ulokowaniu dokumentu w miejscu nieznanym dla osoby uprawnionej, gdy sprawca swoje działanie w sposób świadomy ukierunkowuje na wywołanie takiego stanu, aby dokument był ukryty, schowany, niedostępny dla osoby uprawnionej. Oceniając zachowanie oskarżonego w świetle całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał, iż nie zmierzało ono do wywołania takiego skutku. Ewidentnym jest bowiem – jak podano -, ze dokumenty o których mowa w zarzucie z pkt. II w okresie tam podanym znajdowały się bowiem przy ulicy (...) tj. w budynku siedziby spółki (...), który był adresem dobrze znanym oskarżycielce subsydiarnej E. S. (1), a zatem nie można zatem w tej sytuacji mówić o "ukryciu dokumentu" w rozumieniu przepisu art. 276 k.k.

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-

-

-

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-

-

-

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II/.

Sąd obciążył kosztami postępowania oskarżyciela subsydiarnego (...) sp. z o.o. z siedzibą w W..

1.Podpis